3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG–2011/05)

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği MS.98/119-120” ile uygulamaya konulan TS 2420 EN ISO 1403 “Hortumlar-Bez Takviyeli Lastikten imal edilmiş-Genel Amaçlı Su Hortumları-Özellikler” standardının mecburi uygulamadan kaldırılmasına ve Türk Standardları Enstitüsünce  bu Standard yerine hazırlanan TS EN ISO 1403 “Lastik Hortumlar, Tekstil Takviyeli – Genel Amaçlı Su Uygulamaları İçin Özellikler” standardı üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

             MADDE 3 – (1) Ekli Standard  kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ  hükümlerine uymaları zorunludur.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 6 (altı) ay sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız