3 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27863

KANUN

LME, SEME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ

TEKLAT VE GREVLER HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

BRNC BLM

Ama ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn tekilat, grev ve yetkileri ile Bakanlk tarafndan yaplacak her trl snav ve yerletirmeler ve bu snavlarda grev alanlarn yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Aday: Bakanlka yaplan snav, lme, deerlendirme ve yerletirmelere hak kazanmak amacyla bavuran kiiyi,

b) Bakan: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakann,

c) Bakanlk: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

) Deerlendirme: lme sonucu ortaya kan verilerin uygun yntemlerle zmlemeye tbi tutularak, adaylarn elde edilen sonulara gre sralanmasn,

d) Edeer snav: Bakanlk tarafndan ayn veya farkl zamanlarda farkl sorularla yaplan, ancak adaylara salad haklar bakmndan eit sonular verdii Ynetim Kurulu karar ile belirlenen birden fazla snav,

e) Klavuz: lme, seme ve yerletirme ilemlerine ilikin uyulmas gereken kurallar, duyurular veya yol gsterici aklamalardan oluan basl veya elektronik ortamdaki bilgi paketini,

f) lme: Belirlenmi usul ve esaslara gre adaylarn bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevaplarn puanlanmas suretiyle tespit edilmesi ilemlerini,

g) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

) Snav: Belirlenen usul ve esaslara gre adaylara yazl veya szl olarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptrlan uygulamalar kayt altna alma ilemlerini,

h) Snav koordinatrl: SYM tarafndan yaplan snavlar iin Devlet niversiteleri ile ihtiya duyulmas hlinde kamu veya zel kurum ve kurulular ile yurt d temsilcilikler bnyesinde, snav organizasyonu ve snavlarla ilgili dier ileri yerine getirmek zere grevlendirilenlerden oluan koordinatrlkleri,

) Yerletirme: Deerlendirme sonucunda oluan puanlar, tercihler, nceden belirlenen kontenjan ve artlar dikkate alnarak adaylarn yksekretim kurumlarna veya ilgili kurum ve kurululara yerletirilme ilemlerini,

i) Ynetim Kurulu: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu, Grev ve Yetkiler ile Tekilat Yaps

Kurulu, grev ve yetkiler

MADDE 3 (1) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, bu Kanunla ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak zere kamu tzel kiiliine, idari ve mali zerklie sahip, Yksekretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankarada bulunan zel bteli bir kurulutur.

(2) Bakanln grev ve yetkileri unlardr:

a) Yksekretim Kurulu kararlarna veya ilgili mevzuat hkmlerine istinaden bata yksekretim kurumlarnda n lisans, lisans veya lisansst renim grecek adaylarn puan sralamasna gre tespiti veya yerletirilmesi ile yksekretim kurumlarnda atama veya ykselmelerde esas alnan snavlar olmak zere, ulusal ve uluslararas her trl bilim, yetenek veya yabanc dil snavlar ile gerektiinde yerletirme ilemlerini yapmak.

b) lgili mevzuat hkmleri uyarnca kamu kurum ve kurulularnn kadro ve pozisyonlarnda grev almaya veya grevde ykselmeye ynelik snavlar ve gerektiinde yerletirme ilemlerini ilgili kurumun talebine bal olarak yapmak.

c) zel hukuk tzel kiilerinin talep ettikleri her trl lme ve deerlendirme ilemlerini yapmak.

) Snav lme, deerlendirme ve yerletirme ilemlerine ynelik yllk snav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere gre yerine getirmek.

d) Snav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tm aamalarnda, konuyla ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak gerekli gvenlik tedbirlerini almak.

e) Hizmetin gereklerine uygun lme, seme, deerlendirme ve yerletirme yntemlerini belirlemek.

f) Snav yaplacak merkezleri oluturmak, snav hizmetlerini yapacak kiileri belirlemek ve gerekli grevlendirmeleri yapmak.

g) Snav, lme, deerlendirme, yerletirme, aratrma ve dier hizmet bedellerini belirlemek.

) Gerekli hllerde snavlar ertelemek, ksmen veya tamamen iptal etmek, adaylarn ilemlerini geersiz saymak.

h) Faaliyet alanlaryla ilgili aratrmalar yapmak, ulusal ve uluslararas gelimeleri izlemek, bilimsel toplantlara katlmak, ulusal ve uluslararas kurumlarla ibirlii yapmak.

) Snav sonularn analiz etmek ve sonular kamuoyuna duyurmak; snav sonularn ilgili kurum veya kurululara basl veya elektronik ortamda iletmek.

i) Grev, yetki ve sorumluluk alanna giren konularda idari dzenlemeler yapmak ve klavuzlar hazrlamak.

(3) Bakanlk, bu Kanunla ve dier mevzuatla verilen grev ve yetkilerini kendi sorumluluu altnda, bamsz olarak yerine getirir ve kullanr. Bakanln yrtt i ve ilemlerin yerine getirilmesinde, Bakanlk alanlar ve grevlendirilen dier uygulayc birimlere snav sorularnn oluturulmas, lme, deerlendirme ve yerletirme yntem ve srelerinin seimi ve uygulanmasnda hibir organ, makam, merci veya kii tarafndan talimat verilemez.

(4) Bakanlk, snav, lme, deerlendirme ve yerletirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiya duyduu aamalarda, soru hazrlama, donanm ve yazlm olarak bilgisayar ve iletiim altyaps, bask, paketleme, tama, datm, gvenlik ve igc hizmetleri satn alabilir. Snav hizmetleriyle snrl kalmak zere bu mal ve hizmetlerin temininde, Bakanlk tarafndan gerek kiiler, kamu tzel kiileri veya zel hukuk tzel kiilerinden alnan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmleri uygulanmaz. Sz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilikin usul ve esaslar, Kamu hale Kurumunun gr alnarak Yksekretim Kurulu tarafndan hazrlanacak ynetmelikle belirlenir.

Bakan, Bakan yardmclar ve Ynetim Kurulu

MADDE 4 (1) Bakan, Bakanln en st amiri olup Bakanlk hizmetlerini mevzuata, Ynetim Kurulu kararlarna, Bakanln ama ve politikalarna, stratejik planna, performans ltlerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak dzenler, yrtr ve hizmet birimleri arasndaki koordinasyonu salar.

(2) Bakan, Devlet niversitelerinde grev yapan profesr unvanna sahip retim yelerinden, Yksekretim Kurulunun nerecei aday arasndan mterek kararname ile drt yllna atanr. Sresi dolan Bakan, bir defaya mahsus olmak zere yeniden atanabilir. Bakan ve Devlet niversitelerinde grevli retim yeleri arasndan atanan Bakan yardmclarnn ya haddi, retim yelerinde olduu gibidir. Grev sresi biten Bakan, yeni Bakan atanncaya kadar grevine devam eder.

(3) Bakan, grev sresince kadrosunda bulunduu niversitede cretsiz izinli saylr. Bakanlk grevi sresince, Bakann kadrosuyla ilgili zlk haklar devam eder ve bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr; terfisi baka bir ileme gerek kalmadan sresinde yaplr. Grev sresi biten veya grevinden sresinden nce ayrlan Bakan, baka bir ileme gerek kalmakszn niversitedeki kadrosuna geri dner.

(4) Grev sresi dolmadan Bakann grevine son verilemez. Ancak, atanmak iin gerekli artlar tamad ya da kaybettiinin tespit edilmesi veya grevini yerine getiremeyeceinin Yksekretim Genel Kurulu kararyla tespit edilmesi ve resm salk kurulu raporu ile belgelenmesi hlinde, Bakan grev sresi dolmadan atand usule gre grevden alnabilir.

(5) Bakan, kendisine yardmc olmak zere, en az biri Devlet niversitelerinde grevli retim yeleri arasndan olmak zere, kendi grev sresi ile snrl olmak zere iki Bakan yardmcs atar. nc fkra hkm Devlet niversitelerinde grevli Bakan yardmcs hakknda da uygulanr.

(6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tbi olanlar arasndan atanan Bakan yardmclarnda, en az drt yllk yksekrenim mezunu olma ve en az on yllk memuriyetinin bulunmas artlar aranr. Bunlar, Bakan yardmcl sresince kurumlarndan aylksz izinli saylr; Bakan yardmcl sresince bunlarn memuriyetle ilgili zlk haklar devam eder ve bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr; terfileri baka bir ileme gerek kalmadan sresinde yaplr. Grev sresi biten veya grevinden sresinden nce ayrlanlar, bir ay iinde nceki kurumlarnda mkteseplerine uygun kadrolara atanrlar. Bunlarn Bakan yardmclnda geen sreleri makam tazminat ile temsil veya grev tazminat denmesi gereken sre olarak deerlendirilir ve bunlar emeklilik ynnden bakanlk genel mdr yardmcs iin belirlenmi olan ek gsterge, makam tazminat ile temsil veya grev tazminatndan ayn usul ve esaslara gre yararlandrlr.

(7) Bakan snrlarn yazl olarak aka belirlemek artyla, grev ve yetkilerinden bir blmn Bakan yardmclarna devredebilir. Yetki devri, uygun aralarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluu ortadan kaldrmaz.

(8) Bakanln karar organ olan Ynetim Kurulu, Bakan ve Bakan yardmclar dhil yedi yeden oluur. Bakan, Ynetim Kurulunun da bakandr. Ynetim Kurulunun, Bakan ve Bakan yardmclar dndaki yeleri;

a) Milli Eitim Bakanlndan en az genel mdr dzeyinde bir temsilciden,

b) Yksekretim Kurulundan Yrtme Kurulu yeleri arasndan belirlenecek bir temsilciden,

c) Devlet Personel Bakanlndan en az Bakan yardmcs dzeyinde bir temsilciden,

) Devlet niversitelerinde grevli retim yeleri arasndan Yksekretim Kurulunca seilen bir temsilciden,

oluur.

(9) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi drt yldr. Bakan ve Bakan yardmclar dndaki yelerin asl grevleri devam eder.

(10) Sekizinci fkraya gre grevlendirilen temsilcilerin kurumlarndaki grevlerinden ayrlmalar hlinde, Ynetim Kurulundaki grevleri de sona erer. Bunlarn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ilgili kurumlar tarafndan yeni temsilciler grevlendirilir.

(11) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Snav sorularnn hazrlanmas veya snavlarn yaplmas iin gerekli grevlileri belirlemek ve komisyonlar oluturmak.

b) Snavlarn yrtlmesinde gerekli klavuz, aklama ve belgeleri onaylamak.

c) Yksekretim Kurulunun ngrd snavlar aksatmayacak biimde dier kurumlardan gelen talepleri karlamak zere, Bakanln yllk i programn oluturmak.

) Snav, lme, deerlendirme ve yerletirme faaliyetlerine ynelik olarak adaylardan veya kurumlardan alnacak hizmet bedellerini ve bedel alnmayacak hizmetleri, kii, kurum ve kurulu itibaryla tespit etmek.

d) Gerekli hllerde snavlarn ksmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adaylarn edeer snavlara alnmasna veya aday ilemlerinin geersiz saylmasna ve sorumlular hakknda gerekli ilemlerin balatlmasna karar vermek.

e) Snav koordinatrlkleri ile buralarda grevlendirilenlerin grevlerini belirlemek.

f) Bakanlar Kuruluna sunulmak zere, dorudan merkeze bal olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve says hakknda kararlar almak.

g) Bakanln grev alanna giren dier konular arasndan Bakan tarafndan gndeme alnanlar grp karara balamak.

(12) Ynetim Kurulu, Bakann ars zerine ve Bakann oluturduu gndemle en az be ye ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylarn eit olmas hlinde, Bakann oyu ynnde karar alnr. Kararlarda ekimser oy kullanlamaz. Karara katlmayan yeler gerekelerini yazl olarak belirtirler.

Bakanlk tekilat

MADDE 5 (1) Bakanlk, merkez tekilat ile dorudan Bakanla bal temsilciliklerden oluur. Temsilciliklerin alaca yer ve saylar Ynetim Kurulunun teklifi zerine Bakanlar Kurulu kararyla belirlenir.

(2) Bakanln hizmet birimleri unlardr:

a) Soru Hazrlama ve Gelitirme Daire Bakanl.

b) Snav Hizmetleri Daire Bakanl.

c) Yabanc Dil Snavlar Daire Bakanl.

) Bilgi Gvenlii ve Ynetimi Daire Bakanl.

d) Strateji Gelitirme Daire Bakanl.

e) Hukuk Mavirlii.

f) nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakanl.

(3) Bakanlkta dorudan Bakana bal veya daire bakanlklar altnda, daimi ve geici alma gruplar oluturulabilir.

(4) Bakanlk hizmet birimlerinin grevleri unlardr:

a) Soru Hazrlama ve Gelitirme Daire Bakanl: Bakanlk tarafndan yaplan snavlarda sorulacak sorular hazrlamak veya hazrlatmak, denetlemek ve gvenli bir ekilde ifreleyerek saklamak; soru havuzu oluturmak; sorularn geerlik ve gvenirlik dzeylerini artrmak ve yeni snav veya soru trleri zerine aratrmalar yapmak; yeni yntem ve teknolojiler konusunda snav srelerinde grev alanlara gerekli hizmet ii eitimi vermek; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

b) Snav Hizmetleri Daire Bakanl: n lisans, lisans ve lisansst retim ile ilgili snavlar ile akademik personelin seimine ilikin snav hizmetlerini Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde yrtmek; kamu kurum ve kurulular veya zel hukuk tzel kiileri tarafndan talep edilen meslee giri, yeterlilik, grevde ykselme ve benzeri meslek snav hizmetlerinin yaplmas, snava ilikin deerlendirme ve sonu belgelerinin dzenlenmesi ile itirazlarn incelenmesi ilemlerini yrtmek; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

c) Yabanc Dil Snavlar Daire Bakanl: Akademik unvanlarn alnmasnda ve ykselmelerde, kamu personelinin atanmasnda mevzuatta ngrlen snavlar bata olmak zere, ihtiya duyulan alanlarda ve dillerde yabanc dil bilgi dzeyinin llmesine ynelik snav sorularnn hazrlanmas veya hazrlatlmas, bu snavlara ilikin dier hizmetlerin yaplmas, sonu belgelerinin dzenlenmesi ile itirazlarn incelenmesi ilemlerini yrtmek; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

) Bilgi Gvenlii ve Ynetimi Daire Bakanl: Bakanln yazlm ve donanm altyaps ile ilgili tm ileri, bilgi gvenliini en st dzeyde tutarak yrtmek ve koordine etmek; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

d) Strateji Gelitirme Daire Bakanl: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen grevleri yapmak; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

e) Hukuk Mavirlii: Bakanlk birimleri tarafndan sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonular douracak ilemler hakknda gr bildirmek; Bakanln menfaatlerini koruyan anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri zamannda almak, anlama ve szlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmak; adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazrlamak, taraf olduu davalarda ve icra takiplerinde Bakanl temsil etmek veya Bakanln hizmet satn alma yoluyla temsil edildii davalar takip ve koordine etmek; Bakanln faaliyet ve sorumluluk alanlar ile ilgili hukuki almalar yapmak; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

f) nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakanl: Bakanln insan gc planlamas ve personel politikasyla ilgili almalar yapmak; personel sisteminin gelitirilmesi ve performans ltlerinin oluturulmas ile ilgili tekliflerde bulunmak; Bakanlk sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yrtmek; Bakanlk personelinin atama, zlk, disiplin, emeklilik ve salkla ilgili ilerini yapmak; Bakanln eitim plann hazrlamak, hizmet ncesi ve hizmet ii eitim programlarn dzenlemek ve uygulamak; Bakanln tamamna ilikin olarak ihtiya duyulan bina ve arazinin kiralama ve satn alma ilerini yrtmek; temizlik, aydnlatma, stma, onarm ve tama hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini dzenlemek ve yrtmek; Bakanlk ktphane ve genel ariv hizmetlerini yrtmek; Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Personel rejimi ve mali hkmler

MADDE 6 (1) Bakan ve Devlet niversitelerinde grevli retim yeleri arasndan atanan Bakan yardmclar dndaki Bakanlk personeli, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tbidir ve Bakan tarafndan atanr.

(2) Bakana, Yksekretim Kurulu Bakan Vekiline denen aylk ve sosyal yardmlar; Bakan yardmclarna, Yksekretim Yrtme Kurulu yelerine denen aylk ve sosyal yardmlar gememek zere, Bakanlar Kurulu tarafndan tespit edilecek tutarda deme yaplr. Bakan ve Bakan yardmclar tam zamanl grev yapar ve grevleri sresince, lisansst eitim faaliyetleri hari, baka hibir kurum veya kuruluta cretli i gremez.

(3) Ynetim Kurulu yelerine, ayda ikiden fazla olmamak zere, her bir toplant iin (3.000) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucunda bulunacak miktarda huzur hakk denir.

(4) Bakanlkta, Daire Bakan, I. Hukuk Maviri, Basn ve Halkla likiler Maviri, Hukuk Maviri, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs ile dorudan Bakanla bal temsilcilikleri ynetmekle grevlendirilen ube Mdr kadrolarna atananlar, kadrolar karlk gsterilmek suretiyle, 657 sayl Kanun ve dier kanunlarn szlemeli personel altrlmas hakkndaki hkmlerine bal olmakszn szlemeli olarak altrlabilir. Bu suretle altrlacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayl cetvelde unvanlar itibaryla yer alan taban ve tavan cretleri arasnda kalmak zere, Bakanlar Kurulu kararyla belirlenecek tutarda aylk brt szleme creti denir. Sz konusu personele, altklar gnlerle orantl olarak, hastalk ve yllk izinler dhil, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarnda birer aylk szleme creti tutarnda ikramiye denir. Bunlardan stn gayret ve almalar sonucu emsallerine gre baarl almalar yaptklar tespit edilenlere, Bakann onay ile haziran ve aralk aylarnda birer aylk szleme creti tutarna kadar tevik ikramiyesi denebilir. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ile sz konusu personele yaplacak dier demeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

(5) Bakanlkta lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs istihdam edilir. lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmclna atanabilmek iin, 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk lisans eitimi veren Bakanlka ynetmelikle belirlenecek faklte, yksekokul veya blmlerden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yabanc yksekretim kurumlarndan mezun olmak.

b) Uzman yardmclna giri snavnn yapld yln ocak aynn ilk gn itibaryla otuz yan doldurmam olmak.

c) Meslek ve yabanc dil konularnda yaplacak snavlarda baarl olmak.

(6) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmclna atananlar en az yl fiilen almak, her yl olumlu sicil almak, Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen bir yabanc dili Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az (C) dzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir seviyede bildiini belgelemek ve SYMnin faaliyet alanna giren konularda hazrladklar zgn bir tezi jri nnde baar ile savunmak kaydyla, yaplacak yeterlilik snavna girmeye hak kazanrlar. Sresi iinde tezlerini sunmayan veya hazrladklar tez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmalar veya yeni bir tez hazrlamalar iin, bir yl amamak zere ilave sre verilir. Yeterlilik snavnda baarl olanlar, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman olarak atanr. Snavda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir. Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs unvann kaybeder ve renim durumlarna uygun kadrolara atanrlar. lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmclarnn meslee alnmalar, yetitirilmeleri, yarma snav, tez hazrlama ve yeterlilik snav ile alma usul ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir.

(7) Bakanlkta daire bakan olarak atanabilmek iin 657 sayl Kanunda ngrlen artlarn yan sra, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlna atanmak iin ngrlen eitim ve yabanc dil artlarnn da tanmas gerekir.

(8) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 38 inci maddesinin son fkrasna gre grevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde saylan kamu kurum ve kurulularna ait kadrolarda alanlardan Bakanlkta grevlendirilenlere, asl grevlerine ait aylk ve her trl dier demeler ile mali ve sosyal haklar denmeye devam olunur. Bu ekilde grevlendirilenlere, (40.000) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak miktar gemeyecek tutarda her ay ilave deme yaplabilir. Ek demenin tutar ile usul ve esaslar Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir. Bu fkra kapsamnda grevlendirilecek personel says 10u geemez.

(9) Bakanlkta 657 sayl Kanun ve dier mevzuat hkmlerine bal kalmakszn szleme ile yerli veya yabanc uzman istihdam edilebilir. Szlemeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylr. Bu personelin atama usul ve esaslar ile personele ilikin dier hususlar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Bunlara denecek cretin net tutar, birinci dereceli lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanna denen bir aylk ortalama net tutar amamak zere Bakan tarafndan tespit edilir. Bu fkra uyarnca altrlacak uzman says, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs kadro saysnn te birini aamaz. Bunlarn, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlar iin aranan eitim ve yabanc dil artlarn tamas arttr. Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav veya bu snava denk kabul edilen uluslararas geerlilii bulunan snavlarla llmeyen yabanc diller iin, ilgili dilde en az yllk ortaretim veya n lisans, lisans veya yksek lisans diplomas alm olmak ya da o dilin resm dil olarak konuulduu lke resm makamlar tarafndan dzenlenen snavda yzde seksen orannda baarl olmak gerekir.

(10) Bu Kanunun yrtlmesinde grev alan kamu grevlileri ile hizmet satn alnmas durumunda yklenici zel hukuk tzel kiilerinin ilgili personeli, greve getirilmeden nce imzalayacaklar bir gizlilik szlemesi ile grevlerini yerine getirmeleri srasnda edindikleri kamuya, ilgililere ve nc kiilere ait gizlilik tayan bilgileri, kiisel verileri, Bakanlkla ve Bakanlk tarafndan yaplan snavlarla ilgili gizlilik tayan bilgileri, ticari srlar ve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili klnan mercilerden bakasna aklayamaz, kendilerinin veya nc kiilerin yararna kullanamaz. Bu ykmllk grevden ayrlmalarndan sonra da devam eder.

(11) Bakanlk lehine sonulanan dava ve icra takipleri nedeni ile hkme balanarak kar taraftan tahsil edilen vekalet cretlerinin avukatlara datm hakknda 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayl Devlet Davalarn nta Eden Avukat ve Saireye Verilecek creti Vekalet Hakknda Kanun hkmleri kyas yoluyla uygulanr.

(12) Bakanlk kadrolarnn tespiti, ihdas, kullanm ve iptali ile kadrolara ilikin dier hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine gre dzenlenir.

(13) Bakanlka; yurt iinde ve yurt dnda sorularn hazrlanmasnda grevlendirilenlere, snav soru havuzunda yer alacak sorularn hazrlanmasnda katks olanlara, 2 nci maddenin birinci fkrasnn (h) bendi uyarnca oluturulan koordinatrlklerin koordinatrne ve dier personeline, bina snav sorumlular ile bina yneticilerine, salon bakanlarna, gzetmenlere, snav gvenliini salayan kolluk kuvvetlerine, kapal dnem alanlara ve snav srecinde grev alan dier personele snav creti denir. Snav cretinin tutar ile usul ve esaslar; snavn zellii, snava katlanlarn says, grev ve yetkileri, snavn yerinin zellii ve alma sresi gibi hususlar dikkate alnmak suretiyle, Ynetim Kurulunun teklifi zerine Bakanlar Kurulu karar ile tespit edilir. Bu fkrada yer alan hkmler, Milli Eitim Bakanlnca yaplan merkez snavlar, yksekretim kurumlarnn ak retim snavlar, kamu kurum ve kurulular ile zel hukuk tzel kiilerinin talepleri zerine yksekretim kurumlarnca yaplan snavlar hakknda da uygulanr. Bakan ve Bakan yardmclar, kadrolar karlk gsterilmek suretiyle altrlanlar ile sekizinci fkraya gre grevlendirilenlere snav creti denmez. lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl ve Milli Eitim Bakanlnda kadrolu veya szlemeli alan personele snav sorularnn hazrlanmasna katklar nedeniyle ayrca snav creti denmez.

(14) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl tarafndan yaplan merkezi sistem snavlarnda Mill Eitim Bakanlna bal okul ve kurum mdrlkleri ile koordinatrlklerce, her bir bavuru kayd iin adaylardan alnacak bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedeli, okullarn ve koordinatrlklerin snav hizmetlerine ynelik ihtiyalarnda kullanlmak zere koordinatrlk ile okul ve kurum mdrlklerinin bal olduu il veya ile mill eitim mdrlkleri nezdinde alan hesaba aktarlr. Bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve sz konusu tutarlarn harcanmasna ilikin usul ve esaslar Mill Eitim Bakanl ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl arasnda imzalanacak protokolle, koordinatrlklere ilikin usul ve esaslar lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca Maliye Bakanlnn gr alnarak belirlenir. Bu harcamalar Saytay tarafndan denetlenir.

(15) Bakan, Bakan yardmclar, Ynetim Kurulu yeleri ile drdnc, sekizinci ve dokuzuncu fkralarda belirtilenler, Bakanlktaki grevlerinin sona ermesinden itibaren iki yl sreyle, Bakanlk tarafndan yaplan snavlara ynelik hazrlk kurslar veya yaynlarla ilgili faaliyet gsteren gerek kiiler ile zel hukuk hkmlerine tbi tzel kiilerde ya da bunlarn itiraklerinde grev alamaz ya da bu tr ilere ortak olamaz ve bu tzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolayl ilikiye giremez. Bunlarn eleri, ocuklar ile ikinci dereceye kadar kan ve kayn hsmlar, bunlarn grevleri sresince, Bakanlk tarafndan yaplan snavlara ynelik hazrlk kurslar veya yaynlarla ilgili faaliyet gsteren kamu kurum ve kurulular dndaki tzel kiiliklerde ya da bunlarn itiraklerinde grev alamaz ya da bu tr ilere ortak olamaz ve bu tzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolayl ilikiye giremez.

(16) SYMnin gelirleri unlardr:

a) Yurt ii ve yurt d snav, lme, deerlendirme ve yerletirme hizmetleri karlnda alnacak cretler.

b) Yayn ve telif haklarndan alnan cretler.

c) Genel bteden yaplacak yardmlar.

) Bakanla yaplacak her trl ba, yardm ve vasiyetler.

d) Bakanlk gelirlerinin deerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Dier gelirler.

NC BLM

Snavlara likin Hkmler

Temel ilkeler

MADDE 7 (1) Snav, lme, deerlendirme ve yerletirme ilemleri, gvenilirlik, gizlilik, tarafszlk, bilimsellik ilkeleri erevesinde ve adaylara frsat eitlii salayacak biimde yaplr.

(2) Snavlar, adaylarn bilgi ve yetenek dzeylerine gre sralanmasn salamak amacyla, sralama snavlar veya adaylar belirlenen asgar yetenek ve yeterlilikleri tayp tamadklarna gre gruplandran seviye tespit snavlar biiminde yaplabilir.

(3) Snavlar; basl veya elektronik ortamda ve adaylara sorularn ayn anda sorulduu e zamanl olarak yaplabilecei gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli biimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya ayn ya da farkl zamanlarda, farkl sorularn adayn verdii cevaplara gre de deiebilen biimde sorulmasna izin verecek ekilde, elektronik ortamda da yaplabilir. htiya ve imknlara gre hangi snav trnn uygulanacana Ynetim Kurulu karar verir.

(4) Elektronik ortamda yaplan snavlarn kaytlar ile basl ortamda yaplan snavlarn cevaplarna ait elektronik veriler asgar on yl sreyle arivlenerek gvenli bir ortamda saklanr. Snavlarda kullanlan soru kitapklar, snav sonularnn ilanndan bir yl sonra, cevap ktlar ise iki yl sonra imha edilebilir.

(5) Snavlarla ilgili her trl aklama, bavuru ve snav sonularnn adaylara duyurulmas, Bakanln internet sayfasnda yaplr. nternet sayfasndaki duyurular adaylara tebli hkmndedir.

(6) Bakanlk tarafndan farkl zamanlarda yaplan sralama veya seviye tespit snavlarnn edeerlii, her bir snav sonucunun geerlilik sresi ile Bakanln yapt yabanc dil snavlarnn uluslararas yabanc dil snavlaryla edeerlii, ilgili uzman raporlarna dayal olarak, Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.

(7) Yksekretim ile ilgili snavlar Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde yaplr.

(8) Sorularn hazrlanmas, soru havuzunun oluturulmas ve ifrelenmesi, basl veya elektronik ortamda yaplan snav sorularnn gvenliinin salanmas hususlarna ve snav trlerine ilikin usul ve esaslar ile snavlarda grev alacaklarn uymas gereken hususlar ynetmelikle dzenlenir.

(9) zel kurumlarn taleplerine ynelik snavlar, Ynetim Kurulunun yapaca dzenlemeler ile gerekletirilir.

Snav merkezleri, grevliler, sonulara itiraz

MADDE 8 (1) Snav hizmetleri; merkez tekilat, dorudan merkeze bal temsilcilikler ile snav koordinatrlkleri vastasyla yerine getirilir. Snav koordinatrlklerinin alma usul ve esaslar, bu birimlerde grev yapmak zere personel grevlendirilmesi, grevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin grevleri, birimlerin teknik altyaplarnn oluturulmas, cari ve dier giderlerinin denmesi ile yurt dnda yaplan snavlara ilikin usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

(2) Devlet veya vakf yksekretim kurumlar, Milli Eitim Bakanlna bal Devlet veya zel ilk ve orta retim kurumlar ile kamu kurum ve kurulularnn snav yapmaya uygun meknlar, gerektiinde Bakanln snav hizmetlerinde temizlik, stma ve aydnlatma giderleri de dhil olmak zere cretsiz olarak kullanlabilir.

(3) Kamu kurum ve kurulularnda alan personel, ihtiya duyulmas hlinde Bakanln snav hizmetlerinde grevlendirilebilir.

(4) Adaylarn snav sonularna itirazlar, ilgili klavuzlarda belirtilen sreler iinde dorudan Bakanla yaplr. tirazlarla ilgili ilemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Bakanlk kaytlar esas alnr.

(5) Bavuru merkezleri ve koordinatrlklere, snav hizmetlerini yrtmek iin sre art aranmakszn tanr, bro ve tketim malzemesi verilebilir.

Snav gvenlii

MADDE 9 (1) Snav sorular ile bunlar hazrlamakla grevlendirilmi olan kiilerin kimlikleri gizli tutulur. Bakanlk, gizliliin salanmas iin gerekli btn tedbirleri alr ve ilgili tm kurumlarla ibirlii yapar. Soru havuzundaki sorular hibir koul altnda ksmen ya da tamamen nc ahslara verilmez. Adli ve idari soruturma ve kovuturmalarda soru havuzuna eriim iin Bakanlar Kurulunun izni gereklidir.

(2) Sorular ve cevaplar, yaplan snav sona erdikten sonra Ynetim Kurulu kararna istinaden aklanabilir. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu hkmleri sakldr.

(3) Sorularn hazrlanmas da dhil olmak zere, snav srecinin herhangi bir aamasnda grev alanlar, ilgili mevzuat erevesinde Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen kurallara titizlikle uymakla ykmldr.

(4) Snavlarda gvenliin salanmas amacyla, snavlarn yapld binalarda snav ncesinde ve snav esnasnda sinyal kartrc ve benzeri dier cihazlar kullanlabilir.

(5) Snav gvenliinin salanmas amacyla, genel kolluk grevlileri ile bunlarn gzetiminde olmak zere zel gvenlik grevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasna baklmakszn, adaylarn ve snavn yapld binaya girme hakkna sahip olan dier kiilerin stn ve eyasn teknik cihazlarla, gerektiinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Adaylarn ve snav grevlilerinin snav binalarna giri koullar ynetmelikle dzenlenir.

(6) Grevli olmas sebebiyle snav sresince snav yaplan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmakszn kimliklerini ibraz etmekle ykmldr.

Ceza hkmleri

MADDE 10 (1) Bakanlk tarafndan yaplan snavlarla ilgili olarak, snav sorularnn hazrlanma srecinden balamak zere, grevlendirilen kiiler, baka bir kamu kurumunda veya zel kuruluta grevli olup olmadna baklmakszn, bu Kanun hkmlerine gre ifa ettii grev bakmndan, kamu grevlisi saylr.

(2) Bu Kanun hkmlerine gre gizli olan bilgileri, hukuka aykr olarak elde eden veya elinde bulunduran kii, fiili daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Bu bilgileri ifa eden kii, iki yldan be yla kadar hapis ve bebin gne kadar adli para cezas ile cezalandrlr.

(3) Bakanlk tarafndan yaplan snavlarda;

a) Ses veya grnt nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya eken veya bu suretle kopya ekilmesine araclk eden,

b) Baka bir adayn yerine snava giren veya kendi yerine bir bakasnn snava girmesine katk salayan,

c) Kopya ektirilmesine imkn salayan,

kii; fiili daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(4) Snav sonularn adayn lehine veya aleyhine olacak ekilde deitiren kii, fiili daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, yldan sekiz yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(5) Snavda kopya ektii tespit edilen adayn snav, Ynetim Kurulu karar ile iptal edilir. Bu aday, snavn yapld tarihten itibaren iki yl sreyle Bakanlk tarafndan yaplan hibir snava aday olarak bavuramaz ve giremez. Snav iptal edilenlerin, iptal karar verilmeden nce, bu snavdaki baarsna dayal olarak bir kamu grevine atanm veya sair bir hak iktisap etmi olmas hlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafndan grevine derhal son verilir ve kendisine salanan hak geri alnr. Bu fkrada yer alan hkmler ikinci, nc ve drdnc fkralarda yer alan fiilleri ileyen adaylar hakknda da uygulanr.

(6) Bu maddede tanmlanan sularn bir rgtn faaliyeti erevesinde ilenmesi halinde, verilecek cezalar yar orannda artrlr. Bu sularn bir tzel kiinin faaliyeti erevesinde ilenmesi hlinde, tzel kii hakknda bunlara zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur.

(7) Gizlilik ihlali suretiyle sorularn elde edilmi olmasndan yararlanarak kopya ektii iin kendisiyle ilgili snavn iptaline karar verilen adayn, sorularn kimler tarafndan temin edildii ve ne suretle eline getii hususunda bilgi vermesi hlinde, Ynetim Kurulu kararyla, snava giri yasann sresi ksaltlabilecei gibi yasak tamamen de kaldrlabilir.

(8) Bu Kanun hkmlerine gre kamu grevlisi saylan kiiler hakknda, grevleriyle balantl olarak iledikleri iddia edilen sulardan dolay, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre, soruturma izni karar vermeye SYM Ynetim Kurulu; Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri hakknda ise Yksekretim Genel Kurulu yetkilidir.

DRDNC BLM

eitli Hkmler

Deitirilen ve yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 11 (1) 2547 sayl Kanunun;

a) 6 nc maddesinde yer alan , renci Seme ve Yerletirme Merkezi ibaresi ile 52 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan renci Seme ve Yerletirme Merkezi Bakan, ibaresi madde metninden karlm,

b) 10 uncu maddesinin bal Kaynak aktarm eklinde deitirilmi ve anlan maddede yer alan Kurulu, ileyi ve grevleri: ibaresi madde metninden karlm ve anlan ibareyi takip eden birinci, ikinci, nc, drdnc, beinci, altnc ve yedinci fkralar yrrlkten kaldrlm, sekizinci fkrada yer alan renci Seme ve Yerletirme Merkezinin nceki yldan devreden finansman fazlasnn ibaresi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn bir nceki yla ait bte geliri ile bte gideri farknn olarak deitirilmi,

c) 45 inci maddesinde yer alan renci Seme ve Yerletirme Merkezi ibareleri lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl olarak deitirilmi,

) 65 inci maddesinin (a) fkrasnn (3) numaral bendi yrrlkten kaldrlm,

d) Ek 18 inci maddesinin nc fkrasnn (f) bendinde yer alan renci Seme ve Yerletirme Merkezince ibaresi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

(2) 7/10/1983 tarihli ve 124 sayl Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlarnn dari Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 15 inci ila 24 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

(3) 657 sayl Kanuna;

a) 36 nc maddesinin Ortak Hkmler balkl blmnn (A) fkrasnn (11) numaral bendine Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardmclar, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmclar, ibaresi ve Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlna, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlna, ibaresi,

b) 152 nci maddesinin II-Tazminatlar fkrasnn A-zel Hizmet Tazminat bendinin (h) alt bendine Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlar, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlar, ibaresi,

c) Eki (1) sayl Ek Gsterge Cetvelinin I Genel dare Hizmetleri Snf blmnn (h) bendine Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlar, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlar, ibaresi,

eklenmitir.

(4) Ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvele lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl blm olarak eklenmitir. Ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Yksekretim Kuruluna ait blmne eklenmitir.

(5) renci Seme ve Yerletirme Merkezi adna ihdas edilmi kadrolardan bo olanlar iptal edilmi ve renci Seme ve Yerletirme Merkezi 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ekinden karlmtr.

(6) 5018 sayl Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan Yksekretim Kurulu, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, ibaresi eklenmi, anlan Kanunun eki (II) sayl cetvelin A) Yksekretim Kurulu, niversiteler ve Yksek Teknoloji Enstitleri blmnde yer alan 2 renci Seme ve Yerletirme Merkezi ibaresi yerine 2 lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl ibaresi eklenmitir.

(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 3 nc maddesinin birinci fkrasna Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, ibaresi eklenmi ve geici 9 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

(8) Mevzuatta renci Seme ve Yerletirme Merkezine yaplan atflar lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, renci Seme ve Yerletirme Sistemine yaplan atflar ise lme, Seme ve Yerletirme Sistemine yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezinin kullanmnda bulunan tanrlar ile her trl hak, bor ve ykmllkler bakaca bir ileme gerek kalmakszn Bakanla devredilir. Tapuda Yksekretim Kurulu adna kaytl olup Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezince fiilen kullanlan tanmazlar tapuda Bakanlk adna resen tescil edilir. Hazineye ait olup Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezine tahsis edilen tanmazlar ise Bakanla tahsis edilmi saylr.

(2) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi kadrolarnda bulunan; Genel Sekreter, I. Hukuk Maviri, Hukuk Maviri, Aratrma Gelitirme Deerlendirme Mdr, Bilgi lem Mdr, Ktphane ve Dokmantasyon Mdr, Planlama ve Mali ler Mdr, Snav Hizmetleri Mdr, dari ler Mdr, Mdr ve Mdr Yardmclarnn grevleri sona ermi ve kadrolar iptal edilmitir. Bunlar herhangi bir ilem veya tebligata gerek kalmakszn Yksekretim Kuruluna ekli (2) sayl liste ile ihdas edilen Aratrmac kadrolarna atanm saylr. Bu ekilde atanm saylanlarn atandklar kadrolarn aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamnn net tutarnn, eski kadrolarna bal olarak en son ayda almakta olduklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamnn net tutarndan az olmas hlinde aradaki fark, farkllk giderilinceye kadar, atandklar kadroda kaldklar srece, herhangi bir kesintiye tbi tutulmakszn tazminat olarak denir. stee bal unvan deiiklii yapanlar ile baka kurum ve kurululara geenlere fark tazminat denmesine son verilir.

(3) renci Seme ve Yerletirme Merkezinin ikinci fkrada yer alamayan kadrolarnda grev yapan personeli, kadrolar ile birlikte; 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkrasna gre istihdam edilen szlemeli personel de pozisyonlar ile birlikte Yksekretim Kuruluna devredilmitir. Bunlarn kadro ve pozisyonlar, baka bir ileme gerek kalmakszn Yksekretim Kurulu adna vize edilmi saylr. Sz konusu personel, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn talebi ve Yksekretim Kurulu Bakanlnn uygun gr ile lme, Seme ve Yerletirme Merkezinin ihtiya duyulan hizmetlerinde grevlendirilebilir. Bu fkraya gre Yksekretim Kuruluna devredilen kadro ve pozisyonlardan herhangi bir nedenle boalanlar, baka bir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(4) renci Seme ve Yerletirme Merkezi adna vizeli szlemeli personel pozisyonlarndan bo olanlar, hibir ileme tabi tutulmakszn lme, Seme ve Yerletirme Merkezi adna vize edilmi saylr.

(5) Bir defaya mahsus olmak zere; meslee zel yarma snav ile girmi ve belirli sreli meslek ii eitimden sonra zel bir yeterlilik snav sonunda 657 sayl Kanunun 36 nc maddesinin Ortak Hkmler balkl blmnn (A) fkrasnn (11) numaral bendinde belirtilen kadrolara atanm olanlar ile en az doktora diplomasna sahip retim elemanlarndan, krk yandan gn almam olmak ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman olabilmek iin ngrlen yabanc dil artn tamak kaydyla, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl iinde Bakan tarafndan lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman olarak atanabilirler. Bu ekilde atanacaklarn says yirmiyi geemez.

(6) Bu Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl sreyle, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fkrasnda yer alan snrlama ile bal olmakszn bo kadrolarda unvan, dolu ve bo kadrolarda derece deiiklii yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bir defaya mahsus olmak zere; krk yandan gn almam olan ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman olabilmek iin ngrlen yabanc dil artn tayan ikinci ve nc fkrada belirtilen personel, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren alt ay iinde Bakanlk tarafndan yaplacak yeterlilik snavnda baarl olmalar artyla, baar sralamas dikkate alnarak;

a) Bu Kanunun yaym tarihi itibaryla Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi kadro ve pozisyonlarnda be yldan az hizmeti bulunanlar lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs kadrolarna,

b) Bu Kanunun yaym tarihi itibaryla Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi kadro ve pozisyonlarnda be yl ve daha fazla hizmeti bulunanlar lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman kadrolarna,

Bakan tarafndan atanabilir. Bu fkraya gre lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmcs kadrolarna atananlar hakknda lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardmclarnn tabi olduu hkmler uygulanr. lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Uzman kadrolarna atananlar iki yl iinde Bakanlk tarafndan belirlenen alanlarda tez vermekle ykmldr. Tezi, Bakanlk tarafndan baarsz bulunanlar veya zamannda tezini vermeyenlerin atamalar iptal edilir. Bu fkraya gre atanacaklarn says onu geemez. Yeterlilik snavna ilikin esaslar Bakanlka belirlenir.

(8) Bu Kanunda ngrlen dzenlemeler en ge bir yl iinde yaplr. Bu sre ierisinde yaplacak snavlar hakknda mevcut mevzuat hkmleri uygulanr. Kurumun hizmet birimleri, yeni tekilat dzenlemeleri yaplncaya kadar mevcut grevlerini yrtmeye devam ederler.

MADDE 12 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununa aadaki ek maddeler eklenmitir.

stanbul Geliim niversitesi

EK MADDE 135 stanbulda Geliim Eitim Kltr Salk ve Sosyal Hizmet Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip stanbul Geliim niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Gzel Sanatlar Fakltesinden,

b) Mhendislik ve Mimarlk Fakltesinden,

c) ktisadi ve dari Bilimler Fakltesinden,

) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

d) Fen Bilimleri Enstitsnden,

e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla kurulmu bulunan ve bu Kanun ile tzel kiilii sona erdirilerek Rektrle balanan stanbul Geliim Meslek Yksekokulundan,

oluur.

Alanya Hamdullah Emin Paa niversitesi

EK MADDE 136 Alanyada Hamdullah Emin Paa ve Haremi Hatice Tahire Hanm Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Alanya Hamdullah Emin Paa niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Turizm Fakltesinden,

b) Mhendislik Fakltesinden,

c) Sanat ve Tasarm Fakltesinden,

) Yabanc Diller Yksekokulundan,

d) Fen Bilimleri Enstitsnden,

e) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

oluur.

skdar niversitesi

EK MADDE 137 stanbulda nsani Deerler ve Ruh Sal Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip skdar niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) nsan ve Toplum Bilimleri Fakltesinden,

b) Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesinden,

c) Salk Bilimleri Fakltesinden,

) letiim Fakltesinden,

d) Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulundan,

e) Salk Bilimleri Enstitsnden,

f) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

g) Fen Bilimleri Enstitsnden,

oluur.

Bursa Orhangazi niversitesi

EK MADDE 138 Bursada Uluda Kltr Salk ve Eitim Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Bursa Orhangazi niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) ktisadi ve dari Bilimler Fakltesinden,

b) Mhendislik Fakltesinden,

c) Mimarlk Tasarm Fakltesinden,

) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

d) Fen Bilimleri Enstitsnden,

oluur.

Trk Hava Kurumu niversitesi

EK MADDE 139 Ankarada Trk Hava Kurumu Havaclk Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Trk Hava Kurumu niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Havaclk ve Uzay Bilimleri Fakltesinden,

b) Mhendislik Fakltesinden,

c) letme Fakltesinden,

) Hava Ulatrma Fakltesinden,

d) zmir Hava Ulatrma Fakltesinden,

e) Havaclk Meslek Yksekokulundan,

f) zmir Havaclk Meslek Yksekokulundan,

g) Havaclk ve Uzay Bilimleri Enstitsnden,

) Fen Bilimleri Enstitsnden,

h) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

oluur.

Ankara Bilge niversitesi

EK MADDE 140 Ankarada Trkiye Yksek htisas Hastanesi Vakf ile Trkiye Devlet Hastaneleri Vakf tarafndan mtereken 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Ankara Bilge niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Tp Fakltesinden,

b) Salk Bilimleri Fakltesinden,

c) Spor Bilimleri Fakltesinden,

) Yabanc Diller Yksekokulundan,

d) Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulundan,

e) Meslek Yksekokulundan,

f) Salk Bilimleri Enstitsnden,

oluur.

Altn Koza niversitesi

EK MADDE 141 Ankarada Koza pek Eitim Salk Hizmet Yardm Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Altn Koza niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) letiim Fakltesinden,

b) Gzel Sanatlar Fakltesinden,

c) nsani Bilimler ve Edebiyat Fakltesinden,

) Siyasal Bilgiler Fakltesinden,

d) ktisadi ve dari Bilimler Fakltesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

oluur.

Gedik niversitesi

EK MADDE 142 stanbulda Gedik Eitim ve Sosyal Yardm Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Gedik niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) ktisadi ve dari Bilimler Fakltesinden,

b) Mhendislik Fakltesinden,

c) Spor Bilimleri Fakltesinden,

) Gzel Sanatlar ve Mimarlk Fakltesinden,

d) Turizm Fakltesinden,

e) Yabanc Diller Yksekokulundan,

f) Fen Bilimleri Enstitsnden,

g) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

) Salk Bilimleri Enstitsnden,

h) 15/3/2010 tarihli ve 2010/232 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmu bulunan ve bu Kanun ile tzel kiilii sona erdirilerek Rektrle balanan Gedik Meslek Yksekokulundan,

oluur.

MADDE 13 2809 sayl Kanuna aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 40 Bu Kanun ile tzel kiilii sona erdirilerek Rektrle balanan stanbul Geliim Meslek Yksekokulunda halen renimlerini srdren rencileri ile retim elemanlar ve mal varl Geliim Eitim Kltr Salk ve Sosyal Hizmet Vakf tarafndan bu maddeyi ihdas eden Kanunla stanbulda kurulan stanbul Geliim niversitesine devredilir.

GEC MADDE 41 Bu Kanun ile tzel kiilii sona erdirilerek Rektrle balanan Gedik Meslek Yksekokulunda halen renimlerini srdren renciler ile retim elemanlar ve Gedik Mesle