3 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27863

YNETMELK

Idr niversitesinden:

IDIR NVERSTES EVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Idr niversitesine bal olarak kurulan Idr niversitesi evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Idr niversitesi evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Idr niversitesi evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: Idr niversitesi Rektrn,

e) niversite: Idr niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; ekosistem merkezli bir yaklamla, doal ve kltrel deerlerin korunmasn, gelitirilmesini ve doal kaynaklarn ekolojik ilkelere uygun olarak kullanlmasn salamak, her trden evre kirliliinin nlenmesi iin stratejiler gelitirilmesi, projeler retilmesi ve uygulanmas, raporlar hazrlanmas, evre bilinci kapsamnda ekolojik dnme alkanlnn gelitirilmesi ve yaama biimine dntrlmesi, ekolojik ahlakn yaygnlatrlmas iin niversite ii ve dnda eitim-retim ve yayn almalarnda bulunmak, ok kapsaml olan ekoloji ve evre bilimleri konularnda yrenin zelliklerini dikkate alarak floristik ve faunistik, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarndan olan rzgar ve gne enerjisi, su kaynaklar, bitki kaynaklar, toprak kaynaklar, ina edilmi ekosistemler, atk ynetimi, atmosfer, hayvan kaynaklar ve benzer aratrma konularnda alma gruplar kurarak bilgi ve teknoloji retimini hzlandrmak, evre ile ilgili alanlarda disiplinleraras bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalar yapmak, evre sorunlarnn zm dorultusunda yntem ve neriler gelitirmek ve bunlar uygulamak, alma sonularn yurt ii ve yurt dndaki ilgili kurululara aktarmak, evre konusunda yayn, eitim, danmanlk, proje gibi almalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) evre sorunlarnn zmne ynelik bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalar yapmak veya yaptrmak, bunlar tevik ve koordine etmek,

b) Yurt iinde ve yurt dndaki niversiteler, dier aratrma kurumlar ve kurulularyla ibirlii ve ortak almalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslar aras dzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantlar dzenlemek ve bu toplantlara katlmak,

) Ulusal ve uluslar aras dzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonras ve/veya hizmetii eitim programlar dzenlemek ve uygulamak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

d) niversitede evre konusunda aratrma ve uygulama yapacak retim eleman ve rencileri desteklemek; mevcut aratrma, uygulama ve eitim altyapsn gelitirmek,

e) Merkezin amacna uygun olarak yurt iinde ve yurt dnda her trl yayn yapmak, yayn almalarna katlmak ve desteklemek, veri bankas oluturmak, kitaplk ve dkmantasyon merkezi kurmak,

f) evre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi iin programlar gelitirmek ve uygulamak,

g) Yurt ii ve yurt d kamu ve zel sektr kurulularnn, gerek ve tzel kiilerin istek ve ihtiyalar dorultusunda etd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer almalar yapmak, rapor hazrlamak, danmanlk ve bilirkiilik hizmetleri vermek,

) evre kirliliinin nlenmesine ynelik ilgili kurulularla ortaklaa teknolojik uygulamalar yapmak veya yaptrmak, alma alanlar dorultusunda laboratuvar, atlye ve gzlem yerleri kurmak ve ynetmek, Merkez faaliyetlerinin gerekletirilebilmesi iin gerekli tanr ve tanmaz mallar edinmek,

h) Blgenin doal, tarihi ve kltrel evresi ile ilgili deerlerin belirlenmesi ve korunmas iin gerekli almalar yapmak, bu amala kamu kurum ve kurulular, zel sektr, sivil toplum rgtleri, aratrma kurumlar ve dier niversitelerle ilikiler kurmak, ibirlii yapmak,

) niversitenin farkl birimlerinde evreyi iyiletirici, koruyucu aratrma ve uygulamalar tevik etmek ve desteklemek, yurt ii ve yurtd aratrma ve akademik kurulularyla ortak almalarn yrtlmesini gerekletirmek,

i) evre konularnda eitim-retim grmek zere yurtdna gitmek isteyen renci ve retim elemanlarna destek vermek, gerekli ilikileri kurarak burslar salamak, yurtdndan bu amala gelenlere yardmc olmak,

j) evre deerlerinin korunmas ve kalitesinin ykseltilmesine katk salamak iin bu konuda ve alanda alan kii, kurum ve kurulular desteklemek amacyla dller vermek,

k) 2547 sayl Kanun ile verilen dier grevleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr ve Mdr Yardmclar,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez mdr, mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Merkezin amalar konusunda almalar olan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Merkez Mdr Merkezi temsil eder ve Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur. Sresi sona ermeden ayrlan veya alt ay aan sreyle niversite dnda grevlendirilen Merkez Mdrnn yerine Rektr tarafndan yeni Merkez Mdr grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr, ayn usulle tekrar grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantya bakanlk yapmak,

c) Merkez Danma Kurulunu toplantya armak, toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantya bakanlk yapmak,

) Merkez Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre Merkezi ynetmek,

d) Merkezin ve alma gruplarnn faaliyetleriyle ilgili olarak her yln ilk ay iinde Merkez Ynetim Kuruluna rapor vermek,

e) Merkez bnyesinde grevlendirilecek her trl idari ve teknik personelin grevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektrn onayna sunmak,

f) Yurtiinde ve yurtdnda ilgili uygulama ve aratrma merkezleri, kamu ve zel sektr kurulular ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak,

g) alma gruplarnda yer alacak elemanlar ile aratrma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yrtclerini belirlemek ve grevlendirilmelerini salamak zere Merkez Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin tm idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak, yazmalar yapmak,

h) Merkez Ynetim Kurulunun hazrlad Merkezin yllk btesini ve yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

(3) Merkez Mdr yardmclar, niversite retim elemanlar arasnda Merkez Mdr tarafndan en az iki kii olarak seilir. Merkez Mdr yardmclar Merkez Mdrne almalarnda yardmc olur ve Merkez Mdr tarafndan verilen grevleri yerine getirir.

(4) Merkez Mdr gerekli grdnde yardmclarn deitirebilir. Merkez Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birini yerine vekil olarak brakr. Merkez Mdr yardmcs olmad zamanlarda Merkez Mdrlne, Merkez Ynetim Kurulu yelerinden biri vekalet eder. Merkez Mdrnn grev sresi sona erince yardmclarnn da grevi sona erer.

Merkez ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, Merkez Mdr yardmclar ile niversitenin retim elemanlar arasndan seilen iki kiiden oluur. Merkez Ynetim Kurulu yeleri Merkez Mdrnn teklifi ve Rektrn onay ile yl iin grevlendirilir. Sresi sona ermeden ayrlan veya alt ay aan sreyle niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere Rektr tarafndan ayn usulle yeni yeler seilir. Merkez Ynetim Kurulunun bakan Merkez Mdrdr. Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn bulunmad durumlarda yerine veklet eden Merkez Mdr yardmcs bakanlnda toplanr. Merkez Ynetim Kurulu gerekli olduunda Merkez Mdrnn ars zerine ve salt ounlukla toplanr. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylarn eit olmas halinde Merkez Mdrnn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

(2) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk bte, faaliyet program ve raporunu hazrlamak ve Rektrn bilgisine sunmak,

b) Merkezin amalar dorultusunda ve bu Ynetmelik hkmlerine gre Merkezin ynetimi ve almalar ile ilgili kararlar almak,

c) Merkez bnyesinde geici veya srekli alma gruplar kurmak, bu gruplarda grevlendirileceklere ilikin Merkez Mdrnn nerilerini inceleyerek karara balamak ve gerektiinde grevlendirilmelerini salamak zere Rektrn onayna sunmak,

) Merkez tarafndan desteklenecek aratrma ve uygulama esaslarn belirlemek ve destek taleplerini karara balamak,

d) Merkez Mdrnn nerisi zerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyalarn tespit etmek ve bu kadrolara yaplacak grevlendirmeler ile ilgili nerileri karara balayarak Rektrn onayna sunmak,

e) Aratrma ve uygulama projelerini, burs, kurs, eitim nerilerini, bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek, grevlendirilecek kii ve niversite birimlerini belirlemek,

f) niversite d kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak,

g) Merkez Mdrnn getirecei dier konular grp karara balamak.

Merkez danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Danma Kurulu; gerek grlmesi halinde konunun uzmanlar arasndan Merkez Ynetim Kurulunun nerisi zerine, Merkez Mdr tarafndan yl iin seilen en az be, en ok on yeden oluur. Merkez Mdr, Merkez Danma Kurulunun bakandr.

(2) Merkez Danma Kurulu; Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az bir kez toplanr, Merkez faaliyetleriyle ilgili deerlendirmeler yapar ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Idr niversitesi Rektr yrtr.