6 Mart 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27866

YNETMELK

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

MESAFEL SZLEMELERE DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; mesafeli szlemelere ilikin uygulama usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yazl, grsel ve elektronik ortamda veya dier iletiim aralar kullanlarak ve tketicilerle kar karya gelinmeksizin yaplan, maln veya hizmetin tketiciye annda veya sonradan teslimi ya da ifas kararlatrlan szlemelere uygulanr.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri;

a) Bankaclk ve sigortaclk ile ilgili,

b) Otomatik makineler araclyla yaplan satlar ile ilgili,

c) Halka ak telefon kullanm suretiyle telekomnikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,

) Tanmaz sat, kiralama ve tanmaza ilikin dier haklarla ilgili,

d) Artrma veya eksiltme yoluyla akdedilen,

szlemelere uygulanmaz.

(3) 5 inci, 6 nc, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fkras;

a) Gda maddelerinin, ieceklerin ya da dier gnlk tketim maddelerinin, satcnn dzenli teslimatlar erevesinde tketicinin meskenine veya iyerine gtrlmesine ilikin,

b) Seyahat, konaklama, lokantaclk, elence sektr gibi alanlarda hizmet veren salayclarla kurulan ve salaycnn belirli bir tarihte veya zaman dilimi iinde szleme konusu hizmet edimini sunma ykmll altna girdii,

szlemelere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakann,

b) Bakanlk: Sanayi ve Ticaret Bakanln,

c) Hizmet: Bir cret veya menfaat karlnda yaplan mal salama dndaki her trl faaliyeti,

) Kredi veren: lgili mevzuat gerei tketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, zel finans kuruluu ve finansman irketlerini,

d) Mal: Alverie konu olan tanr eyay ve elektronik ortamda kullanlmak zere hazrlanan yazlm, ses, grnt ve benzeri gayri maddi mallar,

e) Mesafeli szleme: Yazl, grsel, telefon ve elektronik ortamda veya dier iletiim aralar kullanlarak ve tketicilerle kar karya gelinmeksizin yaplan ve maln veya hizmetin tketiciye annda veya sonradan teslimi ya da ifas kararlatrlan szlemeleri,

f) Salayc: Kamu tzel kiileri de dhil olmak zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamnda tketiciye hizmet sunan gerek veya tzel kiileri,

g) Satc: Kamu tzel kiileri de dhil olmak zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamnda tketiciye mal sunan gerek veya tzel kiileri,

) Srekli veri taycs: Tketicinin, kendisine kiisel olarak gnderilen bilgiyi, bu bilginin amacna uygun olarak makul bir sre incelemesine elverecek ekilde kaydedilmesini salayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulalmasna imkn veren her trl ara veya ortam,

h) Tketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amalarla edinen, kullanan veya yararlanan gerek ya da tzel kiiyi,

) Uzaktan iletiim arac: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesaj, internet gibi fiziksel olarak kar karya gelinmeksizin szleme kurulmasna imkn veren her trl ara veya ortam,

ifade eder.

KNC BLM

Mesafeli Szlemelere likin Genel Dzenlemeler

n bilgiler ve bilgilendirme formu

MADDE 5 (1) Tketici, mesafeli szlemenin kurulmasndan nce aadaki bilgilerin tamamn ierecek ekilde ak, anlalr ve kullanlan uzaktan iletiim aracna uygun bir ekilde satc veya salayc tarafndan bilgilendirilir.

a) Satc veya salaycnn isim, unvan, ak adres, telefon ve varsa dier eriim bilgileri.

b) Szleme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.

c) Tm vergiler dhil olmak zere mal veya hizmetin Trk Liras olarak sat fiyat.

) Varsa teslim masraflar.

d) deme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.

e) Cayma hakknn kullanlmasnn artlar ve bu hakkn nasl kullanlaca.

f) Uzaktan iletiim aracnn kullanm bedelinin olaan cret tarifesi zerinden hesaplanmad durumlarda, bu iletiim aracnn kullanlmas nedeniyle tketicilere yklenen ilave maliyeti.

g) Mal veya hizmete ilikin fiyat dhil taahhtlerin geerlik sresi.

) Szleme konusunu, srekli veya dnemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluturduu hllerde sz konusu szlemenin asgari sresi.

h) Belirsiz sreli veya sresi bir yldan fazla olan bor ilikilerinin feshedilme artlar.

) Tketicilerin ikyet ve itirazlar konusunda bavurularn, Bakanlka her yl Aralk aynda belirlenen parasal snrlar dhilinde tketicinin mal veya hizmeti satn ald veya ikametghnn bulunduu yerdeki tketici sorunlar hakem heyetine veya tketici mahkemesine yaplabileceine ilikin bilgi.

(2) Satc veya salayc, mallar iin szleme konusu mal tketiciye ulamadan, hizmetler iin de szlemenin ifasndan nce makul bir srede, birinci fkrada yer alan bilgilerin tamamn ieren bilgilendirme formunu yazl olarak veya bir srekli veri taycs vastasyla tketiciye ulatrmak zorundadr. Telefon gibi szl uzaktan iletiim aralarnn kullanld durumlarda, satc birinci fkrada yer alan bilgilerin tamamn ieren bilgilendirme formunu en ge mal teslimi srasnda tketiciye teslim etmek zorundadr.

(3) Birinci fkrada belirtilen bilgilerin, kullanlan uzaktan iletiim aralarna uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri erevesinde ergin olmayanlar ile ayrtm gcnden yoksun veya kstl erginleri koruyacak ekilde ticari amalarla verildiinin belirtilmesi zorunludur.

(4) Telefon gibi szl uzaktan iletiim aralarnn kullanlmas durumunda, ayrca her grmenin banda satc veya salaycnn kimliinin ve grmenin ticari amacnn tketiciye ak bir ekilde bildirmesi zorunludur.

n bilgilerin teyidi

MADDE 6 (1) Tketici, 5 inci maddede belirtilen n bilgileri edindiini yazl olarak teyit etmedike satc veya salayc tarafndan szleme akdedilemez. Elektronik ortamda yaplan szlemelerde teyit ilemi, yine elektronik ortamda yaplr.

Cayma hakk

MADDE 7 (1) Mesafeli szlemelerde tketici, yedi gn ierisinde herhangi bir gereke gstermeksizin ve cezai art demeksizin szlemeden cayma hakkna sahiptir. Cayma hakknn kullanldna dair bildirimin bu sre iinde yazl olarak veya bir srekli veri taycsyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakk sresi, maln teslimine ilikin szlemelerde, tketicinin mal teslim ald gnden itibaren, dier szlemelerde ise szlemenin akdedildii gnden itibaren ilemeye balar.

(3) Satc veya salaycnn 5 inci ve 6 nc maddelerde belirtilen ykmllklerini yerine getirmemesi hlinde, cayma hakk sresi aydr. Bu sre, maln teslimine ilikin szlemelerde, tketicinin mal teslim ald gnden itibaren, dier szlemelerde ise szlemenin akdedildii gnden itibaren ilemeye balar. Ancak 5 inci ve 6 nc maddelerde belirtilen ykmllklerin, aylk sre ierisinde yerine getirilmesi hlinde, birinci fkrada belirtilen yedi gnlk cayma hakk sresi, sz konusu ykmllklerin yerine getirildii gnden itibaren ilemeye balar. Cayma hakknn kullanldna dair irade beyannn bu sre iinde yazl olarak veya bir srekli veri taycsyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlatrlmadka tketici, aadaki szlemelerde cayma hakkn kullanamaz.

a) Cayma hakk sresi sona ermeden nce, tketicinin onay ile hizmetin ifasna balanan hizmet szlemeleri.

b) Fiyat borsa veya tekilatlanm dier piyasalarda belirlenen mallara ilikin szlemeler.

c) Tketicinin istekleri veya aka onun kiisel ihtiyalar dorultusunda hazrlanan, nitelii itibariyle geri gnderilmeye elverili olmayan ve abuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geme ihtimali olan mallarn teslimine ilikin szlemeler.

) Tketici tarafndan ambalajnn alm olmas artyla, ses veya grnt kaytlarna, yazlm programlarna ve bilgisayar sarf malzemelerine ilikin szlemeler.

d) Gazete, dergi gibi sreli yaynlarn teslimine ilikin szlemeler.

e) Bahis ve piyangoya ilikin hizmetlerin ifasna ilikin szlemeler.

f) Elektronik ortamda annda ifa edilen hizmetler ve tketiciye annda teslim edilen gayri maddi mallara ilikin szlemeler.

(5) Tketiciye, borcunun tamamen veya ksmen ifas iin, satc veya salayc veya onunla ibirlii iinde olan bir nc kii tarafndan kredi verildii mesafeli szlemelerde, tketicinin bu maddedeki hkmler dhilinde cayma hakkn kullanmas durumunda kredi szlemesi de herhangi bir tazminat veya cezai art deme ykmll sz konusu olmakszn sona erer. Ancak bunun iin cayma bildiriminin kredi verene de yazl olarak iletilmesi gerekir. Taraflarn karlkl iade ykmllkleri sakldr.

Cayma hakknn kullanlmasnn sonular

MADDE 8 (1) Tketicinin cayma hakkn kullanmas hlinde satc veya salayc, cayma bildiriminin kendisine ulat tarihten itibaren en ge on gn ierisinde alm olduu toplam bedeli ve tketiciyi bor altna sokan her trl belgeyi tketiciye hibir masraf yklemeksizin iade etmek ve yirmi gn ierisinde de mal geri almakla ykmldr.

(2) Teslim alnm olan maln deerinin azalmas veya iadeyi imknsz klan bir nedenin varl cayma hakknn kullanlmasna engel deildir. Ancak deer azalmas veya iadenin imknszlamas tketicinin kusurundan kaynaklanyorsa satcya maln deerini veya deerindeki azalmay tazmin etmesi gerekir. Maln mutat kullanm sebebiyle meydana gelen deiiklik ve bozulmalar deer azalmas saylmaz.

Szlemenin ifas

MADDE 9 (1) Taraflarca aksi kararlatrlmadka, satc veya salayc, tketici tarafndan kendisine sipariin iletildii gnden itibaren en ge otuz gn iinde sipari konusunu ifa eder. Bu sre tketiciye daha nceden yazl olarak veya bir srekli veri taycsyla bildirilmek kouluyla en fazla on gn uzatlabilir.

(2) Sipari konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imknszlat hllerde tketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve demi olduu toplam bedelin ve onu bor altna sokan her trl belgenin en ge on gn iinde kendisine iade edilmesi gerekir. Maln stokta bulunmamas durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imknszlamas olarak kabul edilmez.

(3) Satc veya salayc, aadaki artlar salamas hlinde tketiciye eit kalite ve fiyatta baka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

a) Szlemede kararlatrlm olmas.

b) Hakl bir nedenle szleme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceinin anlalmas.

c) Tketicileri ak ve anlalabilir bir ekilde bilgilendirerek onaylarn almas.

Sipari edilmeyen mal ve hizmetler

MADDE 10 (1) Sipari edilmeyen maln teslimi veya hizmetin sunulmas durumunda; mal veya hizmetin kullanlmas veya tketilmesi hari olmak zere satc veya salayc tketiciye kar herhangi bir hak ileri sremez. Bu hllerde tketicinin sessiz kalmas, szlemenin kurulmasna ynelik bir kabul beyan olarak yorumlanamaz ve tketicinin mal geri gndermek veya muhafaza etmek gibi bir ykmll yoktur.

Kartla deme

MADDE 11 (1) Mesafeli szlemelerde demenin kredi kart, banka kart veya benzeri bir deme kart ile harcama belgesi dzenlenmeksizin yapld durumlarda, kartn bir bakas tarafndan hukuka aykr ekilde kullanlmas hlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayl Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayl Resm Gazetede yaymlanan Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ilem yaplr.

Bilgilerin saklanmas ve ispat ykmll

MADDE 12 (1) Satc veya salayc, tketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkn kullanabilmesine ilikin sistemi kurmak ve yazl, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri yl boyunca saklamakla ykmldr.

(2) Satc veya salayc elektronik ortamda tketiciye teslim edilen gayri maddi mallarn veya sunulan hizmetlerin teslimatnn aypsz olarak yapldn ispatla ykmldr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mesafeli Szlemeler Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.