6 Mart 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27866

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

YZME HAVUZLARININ TAB OLACAI SALIK ESASLARI

VE ARTLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, yzme amacyla kullanlan ak ve kapal yzme havuzlar ile sularnn hijyenik artlara uygunluu, yzme havuzu suyunun kalite standartlarnn belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, yzme amacyla kullanlan ak ve kapal yzme havuzlar ile sularnn nitelikleri ile ilgili usul ve esaslar kapsar.

(2) Salk amal kullanlan kaplca ve mineralli su havuzlar ile ticari amal olarak kullanlmayan havuzlar bu Ynetmeliin kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 43 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazlk derecesinin lsn,

b) Bal klor: Sudaki organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girerek bileik oluturmu kloru,

c) Bakanlk: Salk Bakanln,

) Devridaim sresi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez gemesi iin gerekli olan sreyi,

d) Dezenfektan: nsanlarda hastalk yapma zellii olan bakteri, virs ve mantar gibi mikroorganizmalarn sudan uzaklatrlmas veya yok edilmesi amacyla kullanlan organik ve inorganik kat, sv ve gaz maddeleri,

e) Havuz suyu operatr: Yzme havuzlarnda kullanlan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik ynden kullanma hazrlayan ve bu konuda eitim alm kiiyi,

f) Havuz suyu kimyasallar: Havuz suyunun pHsini ayarlamak, askdaki kat maddeleri ktrmek, kf, maya ve yosun gibi canllarn oluumunu engellemek ve baz kimyasal parametreleri dengelemek amacyla kullanlan maddeleri,

g) Kod no: Havuz suyundan alnan her bir numune iin kullanlacak numaray,

) Mdrlk: l Salk Mdrln,

h) pH: Suyun asitlik veya bazlk derecesini tarif eden l birimini,

) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amacyla kullanlan bileik oluturmam kloru,

i) Yzme havuzu: Yzme, serinleme, elenme veya spor amal kullanlan; taban, duvarlar, tama kanallar, rezerv deposu su kalitesini etkilemeyen ve gvenlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile kaplanan ve bu Ynetmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, srekli bir devridaim ak olan ve halkn kullanmna ak yaplar,

j) Yzme havuzu ileticisi: Yzme, serinleme, elenme veya spor amal kullanlan yzme havuzlarn iletenleri,

ifade eder.

KNC BLM

Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Skl

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz skl

MADDE 5 (1) Yzme havuzu suyunun kimyasal nitelikleri Ek-1, fiziksel nitelikleri Ek-2 ve mikrobiyolojik nitelikleri de Ek-3te belirtilen deerlere uygun olur.

(2) Havuz suyunun nitelikleri Ek-1, Ek-2, Ek-3te belirtilen zaman aralklarnda Mdrlke, Ek-4te belirtilen zaman aralklarnda ise yzme havuzu ileticileri tarafndan izlenir.

(3) Mdrlk tarafndan yaplacak denetimlerde analiz sonular yzme havuzu ileticisi tarafndan denetilere ibraz edilir.

(4) Yzme havuzunun ak olduu sre ierisinde yzme havuzu suyuna ait scaklk, pH, serbest klor deerleri ile suyun mikrobiyolojik zelliklerine ait en son analiz sonular kullanclarn grebilecei bir panoda yazyla veya elektronik olarak ilan edilir.

Numune alma, tama ve analiz laboratuvarlar

MADDE 6 (1) Numuneler su akmnn en dk olduu veya kullanclarn en youn olduu blgeden yzme havuzu kenarnn yaklak 50 cm uzandan ve su yzeyinin 20 cm altndan alnr.

(2) Numuneler, numune alma formu dzenlenerek alnr, her numune iin bir kod numaras verilir ve kod numaras numune alma formu ile numune iesinin zerine yazlr.

(3) Havuz suyundan alnan her bir numune iin ikier adet Ek-6da yer alan Havuz Suyu Numune Alma Formu dzenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, dieri ise numuneyi alan kurum veya kuruluta kalr.

(4) Mikrobiyolojik analizler iin en az 500 mililitre su numunesi, sodyum tiyoslfatl steril cam veya suyun niteliini deitirmeyen plastik ielere alnr. Mikrobiyolojik analizler iin alnan numuneler, gne nlarndan korunarak (53) Cde sy muhafaza edebilen tama kaplar ile en ksa zamanda laboratuvara gnderilir. Numunelerin almndan laboratuvara ulatrlmas arasndaki sre on iki saati geemez.

(5) Kimyasal analizler iin en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteliini etkilemeyen plastik ielere alnr. Kimyasal analizler iin alnan numuneler, (53) Cde sy muhafaza edebilen tama kaplar ile en ksa srede laboratuvara gnderilir. Numunelerin almndan laboratuvara ulatrlmas arasndaki sre 24 saati geemez.

(6) Havuz suyundan numune alma ii Mdrlk tarafndan veya numune alma konusunda akredite olmu ve Bakanlka yetkilendirilmi kurum veya kurulua yaplr. Ancak, bu durum Bakanlk ve Mdrln denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan kaldrmaz. Analizler, aada belirtilen hkmler erevesinde, Bakanlk laboratuvarlarnda veya dier kamu, kurum ve kurulu laboratuvarlarnda veya 7 nci maddede belirtilen artlar tayan ve Bakanlka yetkilendirmi zel laboratuvarlarda yaptrlr.

a) Her trl numune alma ve analiz cretleri yzme havuzu ileticisi tarafndan denir.

b) Laboratuvarlar, Mdrlke alnan su numunelerinin analiz sonularn raporlamann yapld gn iinde e-posta, belgegeer veya posta ile Mdrle ve yzme havuzu ileticisine iletir. Yzme havuzu ileticisine gnderilen raporlar, denetim esnasnda denetim elemanlarna gsterilmek zere yzme havuzu ileticisi tarafndan bir yl sreyle saklanr.

Yetkilendirme

MADDE 7 (1) Laboratuvarlar, Bakanlk tarafndan yaplacak yerinde denetimde;

a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) belgesi alm olmalar,

b) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3te belirtilen parametrelerde yntem akreditasyonu belgesi alm olmalar,

c) En az iki kimya, evre, su rnleri mhendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzmannn tam zamanl istihdam edilmeleri,

) Mikrobiyolojik analizler iin alnan numunelerin, gne nlarndan korunarak (53) C de sy muhafaza edebilen tama kaplar ile en fazla 6 saat iinde laboratuvara tanabilecek dzenlemeyi salamalar,

halinde Bakanlka yetkilendirilir.

NC BLM

Yzme Havuzu letilmesine Ait Hkmler

Yzme havuzunun iletilmesi

MADDE 8 (1) Yzme havuzunun teknik zellikleri ile yzme havuzu suyunun, shhi kurallara uygun olmas esastr. Yzme havuzunun iletilmesinde aadaki artlara uyulur:

a) Yzme havuzu ileticisi, teknik iler ve havuzun uygun ekilde iletilmesinden sorumlu kimya veya salk eitimi alm, en az lise mezunu bir kii ve sertifikal bir cankurtaran istihdam etmek zorundadr.

b) Yzme havuzunda ip, yzer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyardm malzemeleri hazr bulundurulur.

c) Kullanclarn temiz mayolarla yzme havuzuna girmeleri salanr. Tesisler, btn kullanclarn soyunma odalar iin ayrlan mekana girmeden nce ayak dezenfeksiyonu yapmalarn, soyunma odalarndan yzme havuzuna geilerinden nce de du almalarn salayacak ekilde dzenlenir.

) Yzme havuzunda hayvanlarn insanlarla birlikte bulunmalarna hibir ekilde izin verilmez.

d) Tesis ierisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere kar kiileri uyarmak amac ile hazrlanan uyar levhalar kolayca grlebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

e) Yzme havuzu suyu ylda en az bir defa boaltlarak genel temizlik yaplr.

f) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizlii dhil genel temizlik yaplr.

g) Yzme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydnlatlmal ve havalandrlmaldr.

) Kapal yzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dhil olmak zere k aylarnda stlr.

ocuk yzme havuzu iletilmesi

MADDE 9 (1) ocuk yzme havuzunun derinlii 50 santimetreden fazla olamaz.

(2) ocuk havuzlar mstakil su hazrlk tesisine sahip olmal, ayda bir defa boaltlarak temizlenmeli ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden iletmeye alnr.

(3) ocuk yzme havuzu byklere ait yzme havuzundan ayr olur.

DRDNC BLM

Muhtelif Hkmler

Fiziki mekanlar

MADDE 10 (1) Du yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadn ve erkek iin ayr dzenlenir.

(2) Du yerleri du suyunun scakl ayarlanabilecek ekilde ve en az yirmi kiiye bir du decek ekilde dzenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve du yerlerine yakn konumda, en az yirmi kiiye bir tuvalet decek ekilde dzenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sv sabun, tuvalet kd, kt havlu ve p kovas bulundurulur.

(4) Girii ve yollar tamamen ayr tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz ksmna girmelerini engelleyecek ekilde dzenlenir. Seyirci blmnde seyircilerin ihtiyacn karlayacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuar bulundurulur.

Gvenlik tedbirleri

MADDE 11 (1) Yzme havuzunda kazalarn nlenmesi ve gvenliin salanmas iin aada belirtilen kurallara uyulur:

a) Yzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarnda gvenli yrmek iin yeterli alan bulunacak ekilde planlanr. Dalmak iin gerekli olan su derinlii salanr. Aksi takdirde her trl dala izin verilmez.

b) Yzme havuzu evresindeki yrme alan, du yeri ve evresinin zemini dzgn ve kaymaya yol amayan malzemeden yaplr.

c) Yzme havuzunda boaltma mazgal kapal durumda bulundurulur.

) Havuz derinlikleri kullanclarn grebilecei ekilde havuz kenarna en az 4 ynde yazlr.

d) Yzme havuzu kenarnda acil durumlarda kullanlmak zere telefon bulundurulur.

Denetim

MADDE 12 (1) Yzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallar her ay Mdrlk tarafndan denetlenir. Bu denetimlerde;

a) Havuz suyu hazrlanmasnda ve dezenfeksiyonunda kullanlan kimyasallarn Bakanlktan ruhsatl olup olmad,

b) Havuz suyu kimyasallar iin bir depo ile yeterli kiisel koruyucu ekipman bulunup bulunmad,

c) Analiz kayt defterleri ve bu Ynetmelik eklerine gre yaplan veya yaptrlan analiz sonular,

kontrol edilir.

(2) Bir takvim yl sonunda yaplan deerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Ynetmelikte belirlenen artlara uygun olmas durumunda Ek-5te yer alan Temiz Havuz Sertifikas Mdrlk tarafndan dzenlenir. Yaplacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Ynetmelikte belirlenen artlara uygun olmamas durumunda bu sertifika Mdrlke iptal edilir.

Uygun kmayan havuz suyunun takibi

MADDE 13 (1) Yzme havuzu suyundan alnan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3te belirtilen niteliklere uygun kmamas halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Yzme havuzu ileticisinin gerekli artlar salamasndan sonra yeniden alnan numunenin analiz sonularnn Ek-3te belirtilen niteliklere uygun kmas durumunda havuzun faaliyetine izin verilir.

(2) Yzme havuzu suyundan alnan numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2de belirtilen niteliklere uygun kmamas halinde, uygunsuzluun giderilmesi ve dzeltici nlemlerin alnmas iin iletici yazl olarak uyarlr. Yzme havuzu ileticisinin gerekli artlar salamasndan sonra yeniden alnan numunenin analiz sonularnn Ek-1 ve Ek-2de belirtilen niteliklere uygun kmas durumunda iletmeye herhangi bir ilem yaplmaz. Ancak, analiz sonularnn uygun kmamas durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukarda belirtilen nitelikleri salayncaya kadar durdurulur.

Dezenfeksiyon ve havuz kimyasallar

MADDE 14 (1) Yzme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu iletici tarafnca yaplr veya yaptrlr.

(2) Havuz suyunda Bakanlktan ruhsatl dezenfektan ve havuz suyu kimyasallar kullanlr.

(3) Stabilizatrl klor bileikleri sadece ak yzme havuzlarnda kullanlabilir.

Havuz suyu operatrlerinin eitimi

MADDE 15 (1) Yzme havuzu suyu hazrlamasndan sorumlu havuz suyu operatrlerine ynelik eitimler Mdrlke yetkilendirilen kamu, kurum ve kurulular ile ilgili meslek odalarnca dzenlenir.

(2) Eitimler havuz suyunun hazrlanmas bakm ve iletilmesi, genel hijyen, su ile bulaabilecek hastalklar, havuz suyunda kullanlan kimyasallarn insan ve evre sal zerine etkileri ile ilkyardm konularn kapsar.

BENC BLM

Dzenleme Yetkisi ve Meyyideler

Dzenleme yetkisi

MADDE 16 (1) Bakanlk bu Ynetmeliin uygulanmasn salamak zere her trl alt dzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Meyyideler

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket eden iletme sahipleri ve kullanclar hakknda, fiilin mahiyetine gre 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununa gre ilem yaplr.

ALTINCI BLM

Geici ve Son Hkmler

Mevcut havuzlara ilikin geici hkmler

GEC MADDE 1 Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce izin almak iin bavurusu yaplm yzme havuzlar ile halen faaliyette olan yzme havuzlar fiziki koullarn bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl iinde 8 inci maddenin (c) bendi ile 9 ve 10 uncu maddelere uygun hale getirir.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinden bir ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz