26 Mart 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27886

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK HZMETLERNE DESTEKLEME

DEMES YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2011/14)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, lkenin tarmsal yaym ve danmanlk sisteminin oulcu, etkin ve verimli bir yapya kavumasn salamak zere, tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletmelerin desteklenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli destekleme kapsamnda danmanlk hizmeti satn alabilecek tarmsal iletmeler, tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti satn alnacak kii ve kurulular, destekleme demesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilikin grev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelik ve 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayl 2011 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Arclk kayt sistemi (AKS): Arclarn "Arlk ve Koloni Bildirim Formu" beyanna istinaden il mdrlkleri tarafndan tutulan kayt sistemini,

b) AKS Belgesi: l/ile mdrl onayl AKSnden alnan belgeyi,

c) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

d) Banka ubesi: T.C. Ziraat Bankas A.. ube Mdrlklerini,

e) Belge: Ynetmelik hkmlerine gre kiilere verilen Geici Tarm Danman Belgesini,

f) ifti: Mal sahibi, kirac, yarc veya ortak olarak devaml veya en az bir retim dnemi veya yetitirme devresinde tarmsal retim yapan gerek ve tzel kiileri,

g) ifti kayt sistemi (KS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmeliiyle oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann ve buna bal kayt sistemlerini,

) KS Belgesi: Tarmsal iletmelerin 2010 veya 2011 yl retim sezonu bilgilerini ieren, il/ile mdrl onayl KSden alnan belgeyi,

h) Gelir makbuzu: Tarmsal danmanlk hizmeti veren dernek/vakf, retici rgt ve ziraat odalarnca, tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

) Genel Mdrlk: Tekilatlanma ve Destekleme Genel Mdrln,

i) Hayvan Kayt Sistemi: Ynetmelikle oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna ald Turkvet veri tabann,

j) Hizmet alm/satm faturas: Tarmsal Danmanlk hizmeti veren kii ve kurulularca, tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturay,

k) l/ile mdrl: Bakanlk l/ile mdrlklerini,

l) Kimlik Paylam Sistemi (KPS): 21/5/2008 tarih ve 26882 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2008/8 nolu Babakanlk genelgesinde belirtilen sistemi,

m) Koyun-kei kayt sistemi: 10/2/2009 tarih ve 27137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre oluturulan kayt sistemini,

n) Pasaport: Hayvanlar kulak kpesi ile tanmlanp veri tabanna ilendikten sonra hayvan hakknda gerekli bilgileri ieren ve bilgisayardan il ve ile mdrl tarafndan kts alnarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

o) Serbest meslek makbuzu: Tarmsal danmanlk hizmeti veren serbest tarm danmannca, tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

) Serbest tarm danman: Kendi nam ve hesabna almak suretiyle tarmsal iletmelere, sivil toplum rgtlerine ve tarmdan girdi alan kurululara tarmsal danmanlk hizmeti sunan ve Ynetmelikte belirtilen hkmlere gre sertifikalandrlm kiileri,

p) Sertifika: Ynetmelik hkmlerine gre kiilere verilen Tarm Danman Sertifikasn,

r) Sivil toplum rgtleri: Tarmsal alanda faaliyet gsteren kooperatif, birlik, dernek ve vakflar ile gnll kurulular,

s) Su rnleri kayt sistemi (SKS): Su rnleri yetitiricilii ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, ifti Kayt Sisteminin bir alt bileeni olan kayt sistemini,

) Su rnleri yetitiricilik belgesi: Su rnleri retim faaliyetinde bulunan yetitiricilere Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrl tarafndan verilen belgeyi,

t) Tarm danman: Sivil toplum rgtlerinde, ziraat odalarnda ve tarmsal danmanlk irketlerinde istihdam edilen veya tarmsal danmanlk hizmeti yrtmek zere kendi nam ve hesabna alan ve Ynetmelikte belirtilen hkmlere gre sertifikalandrlm kiileri,

u) Tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar: Sivil toplum rgtlerinden, tarm danman istihdam etmek suretiyle danmanlk hizmeti vermek zere tarmsal iletme sahiplerince, ilgili mevzuata gre kurulan ve yetki belgesine sahip tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar,

) Tarmsal danmanlk hizmetleri: Sivil toplum rgtleri, ziraat odalar, irketler ve serbest tarm danmanlarnca, tarmsal iletmelerin tarmsal bilgi, teknik ve yntemler konusundaki ihtiyalarnn zamannda ve yeterli dzeyde karlanmasna ynelik olarak cret karlnda yrtlen hizmetleri,

v) Tarmsal danmanlk irketi: Tarmsal iletmelere, sivil toplum rgtlerine, ziraat odalarna ve tarmdan girdi alan kurululara tarmsal danmanlk hizmeti sunmak zere kurulan ve yetki belgesine sahip tarmsal danmanlk irketlerini,

y) Tarmsal iletme: retim faktrlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su rnlerinin retimi iin tarmsal faaliyet yapan veya sz konusu tarmsal faaliyete ilave olarak ileme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya ynelik faaliyetlerde bulunan iletmeyi,

z) Tarmsal yaym ve danmanlk destei (TYDD): Tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletmelere denen destei,

aa) Uygulama Esaslar: Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri Uygulama Esaslarn,

bb) retici rgtleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum rgtlerinden tarmsal amal kooperatifler, yetitirici birlikleri, retici birlikleri ve bunlarn st birliklerini,

cc) Yetki belgesi (TDYB): Ynetmelikte belirlenen artlar yerine getiren kii ve kurulularn tarmsal danmanlk hizmeti verebileceklerini belirten tarmsal danmanlk yetki belgesini,

) Ynetmelik: Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelii,

dd) Ziraat odalar: 6964 sayl Kanuna gre kurulmu, iftilerin ye olduklar ve yetki belgesine sahip meslek kurulularn,

ifade eder.

KNC BLM

Tarmsal Danmanlk Hizmeti Verecek Kii ve Kurulular,

Sorumluluklar ve Denetlenmesi

Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular, sorumluluklar

MADDE 5 (1) Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular aada belirtilmitir.

a) Bnyelerinde danman istihdam eden retici rgtleri ve ziraat odalar,

b) Tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar,

c) Tarmsal danmanlk irketleri,

) Serbest tarm danmanlar.

(2) TYDDne bavuracak tarmsal iletmeler ile tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular Genel Mdrlke hazrlanan hizmet szlemelerini esas alarak szleme imzalayacaklardr. Tarmsal danmanlk hizmet sunumu szlemenin imzaland tarihte balar. Tarmsal iletmeye tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurum veya kurulutaki tarm danman mcbir sebeplerden dolay deiirse ayn nitelikte danman hemen ikame edilir. kame edilen tarm danmanna ait bilgi/belgeler bir hafta ierisinde il/ile mdrlne gnderilir. Yeni tarm danman iin dzenlenen Ek-5 bir hafta iinde ile mdrlnden il mdrlne, Ek-6 bir hafta ierisinde il mdrlnden Genel Mdrle gnderilir.

(3) Hizmet szlemeleri en az oniki (12) aylk olmaldr. Ancak 1/1/2011 tarihinden nce szleme imzalam olanlarn, szlemeleri 31/12/2011 tarihini kapsamak kaydyla geerli olacaktr.

(4) Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular, bnyesindeki her danman iin, Uygulama Esaslarnn Hizmet verilecek tarmsal iletme says ve tarmsal iletme ziyaretleri baln dzenleyen 17 nci madde hkmleri dorultusunda hizmet verdikleri tarmsal iletme saysn belirlerler ve il/ile mdrlne son bavuru tarihine kadar (Ek-3) ile bildirirler.

(5) Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular, tarmsal danmanlk hizmeti verdii tarmsal iletmelerden TYDDne bavuranlar adna dzenledii fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu Genel Mdrlke belirlenen tarihe kadar il/ile mdrlne teslim eder.

(6) Tarmsal danmanlk hizmeti Ynetmelik ve Uygulama Esaslarnda yer alan hkmler dorultusunda verilecektir.

(7) Tarmsal danmanlk hizmet szlemesinin, mcbir sebeplerden dolay tek tarafl veya karlkl fesh edilmesi durumunda, bu durum on be gn ierisinde il/ile mdrlne bildirilir.

(8) TYDDne bavurmu ancak TYDDne son bavuru tarihinden nce szlemesini karlkl veya tek tarafl fesh eden tarmsal iletme, tarmsal danmanlk hizmeti veren baka kii veya kurulular ile szleme imzalar ve sresi iinde bavurusunu yeniler.

(9) TYDDne bavurusu her yn ile tamamlanm ve tarmsal danmanlk hizmeti ald kii veya kurulu ile szlemesini son bavuru tarihinden sonra karlkl veya tek tarafl fesh eden tarmsal iletme TYDD almak iin, bir defaya mahsus olmak zere, bir ay ierisinde tarmsal danmanlk hizmeti veren baka kii veya kurulu ile szleme imzalar.

(10) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn hizmet verebilecei alan snrlar ile ilgili hususlar aada belirtilmitir.

a) Serbest tarm danmanlar, tarmsal danmanlk dernek ve vakflar; sadece bulunduklar il snrlar ierisinde tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarmsal danmanlk irketleri; bulunduklar il snrlar dnda baka il veya ilede ancak ube amak artyla tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

c) retici rgtleri; bulunduklar il snrlar dnda bulunan birimleri aracl ile tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

) Ziraat odalar; ilgili mevzuatlarna uygun olarak bulunduklar ile veya hizmet verdii iftilerinin bulunduu ile snrlar dahilinde tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

(11) Tarm Danman, sertifikasn Ynetmelikte belirtilen hkmlere gre vize ettirmelidir. Aksi durumda tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti veremez, tarmsal iletmeler ve tarmsal danmanlk hizmeti veren kurum ve kurulular ile szleme imzalayamaz.

Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulularn denetlenmesi

MADDE 6 (1) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn denetlenmesi ile ilgili hususlar aada belirtilmitir.

a) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn denetlenmesi iin ilde ifti Eitim ve Yaym ube Mdr, ilede ile mdr bakanlnda kiilik bir komisyon oluturulur. Komisyonda varsa Tarm Yaymcs Sertifikasna sahip olan kiiler yer almaldr.

b) Komisyon tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular, ikayet, tefti gibi durumlarda yaplacak denetimler hari uygulama esaslarnda belirtilen sklkta denetler.

c) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular, Ynetmelik ve Uygulama Esaslarna gre denetlenerek, rapor tutulur.

) Komisyon, denetimler srasnda, denetlenen kii ve kurulutan tarmsal danmanlk hizmeti alan tarmsal iletmelerin en az %5i ile grme yapar ve tutanak dzenler.

d) Denetim sonucu haklarnda olumsuz rapor tutulan kii ve kurulularn durumlar l Teknik Komitesinde grlp, Ynetmelik ve Uygulama Esaslar ile bu Teblide belirtilen hususlar dikkate alnarak karara balanr. Bu kararlara itiraz, Ynetmeliin 29 uncu maddesine gre yaplr. Sertifika/yetki belgesinin geici olarak alkonulmas veya sertifika/yetki belgesinin iptali cezalarn alan kii ve kurulularn hizmet verdii tarmsal iletmeler TYDDni almak iin bir ay iinde tarmsal danmanlk hizmeti sunan dier kii veya kurulular ile szleme imzalar.

NC BLM

Destekleme Kapsamnda Danmanlk Hizmeti Satn Alacak

Tarmsal letmeler ve deme Miktar

Destekleme kapsamnda danmanlk hizmeti satn alacak tarmsal iletmeler

MADDE 7 (1) Tarmsal danmanlk hizmeti satn alacak tarmsal iletmeler aadaki kriterlere sahip olmaldr.

a) ifti kayt sistemine ve/veya hayvan kayt sistemi ve/veya rt alt kayt sistemine ve/veya su rnleri kayt sistemine ve/veya arclk kayt sistemine ve/veya koyun-kei kayt sistemine kaytl olmak,

b) Aadaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

1) rt altnda en az 3 dekar,

2) Ba-Bahede en az 10 dekar,

3) Tarla ziraatnda kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda retim yapmak.

4) Hayvanclkta; st srcl yapan iletmelerde en az 20 ba sr, besi srcl yapan iletmelerde en az 50 ba sr ve kkba hayvan yetitiriciliinde en az 100 kk ba hayvana,

5) En az 50 adet ar kolonisine,

6) Su rnleri retim tesisine sahip olmaldr.

deme miktar

MADDE 8 (1) Ynetmelik ve Uygulama Esaslar kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti satn alan ve bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre bavuran tarmsal iletmelere 500,00 TL tarmsal yaym ve danmanlk destei demesi yaplr.

DRDNC BLM

Tarmsal letmelerden stenecek Belgeler, Bavuru Tarihi

ve Bavuru lemleri, Ask lemleri, Listeler ve deme

Tarmsal iletmelerden istenecek belgeler

MADDE 9 (1) Tarmsal iletmelerden istenecek belgeler aada sralanmtr.

a) Bavuru formu ve taahhtname (Ek-1) ile tarmsal iletme bilgi formu (Ek-2). Bu formlar bu Tebliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen kayt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarmsal iletme bilgi formu (Ek-2), kayt sisteminde yer alan bilgiler ile karlatrlarak onay makamnca onaylanr.

b) KPSye eriim salayan ile/il mdrl, sistemden kiinin kimlik bilgilerini alacak ve nfus czdannn asln grerek bu bilgileri onaylayacaktr. KPSye eriim salayamayan il/ile mdrl ise bavuru sahibinden nfus czdann onayl suretini alacaktr.

c) Tarmsal iletme bilgi formunun (Ek-2) onaylanmamas durumunda, tarmsal iletmeden aadaki belgelerden bir ve/veya birka istenir.

1) l/ile mdrl onayl KS belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Su rnleri yetitiricilik belgesi,

4) Hayvan pasaportlarnn veya listelerinin il/ile mdrl onayl sureti,

5) Koyun/kei kayt sisteminden alnan belge/liste.

) Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii veya kurulular tarafndan son bavuru tarihine kadar il/ile mdrlne verilecek liste (EK-3).

d) Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular, tarmsal danmanlk hizmeti verdii tarmsal iletmelerden TYDDne bavuranlar adna dzenledii fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu Genel Mdrlke belirlenen tarihe kadar il/ile mdrlne teslim eder.

e) TYDDne bavuran tarmsal iletme bavuruda bulunduu il/ilede tarmsal destekleme demesi yapan T.C. Ziraat Bankas ubesinde hesap aar ve bu hesabn bilgileri Ek-1 formunda yer alr.

Bavuru tarihi ve bavuru ilemleri, ask ilemleri, listeler ve deme

MADDE 10 (1) Bavuru tarihi ve bavuru ilemleri, ask ilemleri ve demeler aada belirtilmitir.

a) TYDDden faydalanmak isteyen tarmsal iletmeler, Tebliin yaym tarihinden itibaren 60 gn ierisinde istenen belgeler ile birlikte il/ile mdrlne mracaat ederler.

b) Birden fazla ilde tarmsal retim yapan ve tarmsal danmanlk hizmeti satn alan tarmsal iletme EK-1 formunda beyan edilen kayt sistemine, kaytl olduu ilden mracaat eder.

c) l/ile mdrlklerince tarmsal yaym ve danmanlk destei icmalleri (Ek-4) son bavuru tarihinden 15 gn sonra il/ile mdrlnde askya karlr. cmaller on gn sreyle askda braklr. Askya kma ve indirme tarih ve saati tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Bu sre zarfnda yaplacak itirazlar l Teknik Komiteleri tarafndan deerlendirilir ve karara balanr. Ancak Genel Mdrlke belirlenen tarihe kadar, fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu il/ile mdrlne teslim edilmeyenler listeden karlr.

) l/ile mdrl deme icmalini (Ek-4), TYDDne bavuran tarmsal iletmelere ait hesaplarn yer ald T.C. Ziraat Bankas ubesine Genel Mdrlke belirlenen tarihte yazl ve elektronik olarak gnderir. Banka ubesi Ek-4 bilgilerini sisteme girer. demeler banka tarafndan yaplr. Tm demeler gerekli kaynaklarn Bakanlk tarafndan Bankaya aktarlmasndan sonra Ek-4teki deme icmallerine gre ilgili Banka ubesince tarmsal iletmelerin hesabna aktarlr.

d) le cmali (Ek-5) listeler askdan indikten 5 gn sonra ile mdrlnden il mdrlne, l cmali (Ek-6) listeler askdan indikten 10 gn sonra, il mdrlnden Genel Mdrle yazl ve elektronik olarak gnderilir. l/ile mdrlne fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu Genel Mdrlke belirlenen tarihe kadar teslim edilmeyenlerin listesi sz konusu tarihten bir hafta sonra Genel Mdrle gnderilir.

BENC BLM

l Teknik Komitelerinin Grevleri, Desteklemelerin

Denetimine likin Grev ve Yetkiler

l Teknik Komitelerinin grevleri

MADDE 11 (1) l Teknik Komiteleri aadaki grevleri yapar.

a) Geree aykr beyanda bulunanlar hakknda gerekli idari ve hukuki ilemleri yapmaya yetkilidir. Komite bakan aracl ile alnan kararlarn uygulanmas ynnde ilgili mercilerde giriimde bulunur. Haksz yere TYDDden yararland tespit edilen tarmsal iletmelerin, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmamasn deerlendirir ve karara balar. Ayrca, geree aykr beyanda bulunulduunu tespit eden il/ile mdrl, ilgili Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunur.

b) Destekleme demesinden faydalanmak zere tarmsal iletmelerin bavurularn salamak zere her trl tedbiri alr.

c) l Teknik Komitesi bu Tebliin uygulanmas srasnda ortaya kabilecek ihtilafl konular zmeye ve karar almaya yetkilidir. l Teknik Komitesinin Kararlarna yaplan itirazlar Tarmsal Yaym ve Danmanlk Merkez Teknik Komitesi tarafndan deerlendirilir ve karara balanr.

Desteklemelerin denetimine ilikin grev ve yetkiler

MADDE 12 (1) Tarmsal yaym ve danmanlk destei uygulamasnn denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir. Uygulamaya ilikin inceleme ve denetimler Bakanlk tarafndan yaplr.

(2) Destekleme uygulamalar, inceleme ve denetimin yan sra mevzuatn ngrd her trl denetime de tbidir.

(3) Bu denetimler srasnda, kii ve kurulularn bilgilerde geree aykr beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hlinde, haklarnda ilgili Cumhuriyet Basavclklarna su duyurusunda bulunulur. Ayrca, ilgili memurlar hakknda da gerekli yasal ilemler yrtlr. Bakanlk, gelen mnferit ikyet ve ihbarlar ayrca deerlendirir.

ALTINCI BLM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Cezai

Sorumluluklar ve Ceza Hkmleri

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 (1) ifti Kayt Sistemine ve/veya hayvan kayt sistemine ve/veya rt alt kayt sistemine ve/veya arclk kayt sistemine ve/veya koyun-kei kayt sistemine ve/veya su rnleri kayt sistemine kaytl olmayan tarmsal iletmeler.

(2) Bu Tebliin 9 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte sresi iinde bavurmayanlar.

(3) TYDD demesinden faydalanmak zere bavuru yapan kiilerden geree aykr beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

(4) Kamu tzel kiileri.

(5) Birden fazla ilde tarmsal retim yapan ve EK-1 formunda beyan edilen kayt sistemine, kaytl olduu il/ile dnda baka yerde TYDDne mracaat eden tarmsal iletmeler.

(6) Tarmsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmi olanlar, men edildii sre boyunca.

(7) Tarmsal danmanlk hizmet faturas veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu Genel Mdrln belirledii tarihe kadar il/ile mdrlne teslim edilmeyenler.

(8) Tarm danman, tarm yaymcs veya geici tarm danman belgesine sahip olan kiiler ayn zamanda tarmsal iletme sahibi ise, sahip olduu sertifika blmnde tarmsal danmanlk hizmeti alarak TYDDden faydalanamaz.

(9) Oniki aydan daha az sreli tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti alanlar.

Cezai sorumluluklar ve ceza hkmleri

MADDE 14 (1) Bu Teblide belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen demelere esas tekil eden belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludurlar.

(2) Ykmllklerini yerine getirmeyerek haksz yere TYDD denmesine neden olanlar ile haksz yere TYDD demesinden yararlanmak zere sahte veya ierii itibariyle gerek d belge dzenleyen ve kullanan kii ve kurulular hakknda gerekli ceza ve dier kanun ilemler yaplr.

(3) dari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari olmak zere, bu Tebli hkmlerine aykr olarak haksz yere TYDD demesinden yararlananlar hakknda 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi uyarnca ilem yaplr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz