20 Mart 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27880

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN

ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN

KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

 YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki Ek-3, Ek-4 ile Ek-5 eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2010

27687

 

Ekleri için tıklayınız.