16 Mart 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27876

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “h) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

             ı) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(11) İhaleye çıkılmadan önce ve ihale sürecinde; idare, ihtiyaç raporu ile ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak ve münferit sözleşme aşamasına ilişkin olarak da yasaklılık teyidi, tekliflerin alınmasının kaydı, değerlendirilen tekliflerin kaydı ile buna ilişkin sonuç formu gönderilmesi ile diğer işlemlerden Kurumca belirlenenleri ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleştirir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “(2) Çerçeve anlaşma ihale dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra EKAP üzerinde ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. Münferit sözleşme aşamasında ise EKAP üzerinde oluşturulan sözleşme tasarısı ile listeye alınan ve yasaklılık teyidi yapılan isteklilere davet gönderilmeden önce EKAP üzerinden ayrı bir ihale kayıt numarası alınır.

             (3) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İdare, ihale dokümanını 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.                   

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “İhale dokümanının görülmesi, satın alınması veya EKAP üzerinden indirilmesi” şeklinde, birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “(1) İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Dokümanın, teknik şartname dahil EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamında doküman satılabilir.”            

“Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirilmesi durumunda doküman bedeli ödenmez.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “(2) Çerçeve anlaşma ihalesine yönelik olarak tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle teklifler değerlendirilir. Münferit sözleşme aşamasında ise bu değerlendirme, teklif fiyatının, son teklif verme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle yapılır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 38 – (1) Yerli istekli tanımı ve bu durumun belgelendirilmesi ile yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasında ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

              (2) Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması durumunda, münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılmaz.

              (3) Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumunda ise münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılması zorunludur.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan; “Standart Form-KİK001.0/Ç Çerçeve Anlaşma İçin İhale Onay Belgesi”, “Standart Form- KİK001.1/Ç Münferit Sözleşme İçin İhale Onay Belgesi”, “Standart Form- KİK002.M/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formu”, “Standart Form- KİK002.H/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formu”, “Standart Form- KİK002.Y/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.0/Ç Düzeltme İlanı Formu”, “Standart Form-KİK002.1/Ç İhale İptal İlanı Formu”, “Standart Form - KİK012.0/Ç Çerçeve Anlaşma Aşamasında Teklif Edilen Fiyatları Fiyat Dışı Unsurlarla ve/veya Yerli İstekliler/Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajıyla Değerlendirme Tutanağı”, “Standart Form-KİK012.1/Ç Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Edilen Fiyatları Fiyat Dışı Unsurlarla ve/veya Yerli İstekliler/Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajıyla Değerlendirme Tutanağı”, “Standart Form- KİK013.M/Ç Mal Alımına İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu” standart formları ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke, “Standart Form - KİK003.0/Ç İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form” dan sonra gelmek üzere ekteki “Standart Form -KİK003.1/Ç EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” eklenmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ile bu maddenin (4) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.4

             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:.......................................................................

             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.................................................................         

             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):..........................................................         d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:5………………………………………”

             “4Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.” ”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinin (24) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 maddesinin (33) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.7 maddesinin başlığı “Yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” olarak değiştirilmiş ve 31.7.1 nolu alt bendinin 34 numaralı dipnotu aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             “ (1) İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerlerin altında kalan çerçeve anlaşma konusu olan hizmet alımı ve yapım işleri ile mal alımlarında aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

             (1.1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

             “31.7.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler]  lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (1.2) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

             “31.7.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli isteklilere/yerli malı teklif eden isteklilere]  % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin/yerli malı teklif etmeyen isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. Mal alımlarında yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”

             (2) İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerlere eşit veya bu değerlerin üzerinde olan çerçeve anlaşma konusu olan hizmet alımı ve yapım işleri ile mal alımlarında aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

             (2.1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

             “31.7.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler] lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (2.2) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

             “31.7.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler] lehine %................................ (rakam ve yazıyla) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin/yerli malı teklif etmeyen isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. Mal alımlarında yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” ”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.3 maddesinin 38.3.1 nolu alt bendinin 37 nolu dipnotu aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             “(1) İdareler çerçeve anlaşma ihalesinde yerli malı teklif eden istekliler/yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmedikleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir:

             “38.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli malı teklif eden istekliler/yerli istekliler]  lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır”

             (2) İdareler çerçeve anlaşma ihalesinde hizmet alımı ve yapım işlerinde yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördükleri durumlarda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

             “38.3.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde [yerli malı teklif eden istekliler/yerli istekliler] lehine %................................ (rakam ve yazıyla) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler/yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin/yerli malı teklif etmeyen isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2 maddesine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve 38.2.1 numaralı bende ait olmak üzere (36.1) numaralı aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

             “38.2.1 Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi36.1

             38.2.2.1……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................”

             “36.1(1) İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ve sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördüğü ihalelerde, isteklilerin tekliflerini Türk Lirası olarak vermelerinin zorunlu olduğunu ve ödemeye esas para biriminin de Türk Lirası olduğunu bu maddede yazacaktır.

             (2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.4 maddesine aşağıdaki  alt bent eklenmiş ve bu bende ait olmak üzere aşağıdaki (38.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

             “38.4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…38.1

             38.1(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının son teklif verme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”

             (2) Tekliflerin sadece Türk Lirası olarak verilmesinin öngörülmesi halinde bu maddeye yer verilmeyecektir.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Başlamış olan ihaleler

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”       

             MADDE 21– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 22– Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2009

27277

 

Ekleri için tıklayınız.