17 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27877

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN İÇ

SİSTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             “f) Ana Hizmetler: Şirketlerin sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerini icra edebilmeleri amacıyla yürütülen ve devamlı olarak sürdürülmesi şart olan hizmetleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Şirketler kendi örgüt yapıları içerisinde ayrı bir iç denetim birimine, iç kontrol sistemine ve risk yönetimi sistemine yer verirler. Ancak, Müsteşarlık belirli büyüklüğe sahip olan şirketlerin ayrı bir risk yönetim birimi veya risk yönetim komitesi kurmalarını talep edebilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin  5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             “d) Aracılık faaliyetlerinin gözetimini uygun bir şekilde sağlamak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin  10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç)  bendi eklenmiştir.

             “ç) Ana hizmetlerin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan hizmet alımlarının kontrolü.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             “g) Ana hizmetlerin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan hizmet alımları da iç denetim sistemi kapsamında değerlendirilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin  18 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             “(2) İç denetim raporları yönetim kurulunda gündeme alınır ve rapor sonuçlarına göre yapılacak işlemler karara bağlanır.”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2008

26913