3 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27863

TEBL

Gmrk Mstearlndan:

GMRK GENEL TEBL

(GMRK LEMLER)

(SER NO: 81)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fkras erevesinde; Bilgisayarl Gmrk Etkinlikleri (BLGE) sistemi araclyla gmrk ilemleri yrtlen gmrk idarelerinde ilem yapan d ticaret ve tama firmalarnn mevcudiyeti, i takipisinin firma adna i takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadnn tespiti, firma ve yetkililerinin tebligat adresleri, firmalarn gmrk ilemlerinden dolay doabilecek adli ve idari ihtilaflarn takibatnda muhatap alnmas, firma yetkililerinin imza rneklerinin kontrol, firmalar baznda risk analizi yaplmas ve inceleme ve soruturmalarda yararlanlmas amacyla firma dosyalar oluturulmasna ve Firma Dosyas Takip Program kullanlarak firma dosyalarnn elektronik ortama aktarlmasna ilikin usul ve esaslarn belirlenmesi amacyla hazrlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4458 sayl Gmrk Kanununun 11, 60 ve 225 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Firma dosyalar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin 1 inci maddesinde belirtilen firma dosyalarnn oluturulmasn teminen aada belirtilen belgelerin;

(a) Gncel Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter onayl suretleri ile Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi Mdrlnce veya Mdrln yetkili klaca ve kendisine elektronik iletiim alar veya diskler vastasyla iletilmi bulunan odalarca onayl rnei,

(b) mza sirkleri,

(c) mzaya yetkili ahslarn T.C. Kimlik Numaralarn ieren nfus czdan,

() Vergi mkellefiyetinin faal olduunu gsterir gncel yaz,

(d) Dorudan veya dolayl temsilci sfatyla ilem yapacak olanlara ait vekaletname veya temsilname,

(e) Dorudan Temsilci Gmrk lemi Takip Kart,

(f) Nakliye firmalar iin gerekli yetki belgelerinin asl veya noter onayl suretleri,

(g) Ticaret veya esnaf odas sicil kaydnn asl veya noterce, ticaret veya esnaf sicil memurluunca ya da bal bulunulan odaca onayl rnei,

taranp yetkili kiiler tarafndan elektronik imza ile imzalanarak Firma Dosyas Takip Programna ayr ayr yklenir.

(2) 1 inci fkrann (f) bendinde belirtilen belgelerden ise aadaki belgeler anlalr.

(a) Karayolu tamacl yapan firmalar iin, itigal konusuna gre 25/2/2004 tarih ve 25384 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmeliinin 11 inci maddesinde saylan yetki belgeleri,

(b) Denizyolu tamacl yapan firmalar iin, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi Acenteleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan ve Denizcilik Mstearlnca verilen Gemi Acentelii Yetki Belgesi, bu belgeye sahip olmayanlar iin ise Deniz Ticaret Odasna kaytl olduunu gsterir Oda Sicil Kayt ve Faaliyet Belgesi,

(c) Havayolu tamacl yapan firmalar iin, 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerine istinaden Ulatrma Bakanlnca verilen izin ve iletme ruhsat.

(3) Firma Dosyas Takip Programna yklenen belgelere ilikin sreler ve detayl bilgiler Firma Dosyas Takip Programnda eksiksiz olarak girilir.

(4) Firma Dosyas Takip Programnda dosyas olmayan veya dosyas oluturulmu olan ancak henz onayl hale gelmemi firmalarn BLGE zerinde ilem yapmasna msaade edilmez.

Belge gncelleme ilemleri

MADDE 4 (1) Bu Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen belgelerde deiiklik olmas halinde, deiikliin olduu tarihten itibaren 15 gn iinde sz konusu deiiklii gsterir belge taranp elektronik imza ile imzalanarak Firma Dosyas Takip Programna aktarlr.

(2) Firmalar, dosyalarndaki bilgi ve belgelerin geerli olduunu, dosyann ibraz edildii tarihten itibaren iki yl sonraki Ocak ayndan balamak zere, iki ylda bir Ocak ay sonuna kadar Firma Dosyas Takip Programnda Setiim Belgelerde Bir Gncellemem Yoktur. butonunu tklayarak beyanda bulunur.

(3) Gmrk idaresi tarafndan, birinci ve ikinci fkra hkmleri uyarnca ngrlen bildirimde bulunmad tespit edilen firmalara ait dosyalara verilen onay sistem zerinde kaldrlr. Eksiklik tamamlanana kadar firmann sistem zerinde ilem yapmasna izin verilmez.

(4) Birinci ve ikinci fkra hkmleri uyarnca bildirimde bulunmad tespit edilen firmalar hakknda, durumu tespit eden gmrk idaresince Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin birinci fkrasna gre ilem yaplr. Deiiklik bildiriminin yaplmadn tespit eden gmrk idaresi Firma Dosyas Takip Programnda ilgili firma dosyasna duruma ilikin aklama girer ve gncelleme yaplana kadar firma dosyas onay iptal edilir.

Firma dosyas takip programnn ileyii

MADDE 5 (1) Firma Dosyas Takip Program web tabanl olarak almakta olup d kullanclar tarafndan Firma Dosyas Takip Programna BLGE Kullanc Kodu ve ifresi kullanlarak giri yaplr. Firma Dosyas Takip Programna yklenen belge ve bilgiler, firmann ilk ilem yapt gmrk idaresi tarafndan kontrol edilerek herhangi bir eksiklik grlmemesi halinde onay verilir. Onayl firma dosyas bilgilerine tm gmrk idarelerinden eriim salanabilir. Firma dosyasndaki gncellemelerin herhangi bir gmrk idaresi tarafndan onaylanmas mmkn bulunmaktadr.

(2) Firma Dosyas Takip Programnn ileyiine dair aklayc bilgiler, d kullanclar iin https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/, gmrk idaresi kullanclar iin ise http://portal.gumruk. gov.tr/ internet adresinde bulunan kullanm klavuzunda yer almaktadr.

Yetki

MADDE 6 (1) Bu Teblide yer almayan hususlar inceleyip sonulandrmaya Gmrk Mstearl (Gmrkler Genel Mdrl) yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 7 (1) 25/9/2008 tarihli ve 27008 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Gmrk lemleri) (Seri No:63) ve 11/2/2009 tarih ve 27138 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Gmrk lemleri) (Seri No:68) yrrlkten kaldrlmtr.

Uygulamaya gei sresi

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihte gmrk idaresinde dosyas olsun olmasn, firmalar, Tebliin yaymland tarihi takip eden ayn son gnne kadar dosyalarn pdf formatnda Firma Dosyas Takip Programna aktarr.

(2) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren Tebli hkmlerine uygun olarak dosyas Firma Dosyas Takip Programnda bulunmayan firmalarn BLGE sistemi bulunan herhangi bir gmrk idaresinde ilem yapmasna izin verilmez.

Gncelleme istisnas

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yrrle girmesi ile Firma Dosyas Takip Programna firma dosyas aktarldnda, Tebliin yrrle girdii tarihi takip eden ilk takvim yl iin, bu Tebliin 4 nc maddesinin ikinci fkras uyarnca ilk bildirim yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli 1/4/2011 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk Mstearlnn bal bulunduu Bakan yrtr.