3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.

Amaç

MADDE 2 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

(2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük Müsteşarlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta oldunun duyurulmasıdır.

İlan

MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tablo kapsamı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

(2) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek-1 TABLO

TEBLİĞ NO

KESİN ÖNLEM RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

ÜLKE

2008/16

01.05.2008

26863

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları

Çin Halk Cumhuriyeti

2010/27

31.10.2010

27745

9613.20.00.00.19

Doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemi olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

2009/17

18.06.2009

27262

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar

Çin Halk Cumhuriyeti