20 Mart 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27880

TEBLİĞ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NO: 213

                MADDE 1 –3/5/2009 tarih ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 146 Sıra no’lu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan  “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının 31B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ve 31C Paragrafı eklenmiştir.

“Aşırı oranda yüksek enflasyondan sonra tahmini maliyetin kullanımı

31C. Aşırı oranda yüksek enflasyon nedeniyle (bakınız: D26 – D30 Paragrafları) TFRS açılış finansal durum tablosunda varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerle ölçülmesinin ve tahmini maliyet olarak söz konusu gerçeğe uygun değerin kullanılmasının seçilmesi durumunda, TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda, aşağıdaki her iki özelliğe de sahip olan geçerli para biriminin neden ve ne şekilde kullanıldığının ve söz konusu geçerli para biriminden neden ve ne şekilde vazgeçildiğinin açıklanması gerekir:  

(a)       Söz konusu para birimi cinsinden ifade edilen işlemlere ve bakiyelere ilişkin güvenilir bir genel fiyat endeksine bütün işletmelerin ulaşmasının mümkün olmaması.

(b)      Söz konusu para birimi ile nispeten istikrarlı bir yabancı para birimi arasında takas edilebilirliğin söz konusu olmaması.”

MADDE 2 – Aynı Standardın Ek B bölümünün B2 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B2. B3 Paragrafında izin verilen durumlar hariç olmak üzere, TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardında yer alan finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakma hükümlerini, TFRS’lere geçiş tarihinde veya sonrasında gerçekleşen işlemler için geleceğe yönelik olarak uygular. Örneğin, TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilkeleri çerçevesinde, TFRS’lere geçiş tarihinden önce gerçekleşen bir işlem sonucunda finansal durum tablosu (bilanço) dışında bırakılmış olan türev olmayan finansal varlık ve borçlar, TFRS’ler çerçevesinde yeniden finansal tablolara yansıtılmaz (daha sonraki bir işlem veya olay nedeniyle muhasebeleştirilmesi uygun görülenler hariç).”

MADDE 3 – Aynı Standardın Ek D Bölümünün D1 Paragrafına  (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(p) Finansal borçların özkaynağa dayalı finansal araçlarla ödenmesi (D25 Paragrafı) ve

(q)  Aşırı oranda yüksek enflasyon (D26 – D30 Paragrafları).”

MADDE 4 – Aynı Standardın Ek D Bölümünün D20 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D20. İşletmeler, 7 ve 9 uncu Paragraflarda yer alan hükümlerin yanı sıra, TMS 39’un UR76 Paragrafının son cümlesinde ve UR76A Paragrafında belirtilen hükümleri ileriye yönelik olarak, TFRS’lere geçiş tarihinde veya sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Standardın Ek D Bölümünde yer alan D25 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ve D26-D30 Paragrafları eklenmiştir.

“Aşırı oranda yüksek enflasyon

D26. İşletmenin geçerli para biriminin daha önce ya da mevcut durumda yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olması durumunda, işletmenin söz konusu para biriminin TFRS’lere geçiş tarihinden önce aşırı oranda yüksek enflasyona maruz kalıp kalmadığının belirlemesi gerekir. Bu husus, TFRS’leri önceden uygulayan işletmelerin yanı sıra TFRS’leri ilk defa uygulayacak işletmeler için de geçerlidir.   

D27. Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi, aşağıdaki özelliklerin her ikisini birden taşıdığında aşırı oranda yüksek enflasyona maruz kalmaktadır:

(a)        Söz konusu para birimi cinsinden ifade edilen işlemlere ve bakiyelere ilişkin güvenilir bir genel fiyat endeksine bütün işletmelerin ulaşmasının mümkün olmaması.

(b)       Söz konusu para birimi ile nispeten istikrarlı bir yabancı para birimi arasında takas edilebilirliğin söz konusu olmaması.

D28. İşletmenin geçerli para birimi normal hale geldiği tarihte, aşırı oranda yüksek enflasyona tabi olmaktan çıkar. Bu tarih, geçerli para biriminin D27 Paragrafında yer alan her iki özelliğe de artık sahip olmadığı ya da işletmenin geçerli para biriminin aşırı oranda yüksek enflasyona tabi olmayan bir para birimi ile değiştirildiği tarihtir. 

D29. TFRS’lere geçiş tarihinin geçerli para biriminin normal hale geldiği tarih veya sonraki bir tarih olması durumunda geçerli para biriminin normal hale geldiği tarihten önce elde tutulan varlık ve borçların tamamı, TFRS’lere geçiş tarihindeki gerçeğe uygun değerle ölçülebilir. TFRS açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda) söz konusu gerçeğe uygun değer ilgili varlık ve borçların tahmini maliyeti olarak kullanılabilir.

D30. Geçerli para biriminin normal hale geldiği tarihin 12 aylık bir karşılaştırmalı dönem içinde yer alması durumunda, karşılaştırmalı dönem 12 aydan kısa olabilir. Ancak bunun için, daha kısa olan döneme ilişkin tam bir finansal tablolar setinin (TMS 1’in 10 uncu Paragrafınca gerekli kılınan) hazırlanması gerekir.” 

MADDE 6 – Aynı Standardın 39G Paragrafından sonra gelmek üzere 39H Paragrafı eklenmiştir.

“39H. B2, D1 ve D20 Paragraflarında yapılan değişiklikler ile 31C ve D26 - D30 Paragrafları 30/07/2011 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ 30/6/2011 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliği 1/7/2011 öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.