3 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27863

KANUN

BAZI KAMU KURUM VE KURULULARININ BR KISIM BOR VE

ALACAKLARININ DZENLENMESNE DAR KANUN

Kanun No. 6113 Kabul Tarihi: 16/2/2011

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; enerji alannda faaliyet gsteren baz kamu kurum ve kurulularnn mali yaplarn glendirmek zere bir ksm bor ve alacaklarnn dzenlenmesi ve yeniden yaplandrlmasna ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Kanun; enerji alannda faaliyet gsteren kamu kurum ve kurulularndan Boru Hatlar ile Petrol Tama Anonim irketi, Elektrik retim Anonim irketi ve bal ortaklklar, Trkiye Elektrik letim Anonim irketi, Trkiye Elektrik Ticaret ve Taahht Anonim irketi ile Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi ve sermayesinin tamam Trkiye Elektrik Datm Anonim irketine ait datm irketlerini kapsar.

Uygulama

MADDE 2 (1) Trkiye Elektrik Datm Anonim irketine olanlar ile Trkiye Elektrik letim Anonim irketi tarafndan yrtlmekte olan dengeleme ve uzlatrma faaliyetleri kapsamnda olanlar hari olmak zere, bu Kanun kapsamndaki kamu kurum ve kurulularnn bu Kanunun yaymndan nceki ay sonu itibar ile birbirlerine olan denmemi bor ve alacaklar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ve 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanununun 12 nci maddesinin (g) fkras kapsamnda hesaplanan feriler, TEA dengeleme ve uzlatrma faaliyetleri ile ilgili gecikme cezalar hari olmak zere terkin edilerek Trkiye Elektrik Datm Anonim irketine devrolunur ve ayn kurulua ilikin bor ve alacaklar netletirilerek muhasebeletirilir.

(2) Bu Kanun kapsamnda, Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi, sermayesinin tamam kendisine ait datm irketlerine; Elektrik retim Anonim irketi ise bal ortaklklarna ilikin muhasebeletirme ilemlerini kendi iinde ynetmeye yetkilidir.

(3) Bu Kanunun yaymndan nceki ay sonu itibar ile domu ve bu Kanunun yaym tarihi itibar ile vadesi gemi ve denmemi;

a) Yeniden yaplandrlanlar dahil olmak zere, Boru Hatlar ile Petrol Tama Anonim irketinin Gmrk Mstearlna bal tahsil dairelerine olan asli ve feri tm borlar,

b) Yeniden yaplandrlanlar dahil olmak zere, Boru Hatlar ile Petrol Tama Anonim irketinin Maliye Bakanlna olan asli ve feri tm borlar,

c) Trkiye Elektrik Ticaret ve Taahht Anonim irketinin mlga Kamu Ortakl Fonuna olan asli ve feri tm borlar,

ferileri terkin edilerek Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi tarafndan devralnr.

(4) Bu Kanunun yaymndan nceki ay sonu itibar ile tahakkuk eden ve bu Kanunun yaym tarihi itibar ile Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi ve sermayesinin tamam kendisine ait datm irketlerine denmemi olan;

a) l zel idareleri ve belediyelerin genel aydnlatma bedeli,

b) badethanelerin aydnlatma bedeli,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde saylan kamu idareleri ile bunlara bal dner sermayeli kurulular adna, Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi ve sermayesinin tamam kendisine ait datm irketleri tarafndan tahakkuk ettirilen elektrik kullanm bedelleri borlarnn tamam,

ferileri terkin edilmek kaydyla ncelikle Gmrk Mstearlna bal tahsil dairelerine olan borlardan, bakiye tutar ise Maliye Bakanlna olan borlardan mahsup edilir.

(5) Elektrik datm irketlerine ait ky ime sular hizmetleri iin kullanlan elektrik bedellerinin asl, bu alacaklara ilikin tm feriler gecikme faizleri ve/veya gecikme cezalar da dhil olmak zere terkin edilmek kaydyla Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi tarafndan stlenilir. Bu ekilde stlenilen tutarlar bu Kanun kapsamnda mahsup edilir. Buna ilikin usul ve esaslar Trkiye Elektrik Datm Anonim irketinin gr alnarak zelletirme daresi Bakanl tarafndan belirlenir. zel sektre devredilmi elektrik datm irketleri iin devir tarihi ncesindeki tutarlar dikkate alnr.

(6) Bu Kanun kapsamnda takas ve mahsup ilemleri uygulanm olan bor bakiyelerine, takas ve mahsup ilemlerinin tamamland ay takip eden ay bandan itibaren yllk bazda Hazine Mstearl iskontolu Devlet i borlanma senedi faizi uygulanr.

(7) Bu Kanun kapsamnda yaplacak bor ve alacak netletirmeleri, takas ve mahsup ilemleri ile terkin ilemleri sonucunda oluacak gelir ve giderler, datlabilir ticari krn ve kurum kazancnn tespitinde dikkate alnmaz.

(8) Bu madde kapsamndaki ilemleri btenin gelir ve gider hesaplaryla ilikilendirmeksizin mahiyetlerine gre ilgili Devlet hesaplarna kaydettirmeye Maliye Bakan yetkilidir.

Usul ve esaslar

MADDE 3 (1) Bu Kanun kapsamnda yaplacak ilemlere ilikin usul ve esaslar belirlemeye, Maliye Bakanl ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn grlerini almak suretiyle Hazine Mstearlnn bal olduu Devlet Bakan yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsamndaki kamu kurum ve kurulular arasnda, bu Kanun uyarnca yaplan ilemlere ilikin olarak ortaya kabilecek ihtilaflarn zmnde Hazine Mstearlnn gr esas alnr.

(3) Bu Kanun kapsamndaki uygulamalara konu alacak ve borlara ilikin olarak yarg mercilerinde bulunan davalardan vazgeilir ve verilmi olan kararlar zerine ayrca bir ilem yaplmaz.

3096 sayl Kanun kapsamndaki ilemler

MADDE 4 (1) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayl Trkiye Elektrik Kurumu Dndaki Kurulularn Elektrik retimi, letimi, Datm ve Ticareti ile Grevlendirilmesi Hakknda Kanun kapsamnda grevlendirilen ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanunu kapsamnda mevcut szlemelerini tadil eden datm irketlerine mezkur Kanun kapsamnda borcu olan kamu kurum ve kurulular, 1/1/2009 tarihine kadar olan borlar iin bu Kanunla getirilen hkmlerden yararlandrlrlar. Bununla ilgili uygulama esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca karlacak ynetmelikle belirlenir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

2/3/2011