3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME
MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin destekleyeceği yıllık bedel eşit taksitlerle her ay TETAŞ’a, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin destekleneceği yıllık bedel TETAŞ’ca her ay desteklenecek dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere eşit taksitlerle ödenir. Aylık ödemeler dağıtım şirketlerince ayın 15’ine kadar, TETAŞ’ca yapılacak ödemeler ise dağıtım şirketlerine ayın 17’sine kadar yapılır.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.