21 Mart 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27881

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım Heyeti: İhracatımızın ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Müsteşarlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

b) E- Ticaret Sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

c) İşbirliği Kuruluşu: İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

d) Organizatör Kuruluş: Müsteşarlık koordinasyonunda Sektörel Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti organizasyonu yapan İşbirliği Kuruluşunu,

e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Müsteşarlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

f) Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

g) Şirket Çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini,

h) Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 6 – (1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

MADDE 7 – (1) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(3) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(4) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Tebliğin 5’inci maddesi kapsamında desteklenmez:

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.

b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

MADDE 9 – (1) Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir.

(3) Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir.

MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu Tebliğe istinaden çıkarılacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri.

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.

5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.

6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ

PROGRAMLARI DESTEĞİ

MADDE 11 – (1) Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

c) Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri

1. Tercümanlık giderleri

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

(3) Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında düzenlenen sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör Kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Müsteşarlığa başvuruda bulunulması gerekir. Müsteşarlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

MADDE 13 – (1) Bu madde kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 – (1) 13 üncü maddede belirtilen destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

(2) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur.

(3) Şirketlerin 13 üncü madde kapsamında destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir.

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

ALTINCI BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde ilgili Organizatör Kuruluş tarafından doğrudan veya posta ile Müsteşarlığa ibraz edilir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz edilir.

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

MADDE 18 – (1) Müsteşarlık, bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen Organizatör Kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

(2) İGEME, bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketi, İşbirliği Kuruluşunu ve ödeme tutarını TCMB’ye bildirir.

MADDE 19 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, İşbirliği Kuruluşlarını ve Organizatör Kuruluşları ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Müsteşarlık yetkilidir. Ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye Müsteşarlık ve İGEME yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların yanıltıcı bilgi ve/veya belge ibraz ettiğinin veya bu Tebliğe aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki bütün başvuruları reddedilir ve en az 6 (altı) ay süreyle bu Tebliğ kapsamındaki destek talepleri değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini ilk eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İGEME’nin bildirim yazısının evrak-çıkış tarihiyle başlar.

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Müsteşarlık, şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Müsteşarlık izleme ve değerlendirme görevini doğrudan kendisi yerine getirebileceği gibi İGEME’yi görevlendirmek suretiyle de gerçekleştirebilir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar Müsteşarlıkça destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay geçmeden tekrar başvuru yapamaz.

İstisna

MADDE 24 – (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde daha önce desteklenmiş şirketler ile halen desteklenmekte olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanamaz.

(2) Bir faaliyet için Müsteşarlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar, bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 25 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.