19 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27879

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :  Piyasa Gözetimi, Denetimi ve

              Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu

GENELGE

2011/4

İthal ve yerli ürünlerin gözetim ve denetimine ilişkin hususlar “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş, bu konularda koordinasyon sağlamak ve tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Kamuoyunda giderek artan ürün güvenliği bilinci ile piyasaya arz edilen ürünlerin miktarı ve çeşidinde görülen artışlar, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yıllık eylem planlarını değerlendirmek, etkin bir ithalat ve iç piyasa denetimi için temel hedef ve stratejilerle, alınacak tedbirleri belirlemek ve bu amaçla üst düzeyde kararlar almak, ilgili kurumlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı’nın koordinatörlüğünde; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı, Denizcilik Müsteşarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanının katılımıyla “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu”nun oluşturulması uygun görülmüştür.

Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, sekretarya görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek, ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları da Kurulun çalışmalarına davet edilebilecektir.

Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisinin uygulanması, öngörülen hedeflere ulaşılması, ülkemizde ürün güvenliğinin sağlanmasını teminen mevcut denetim sisteminin güçlendirilmesi için yürütülecek tüm çalışmalara ve Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kuruluna, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli destek ve aktif katkının sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan