3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki tablonun sonuna “NI-Not Ortalamasına Katılmayan” ifadesi ve aynı fıkranın (b) bendinin sonuna aşağıdaki (7) numaralı alt bent eklenmiştir.

             “7) NI (Not ortalamasına katılmayan) notu; not ortalamasına katılmamak koşuluyla alınan dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencilerin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisans programlarında, ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.”

             MADDE2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.