31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'tan:

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 − 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir gümrük kapısı ve yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır. Her bir gümrük kapısı ve yerde bulunan mağaza için açma ve işletme izni başvuruları ayrı ayrı yapılarak sonuçlandırılır. Kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulundurduğu gümrük kapısı ve yerlerdeki gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını tek bir işletici tarafından işletilmek şartı ile ihale mevzuatı hükümlerine göre kiraya verebilir. Özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine verilen işletme hakkını, özel hukuk sözleşmeleri çerçevesinde üçüncü kişilere devredebilir."

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2006

26318

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

30/12/2006

26392

2

9/5/2007

26517

3

25/7/2007

26593

4

12/1/2008

26754

5

29/11/2008

27069

6

5/2/2009

27132

7

4/9/2009

27339