12 Mart 2011 Tarihli ve 27872 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

—  Bazı Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar

6170     Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6171     Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6188    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

—  Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Rehberlik Psikolojik ve Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/17)

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2011/1 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2011 Tarihli ve 140 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 5/3/2011 Tarihli ve 156 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.