12 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27872

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin bireysel, sosyal ve mesleki gelişimleri ile Ünversitedeki eğitimlerine yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektir.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Psikolojik testler uygulamak ve diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,

b) Üniversitede geliştirici, önleyici, eğitici her türlü rehberlik programları düzenlemek,

c) Üniversitedeki krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,

ç) Üniversite içinde ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak,

d) Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek,

e) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak,

f) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanacak öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,

g) Merkezde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak,

ğ) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,

h) Merkezin çalışma alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmak,

ı) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği sunmak, danışmanlık yapmak,

i) Faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

j) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları veya Merkezde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir, süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini Merkezin amacına uygun olarak düzenlemek,

b) Merkezin yıl sonu çalışma raporunu Rektöre sunmak,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının Merkezin amacına uygun olarak planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

e) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesini, bu hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek,

f) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

ğ) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,

h) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yöntemlere uygunluğunu sağlamak,

ı) Merkez personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak, akademik ve mesleki gelişimlerine destek olmak,

i) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak,

j ) Merkez çalışanlarının özlük işlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

k) Merkezde görevlendirilecek personel ile ilgili öneride bulunmak,

l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi üzerine en az biri rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı olmak üzere, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili planlanan projeleri görüşmek ve karar almak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerektiren projeleri görüşmek ve karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.