3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/29)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek–1’de yer alan ürünlerin, 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

             b) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

             c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

             ç) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

             e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan pil ve akümülatörlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmama olasılığını,

             f) Çevre Uyum Belgesi: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Çevre Uyum Belgesi’ni,

             ifade eder.

             Firma tanımlaması

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

             Çevre uyum belgesi başvurusu

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Çevre Uyum Belgesi almış olmaları gerekir.

             (2) Çevre Uyum Belgesi başvurusu, kullanıcı tarafından Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak DTVS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında Başvuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum Belgesi) işaretlenmesi yeterlidir.

             (3) Başvuruya ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

             İthalatçı başvurusu

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

             (2) Kullanıcı “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

             Numune, şahsi eşya ve kapsam dışı

             MADDE 7 – (1) Kullanıcı tarafından şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu DTVS’de beyan edilen ürünler için Çevre Uyum Belgesi aranmaz ve ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

             c) Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğundan DTVS’de kapsam dışı olarak beyan edilir.

             Risk analizi 

             MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. Risk analizinin esasları, gerektiğinde Çevre ve Orman Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

             (2) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             (3) Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli, A.TR Belgesini ve Çevre Uyum Belgesini haiz ürünlerin ithalatında DTVS tarafından e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             Fiili denetim

             MADDE 9 – (1) DTVS üzerinden yapılan başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilen risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için, Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na sunulur.

             (2) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışında olduğunun belirlenmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             (3) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına (Ek-3) sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve buna ilişkin sonuçlar DTVS’de ilan edilir.

             Kullanıcıya yapılan bildirimler

             MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

             (2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

             (3) Yapılan denetimde, ürüne ilişkin mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir.

             e-uygunluk belgesi’nin gümrüklere beyanı

             MADDE 11 – (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

             İthalatçının sorumluluğu

             MADDE 12 – (1) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğunun teyidi anlamına gelmez.

             (2) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

             Müeyyideler

             MADDE 13 – (1)  Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yetki

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/15 sayılı Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde belirtildiği şekilde sonuçlandırılmasına izin vermeye Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             Diğer hususlar

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 16 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/15 sayılı Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/15 sayılı Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre sonuçlandırılır.

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2011 yılı için alınmış olan Çevre Uyum Belgeleri’ne ilişkin kullanıcı tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesine uygun olarak DTVS üzerinden başvuru yapılır. Söz konusu belgelere yönelik Çevre ve Orman Bakanlığı’na ayrıca yazılı başvuru gerekmez.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından 10 gün sonra yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek–1

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

DTVS Üzerinden

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8506.10.11.00.00

Silindirik piller

8506.10.18.00.00

Diğerleri

8506.10.91.00.00

Silindirik piller

8506.10.98.00.00

Diğerleri

8506.30.00.00.00

Civa oksitli olanlar

8506.40.00.00.00

Gümüş oksitli olanlar

8506.50.10.00.00

Silindirik piller

8506.50.30.00.00

Düğme piller

8506.50.90.00.00

Diğerleri

8506.60.00.00.00

Çinko-hava reaksiyonlu piller

8506.80.05.00.00

Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

8506.80.80.00.00

Diğerleri

8507.10.20.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.10.80.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.80.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.20.20.00.11

Traksiyoner akümülatörler

8507.20.20.00.19

Diğerleri

8507.20.80.00.00

Diğerleri

8507.30.20.00.00

Sızdırmaz olanlar

8507.30.80.00.00

Diğerleri

8507.40.00.00.00

Nikel-demirli akümülatörler

8507.80.20.00.00

Nikel hidrürlü akümülatörler

8507.80.30.00.00

Lityum iyonlu akümülatörler

8507.80.80.00.00

Diğerleri

 

Ek-2

 

Başvuru Formu

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI                                                                       ..... / ..... / .....

..................... ...............................Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına                                         

 

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için e-Uygunluk Belgesi almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

                                                                                                             

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Fiili Denetim Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. İthal edilmek istenen ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen zararlı maddelere ilişkin oran ve miktarlar dahilinde olduğunu gösteren akredite bir laboratuardan alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuar tarafından onaylanmış kopyaları

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

 

 

Ek-3

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Ankara

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad., D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

İstanbul

İzmit

Bursa

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane / İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

 

İzmir

 

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif Mah., Çakmak Cad., Buğdaycı Apt., Kat:6 No:27/32 Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

 

Mersin