31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSܒNÜN ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ
(2004/22/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMI
Ş KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/07)

             MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA, "Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)"nde yer alan EK MI-001 Su Sayaçları, EK MI-002 Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları, EK MI-003 Aktif Elektrik Enerji Sayaçları ve EK MI-007 Taksimetreler kapsamında; EK-B Tip incelemesi, EK-D Üretim Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, EK-F Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ve EK-H1 Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı modüllerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.