25 Mart 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27885

YNETMELK

Bayndrlk ve skan Bakanlndan:

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAR YNETMELKTE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Kanununun Uygulanmasna Dair Ynetmeliin 4 nc maddesindeki Ky Kenar izgisi tanmna ilikin bende, son alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bent eklenmi, Sahil eridi tanm ile Teknik Ynetmelik tanm aadaki ekilde deitirilmi ve Emsal, naat Alan Katsays tanm yrrlkten kaldrlmtr.

Tabi ve sun gller ile akarsularn, Devlet Su leri Genel Mdrlnce takn seddi yaplm ya da henz yaplmam olmakla birlikte snrlar haritalar zerinde gsterilen blmlerinde ky kenar izgisi takn seddinin kara tarafndaki toprakla kesitii snrdan tespit edilir.

Sahil eridi: Deniz ve tabii gllerin ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde yatay olarak en az 100 metre geniliindeki alandr.

ki blmden oluan sahil eridi kullanm amac ve doal eiklere gre belirlenir.

Sun ve baraj gllerinde, Ynetmeliin sahil eridi ile ilgili hkmleri uygulanmaz.

Teknik Ynetmelik: 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayl Resm Gazetede yaymlanan Byk lekli Harita ve Harita Bilgileri retim Ynetmeliidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ky kenar izgisi tespitleri, 1/1000 lekli hlihazr haritalar zerinde pafta btnnde geirilir. Ancak l snrna rastlayan alanlarda pafta btnnde geirilme art aranmaz.

a) Valiliklerce yllk programlarna uygun olarak yaplacak ky kenar izgisi tespitlerinin, ncelikle 1/1000 lekli onayl halihazr harita zerine yaplmas esastr. 1/1000 lekli halihazr haritalarn temini iin Bakanlka ve Valiliklerce gerekli nlemler alnr. 1/1000 lekli halihazr haritalarn temininin mmkn olmamas ve Bakanlka uygun grlmesi durumunda, 1/1000 lekli fotogrametrik, saysal, kadastral veya ortofoto harita zerine bunlarn da bulunmamas halinde, 1/2000 veya 1/5000 lekli halihazr, fotogrametrik, kadastral veya ortofoto haritalar zerine yaplr.

b) Ky kenar izgisi tespitinin ilgililerince talep edilmesi halinde, ky kenar izgisinin 1/1000 lekli onayl halihazr harita zerine geirilmesi zorunludur.

1) Daha evvel 1/1000 lekten daha kk lekli halihazr, fotogrametrik, topografik, kadastral veya eritvari harita zerine geirilerek onaylanm ky kenar izgisi varsa; ilgililerince, tespite konu alann 1/1000 lekli hlihazr haritas yaptrlr, onaylatlr ve ky kenar izgisi 1/1000 lekli onayl halihazr harita zerine aktarlarak bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi hkmlerine gre onaylanr.

2) Onayl ky kenar izgisi bulunmayan, 1/1000 lekli halihazr haritas bulunan yerlerde ky kenar izgisi, muhtemel ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde alak bask kylarda en az 200 metrelik, dar yksek kylarda en az 50 metrelik alan ieren ksmn 1/1000 lekli halihazr haritas ilgilisince tamamlatlp onaylatldktan sonra geirilir.

3) Onayl ky kenar izgisi ve 1/1000 lekli onayl halihazr haritas bulunmayan yerlerde, ky kenar izgisi, muhtemel ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde, alak bask kylarda en az 200 metrelik, dar yksek kylarda en az 50 metrelik alan ieren 1/1000 lekli halihazr harita ilgilisince yaptrlarak onaylandktan sonra geirilir.

4) Daha nce ky kenar izgisinin 1/1000 lekli onayl halihazr harita paftalar zerinde pafta btnnde geirilmemi olmas halinde, ky kenar izgisi olmayan ksmlarn halihazr haritas yaptrlarak onaylatlr. Ky kenar izgisi pafta btnne tamamlanarak geirilir.

5) Daha evvel 1/1000 veya daha byk lekli halihazr, kadastral, toporafik veya eritvari haritalar zerine izilerek onanm ky kenar izgileri, 1/1000 lekli halihazr harita zerine aktarlmas istenirse, muhtemel ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde, alak bask kylarda en az 200 metrelik, dar yksek kylarda en az 50 metrelik alan ieren 1/1000 lekli halihazr harita ilgilisince yaptrlarak onaylatldktan sonra bu harita zerine aktarlr.

Aktarma ilemi Bakanlka da yaplabilir. lgilisinin talebi zerine yaplan aktarma ilemi, Teknik Ynetmelik esaslarna gre yaplr. Aktarma yaplan pafta zerine, onayl ky kenar izgisine ilikin bilgiler belirtilmek suretiyle, aktarma ilemi Valilik veya Bakanlka uygun grldne ilikin pafta zerine ilenir. Aktarma ileminde hata tespiti halinde, dzeltilmek zere valilie iade edilir. Aktarma ilemi Bakanlka yaplm ise, aktarma ilikin uygun gr Bakanlka pafta zerine ilenir. Aktarma ilemi bilgisayar ortamnda saysal olarak yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanlka Valilie gnderilen onayl orijinal ky kenar izgisi paftalar ve bilgisayar ortamndaki saysal veriler, Valilike oaltlarak yerel maliye tekilatna, tespit belediye ve mcavir saha hudutlar iinde ise, ilgili belediyesine ve kadastral paftalara ilenmek zere ilgili kadastro mdrlne gnderilir. Onayl orijinal ky kenar izgisi paftalar Valilike muhafaza edilir. Onayl ky kenar izgisine gre mlkiyete konu tanmazlarn kyda kalan blmleri ilgili kadastro mdrlnce belirlenerek gerekli erhler konulmak zere tapu sicil mdrlne gnderilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin beinci blmnn bal Kontrol ve mar Mevzuatna Aykr Yap olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 1 Bu Ynetmeliin eki listede yer almayan akarsularda tespit edilmi ky kenar izgileri geersizdir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bayndrlk ve skan Bakan yrtr.