16 Mart 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27876

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “c) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenen ilan ve davet süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, yapım işleri için Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limiti,”

             “g) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

             ğ) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin birinci cümlesinde yer alan “toplu konut projelerinde” ibaresi “projelerde” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“İhaleye çıkılmadan önce ve ihale sürecinde idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur:”

             “e) İdare, ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleştirir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

             (3) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

             “(1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış doküman satılabilir.”

“Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman bedeli ödenmez.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

             “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “(2) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle teklifler değerlendirilir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise bu değerlendirme, teklif fiyatının, son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle yapılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan; “Standart Form-KİK001.1/Y İhale Onay Belgesi”, “Standart Form-KİK002.1/Y Açık İhale Usulü İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.2/Y Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.3/Y 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.4/Y 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.6/Y Düzeltme İlanı Formu”, “Standart Form-KİK002.7/Y İhale İptal İlan Formu” ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke ekteki “Standart Form – KİK00.4.0/Y Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”dan sonra gelmek üzere “Standart Form – KİK004.1/Y EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” eklenmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 

             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:................................................

             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:..............................................

             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.......................................

             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4............................................”

             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8.2. maddesi ile maddenin (21) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1. maddesinin (27) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3. maddesinin (33) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4.1. maddesinin (34) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “34(1) İdare, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda, aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (2) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ...........(rakam ve yazıyla)....................... oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

             (3) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

             “4.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç ihale dokümanı) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

             a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer:................................................

             b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:3https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

             c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği yer:..............................................

             ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):................................................

             d) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):..........................................................

             e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli:4......................................................

             f) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:5..............................................................”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak dokümanın satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.10.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4.1.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 

             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:........................................................................

             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.................................................................

             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.........................................................

             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4 .............................................................”

             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8.2. maddesi ile maddenin (15) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1. maddesinin (21) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3. maddesinin (27) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”

             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4.1. maddesinin (28) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “28(1) İdare, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda, aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (2) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ...........(rakam ve yazıyla)....................... oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

             (3) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””

             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”

             MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8.2. maddesi ile maddenin (21) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1. maddesinin (27) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3. maddesinin (33) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “33(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının son yazılı teklifin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.

             (2) Tekliflerin sadece Türk Lirası olarak verilmesinin öngörülmesi halinde bu madde boş bırakılacaktır.”

             MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.4.1. maddesinin (34) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “34(1) İdare, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda, aşağıdaki metne yer verecektir:

             “36.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (2) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “36.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ...........(rakam ve yazıyla)....................... oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

             (3) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “36.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””

             MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4.1.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 

             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:........................................................................

             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...............................................           

             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):...............................................   

             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4...............................................         ”

             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””

             MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”

             MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”

             MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8.2. maddesi ile maddenin (20) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25 inci maddesine aşağıdaki 25.1. maddesi eklenmiş ve 25 inci maddenin (26) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “25.1.………………………………………………………..”

             “(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”

             MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3. maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “32(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının son yazılı teklifin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.

             (2) Tekliflerin sadece Türk Lirası olarak verilmesinin öngörülmesi halinde bu madde boş bırakılacaktır.”

             MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.4. maddesinin (33) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “33(1) İdare, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda, aşağıdaki metne yer verecektir:

             “40.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

             (2) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “40.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ........... (rakam ve yazıyla)....................... oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

             (3) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

             “40.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ..................... (rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””

             MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Başlamış olan ihaleler

             GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

             MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

8/9/2009

27343

3-

4/3/2010

27511

4-

2/4/2010

27540

5-

26/6/2010

27623

 

Ekleri için tıklayınız.