3 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27863

KANUN

RADYO VE TELEVZYONLARIN KURULU VE YAYIN
H
ZMETLER HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6112 Kabul Tarihi: 15/2/2011

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetlerinin dzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma zgrlnn salanmas, medya hizmet salayclarnn idar, mal ve teknik yaplar ve ykmllkleri ile Radyo ve Televizyon st Kurulunun kuruluu, tekilt, grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Kanun, Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altnda, her trl teknik, usul ve aralarla ve her ne isim altnda olursa olsun elektromanyetik dalgalar veya dier yollarla yaplan radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetleriyle ilgili hususlar kapsar. Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclar, ikinci fkra gereince Trkiyede yerleik kabul edilenler ile nc fkra hkmlerine tabi olanlardr.

(2) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Medya hizmet salayc, irket merkezinin Trkiyede bulunmas ve yayn hizmetlerine ilikin editoryal kararlarn Trkiye snrlar iinde alnyor olmas durumunda Trkiyede yerleik kabul edilir.

b) Medya hizmet salaycnn irket merkezinin Trkiyede bulunmasna ramen, yayn hizmetlerine ilikin editoryal kararlarn Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesine taraf baka bir lkede alnmas ya da yayn hizmetlerine ilikin editoryal kararlar Trkiyede alnmakla birlikte irket merkezinin anlan Szlemeye taraf baka bir lkede bulunmas durumunda medya hizmet salayc, yayn hizmeti faaliyetini yrten igcnn nemli bir ksmnn bulunduu lkede yerleik kabul edilir. Ancak,

1) Yayn hizmeti faaliyetini yrten igc her iki lkede de bulunmakla birlikte, hangi lkede daha youn olarak alldnn tespit edilemedii durumlarda medya hizmet salayc, irket merkezinin bulunduu lkede yerleik kabul edilir.

2) Yayn hizmeti faaliyetini yrten igcnn nemli bir ksmnn, her iki lkede de youn olarak faaliyet gstermedii durumlarda medya hizmet salayc, faaliyetine Trkiyede daha nce balam olmas ve Trkiye ekonomisi ile istikrarl ve etkili bir balantsnn bulunmas hlinde Trkiyede yerleik kabul edilir.

c) Bir medya hizmet salaycnn irket merkezi Trkiyede bulunmakla birlikte, yayn hizmeti faaliyetine ilikin editoryal kararlarn Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesine taraf olmayan bir lkede alnmas ya da yayn hizmetlerine ilikin editoryal kararlar Trkiyede alnmakla birlikte irket merkezinin anlan Szlemeye taraf olmayan nc bir lkede bulunmas durumunda medya hizmet salayc, yayn hizmeti faaliyetini yrten igcnn nemli bir ksmnn Trkiyede bulunmas hlinde Trkiyede yerleik kabul edilir.

(3) kinci fkra hkmlerinin uygulanamad durumlarda;

a) Trkiye snrlar iinde konulandrlm uydu balantsn kullanan medya hizmet salayclar,

b) Trkiye snrlar iinde konulandrlm uydu balantsn kullanmamalarna ramen, Trkiyeye ait uydular zerinde kapasite kullanan medya hizmet salayclar,

Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altnda kabul edilir.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Altyap iletmecisi: Yayn hizmeti iletim altyapsn ileten kuruluu,

b) Analog yayn: Analog modlasyon teknii kullanlarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yaplan yayn hizmetlerini,

c) Avrupa eserleri: Yapm veya ortak yapm Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesine taraf devletler ve Avrupa Birliine ye devletlerde yerleik gerek veya tzel kiiler tarafndan gerekletirilen grsel-iitsel eserleri,

) Bamsz yapmc: Serbeste program retme ve bu programlar datma hakk bulunan, medya hizmet salayc kuruluun kaytl alan olmayan ve rettii programlar zerinde, medya hizmet salayc kurulua devrettii snrl sre dnda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamnda belirtilen haklara sahip gerek veya tzel kiileri,

d) Bakan: Radyo ve Televizyon st Kurulu Bakann,

e) Blgesel yayn: Bir corafi blge iindeki illerin toplam nfusunun asgari yzde yetmiine ve st Kurulca corafi blge iinde belirlenen illere ulatrlan yayn hizmetini,

f) Editoryal sorumluluk: Programlarn ierii ve seimi ile radyo ve televizyon yayn hizmetlerinde bir yayn ak izelgesi, istee bal yayn hizmetlerinde ise bir katalog iinde sunulmasna ilikin dzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmay,

g) Gizli ticar iletiim: Medya hizmet salayc tarafndan reklam yapmak maksadyla veya kamuyu ynlendirebilecek ekilde; mal veya hizmet reticisinin faaliyetinin, ticar markasnn, adnn, hizmetinin ve rnnn reklam kuaklar dnda ve reklam yapldna ilikin aklayc bir ses veya grnt bulunmakszn programlarda szckler veya resimler ile tantlmasn,

) letim: Yayn hizmetlerinin ilk olarak salanmasn,

h) stee bal yayn hizmeti: Programlarn kullancnn setii bir zamanda ve mnferit istei zerine medya hizmet salayc tarafndan dzenlenmi bir program katalouna bal olarak izlendii veya dinlendii yayn hizmetini,

) Kablo ortam: Yayn hizmetinin her trl kablo altyaps zerinden abonelere iletildii ortam,

i) Karasal ortam: Yayn hizmetinin karasal verici sistemleri vastasyla alclara iletildii ortam,

j) Koruyucu sembol: Yayn hizmetinin ierii hakknda izleyicilerin bilgilendirilmesi amacyla medya hizmet salayclar tarafndan kullanlan ortak sembolleri,

k) Logo/ar iareti: Medya hizmet salayclarnn st Kurul ve ilgili kurumlara tescil ettirmek zorunda olduklar hizmet adnn veya bu adn harf veya szcklerinin blok hlinde grafik tasvirini veya sesli duyurusunu,

l) Medya hizmet salayc: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti ieriinin seiminde editoryal sorumluluu bulunan ve bu hizmetin dzenlenme ve yaynlanma biimine karar veren tzel kiiyi,

m) Multipleks: ok sayda karasal yayn hizmetinin bir veya birden ok sinyal hline gelecek ekilde birletirilmesi yntemini,

n) Multipleks iletmecisi: Karasal ortamdan sunulacak birden fazla yayn hizmetinin, bir veya birden ok sinyal hline gelecek ekilde birletirilerek, medya hizmet salayc kurulular ile altyap iletmecisi veya verici tesis ve iletim irketi arasnda iletimini salayan kuruluu,

o) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlarnda, karasal televizyon veya radyo yaynlar iin kullanlan multipleksin iinden bir saysal yaynn iletimi iin ayrlan kapasiteyi,

) nemli olaylar: Toplum iin byk nem tad kabul edilen ve lkenin geneline cretsiz ve ifresiz yayn yapan televizyonlardan canl olarak veya nesnel nedenlere bal olmak kaydyla banttan yaynlanan, mnhasr haklara konu olan spor ve kltr olaylarn,

p) Platform iletmecisi: ok sayda yayn hizmetini bir veya birden fazla sinyal hline getirerek uydu, kablo ve benzeri ortamlardan ifreli ve/veya ifresiz olarak izleyicinin dorudan alaca ekilde iletimini salayan kuruluu,

r) Program: Bir medya hizmet salayc tarafndan hazrlanan bir yayn ak izelgesi veya katalog iinde yer alan bir dizi grsel ve/veya iitsel unsurun oluturduu tek bir btn,

s) Program destekleme: Yayn hizmetinin salanmasyla veya grsel-iitsel eserlerin retimiyle balantl olmayan gerek veya tzel kiilerin adn, markasn, logosunu, imajn, faaliyetlerini veya rnlerini tantmak amacyla programlara ynelik yapt her trl katky,

) Radyo ve televizyon reklam: Tanmazlar, hak ve ykmllkler dhil olmak zere mal veya hizmetlerin teminini tevik etmek, bir ama veya dnceyi yaymak veya baka etkileri oluturmak amacyla ticaret, i, zanaat veya bir meslekle balantl gerek ve tzel kii tarafndan, bir cret veya benzeri bir karlkla yaplan her trl duyuru veya z tantm yaynn,

t) Radyo yayn hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve dier yayn ortamlar zerinden yaplan ve bireysel iletiim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yaynn,

u) Saysal yayn: Saysal kodlama ve modlasyon teknii kullanlarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yaplan yayn hizmetini,

) Tele-alveri: Tanmazlar, hak ve ykmllkler dhil olmak zere, mal veya hizmetlerin bir cret karlnda temini amacyla kamuya ynelik dorudan arz yaynn,

v) Televizyon yayn hizmeti: Programlarn bir yayn ak izelgesine dayal olarak e zamanl izlenebilmesi amacyla bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan ifreli veya ifresiz grsel-iitsel yayn hizmetini,

y) Tematik yayn: Gnlk yayn sresinin en az yzde yetmiini haber, belgesel, eitim, ekonomi, kltr, tarih, spor, mzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda olmak zere sadece belli bir tre veya genel izleyici kitlesi dnda belli bir izleyici kesimini hedef alan programlara ayran yayn,

z) Ticar iletiim: Radyo ve televizyon reklamlar, program desteklemesi, tele-alveri ve rn yerletirmeyi de kapsamak zere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerek veya tzel kiinin, rn, hizmet veya imajn, dorudan veya dolayl olarak tantmak amacyla tasarlanm sesli veya sessiz grntlerin bir cret veya benzeri bir karlkla ya da z tantm amacyla bir programla birlikte ya da bir program iine yerletirilerek verilmesini,

aa) Ulusal yayn: lke nfusunun asgar yzde yetmiine ve st Kurulca belirlenen yerleim yerlerine karasal ortamdan ulatrlan yayn hizmetini,

bb) Uydu ortam: Yayn hizmetinin uydu kapasitesi vastasyla alclara iletildii ortam,

cc) rn yerletirme: Bir rn, hizmet veya ticar markann, cret veya benzeri bir karlkla program iine dhil edilerek veya bunlara atf yaplarak, program iinde gsterildii her tr ticar iletiimi,

) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

dd) Verici tesis ve iletim irketi: Karasal ortamdan yayn yapmak zere lisans alan medya hizmet salayclarnn yaynlarnn karasal verici istasyonlarndan iletimini salamak iin gerekli tesisleri kuran ve ileten kuruluu,

ee) Yaync: Televizyon ve/veya radyo yayn hizmeti veren medya hizmet salaycy,

ff) Yayn hizmeti: Medya hizmet salaycnn editoryal sorumluluu altnda ve temel amac kamuoyunu bilgilendirmek, elendirmek veya eitmek zere elektronik iletiim ebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletiim hari olmak zere, televizyon yayn hizmeti, istee bal yayn hizmeti ve ticar iletiim ile radyo yayn hizmetini,

gg) Yayn hizmeti iletim altyaps: Karasal, uydu, kablo ve benzeri ortamlardan yayn hizmetlerinin iletiminde kullanlan sistem ve tesisleri,

) Yayn iletim yetkisi: Multipleks, platform ve altyap iletmecisi kurulular ile verici tesis ve iletim irketine radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetlerini iletebilmeleri iin st Kurulca verilen yetkilendirme belgesini,

hh) Yayn lisans: Medya hizmet salayc kurululara, bu Kanun ve bu Kanuna dayanlarak karlan ynetmelik ve dier dzenlemelerde belirtilen artlar haiz olduklar takdirde kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan her trl teknoloji ile yayn yapabilmeleri iin her bir yayn tr, teknii ve ortamna ilikin olarak ayr ayr olmak zere st Kurulca verilen izin belgesini,

) Yayn ortam: Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarn,

ii) Yeniden iletim: Bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan yayn hizmetinin btnnn veya byk bir blmnn, kullanlan teknik ara ne olursa olsun alnmasn ve e zamanl olarak deiiklik yaplmadan iletilmesini,

jj) Yerel yayn: En fazla bir ilin snrlar iine karasal ortamdan ulatrlan yayn hizmetini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Yeniden iletim

MADDE 4 (1) Yayn hizmetlerinin alm ve yeniden iletimi serbesttir. Yeniden iletim, ancak Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelerin ilgili hkmleri erevesinde snrlandrlabilir.

(2) Bir medya hizmet salayc kuruluun ayn yayn hizmetini uydu, kablo ve karasal gibi farkl ortamlardan deiiklik yapmakszn e zamanl olarak iletmesi yeniden iletim olarak kabul edilmez.

(3) 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla yeniden iletimin usul ve esaslar st Kurulca ynetmelikle dzenlenir.

Yayn dili

MADDE 5 (1) Yayn hizmetlerinin Trke yaplmas esastr. Ancak Trke dndaki dil ve lehelerde de yayn yaplabilir. Yaynlar seilen dilin kurallarna uygun olarak yaplmak zorundadr. Bu yaynlara ilikin usul ve esaslar st Kurulca ynetmelikle belirlenir.

Medya hizmet salaycnn bamszl ve sorumluluu

MADDE 6 (1) Yayn hizmetlerinin ieriine ve yaynlanmasna nceden mdahale edilemez ve yaynlarn ierii nceden denetlenemez.

(2) Bu Kanunda, dier kanunlarda ve Trkiyenin taraf olduu uluslararas mevzuatta yer alan hkmler ile st Kurul tarafndan bu hkmlerin uygulanmasna ynelik yrrle konulan dzenleyici ilemler mdahale saylmaz.

(3) Medya hizmet salayclar, yayn hizmetlerinin kendileri, hisse sahipleri ve nc derece dhil olmak zere nc dereceye kadar kan ve kayn hsmlar ile bir baka gerek ve tzel kiinin haksz karlar dorultusunda kullanlmamasn salamak zorundadr.

(4) Medya hizmet salayclar, ticar iletiim ile nc ahslar tarafndan retilenler de dhil olmak zere, yaynlanan tm yayn hizmetlerinin ieriinden ve sunumundan sorumludur.

(5) Medya hizmet salayclar, ynetmelikle belirlenen usul ve esaslar erevesinde knye bilgilerini, iletiim adresini, izleyici temsilcisinin adn ve iletiim bilgilerini st Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yaynlamak zorundadr.

(6) Medya hizmet salayclar, sinematografik eserleri hak sahibiyle anlalan sre dnda yaynlayamaz.

Olaanst dnemlerde yaynlar

MADDE 7 (1) Savalar, terr amal saldrlar, doal afetler ve benzeri olaanst durumlarn ortaya kard kriz zamanlarnda da ifade ve haber alma zgrl esas olup, yayn hizmetleri nceden denetlenemez ve yarg kararlar sakl kalmak kaydyla durdurulamaz. Ancak, mill gvenliin aka gerekli kld hllerde yahut kamu dzeninin cidd ekilde bozulmasnn kuvvetle muhtemel olduu durumlarda, Babakan veya grevlendirecei bakan geici yayn yasa getirebilir.

(2) Medya hizmet salayc, Cumhurbakannn veya Hkmetin; mill gvenliin, kamu dzeninin, genel saln ve genel ahlakn gerekleriyle ilgili bildirilerini, bildirinin ulat gn saat 23:30a kadar yaynlamakla ykmldr.

(3) Birinci ve ikinci fkralar uyarnca alnacak kararlar aleyhine alacak iptal davalar dorudan Dantayda alr. Dantay bu davalara ncelikle bakar ve karara balar, yrtmeyi durdurma talepleri hakknda krksekiz saat ierisinde karar verir.

NC BLM

Yayn Hizmeti lkeleri

Yayn hizmeti ilkeleri

MADDE 8 (1) Medya hizmet salayclar, yayn hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayyla bu fkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayn hizmetleri;

a) Trkiye Cumhuriyeti Devletinin varlk ve bamszlna, Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnlne, Atatrk ilke ve inklplarna aykr olamaz.

b) Irk, dil, din, cinsiyet, snf, blge ve mezhep fark gzeterek toplumu kin ve dmanla tahrik edemez veya toplumda nefret duygular oluturamaz.

c) Hukukun stnl, adalet ve tarafszlk esasna aykr olamaz.

) nsan onuruna ve zel hayatn gizliliine saygl olma ilkesine aykr olamaz, kii ya da kurulular eletiri snrlar tesinde kk drc, aalayc veya iftira niteliinde ifadeler ieremez.

d) Terr vemez ve tevik edemez, terr rgtlerini gl veya hakl gsteremez, terr rgtlerinin korkutucu ve yldrc zelliklerini yanstc nitelikte olamaz. Terr eylemini, faillerini ve madurlarn terrn amalarna hizmet eder ekilde sunamaz.

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, zrllk, siyas ve felsef dnce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrmclk yapan ve bireyleri aalayan yaynlar ieremez ve tevik edemez.

f) Toplumun mill ve manev deerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas ilkesine aykr olamaz.

g) Su ilemeyi, suluyu ve su rgtlerini vc, su tekniklerini retici nitelikte olamaz.

) ocuklara, gszlere ve zrllere kar istismar ieremez ve iddeti tevik edemez.

h) Alkol, ttn rnleri ve uyuturucu gibi bamllk yapc madde kullanm ile kumar oynamay zendirici nitelikte olamaz.

) Tarafszlk, gereklik ve doruluk ilkelerini esas almak ve toplumda zgrce kanaat oluumuna engel olmamak zorundadr; soruturulmas basn meslek ilkeleri erevesinde mmkn olan haberler, soruturulmakszn veya doruluundan emin olunmakszn yaynlanamaz; haberin veriliinde abartl ses ve grntye, doal sesin dnda efekt ve mzie yer verilemez; grntlerin ariv veya canlandrma nitelii ile ajanslardan veya baka bir medya kaynandan alnan haberlerin kaynann belirtilmesi zorunludur.

i) Sulu olduu yarg karar ile kesinlemedike hi kimse sulu iln edilemez veya suluymu gibi gsterilemez; yargya intikal eden konularda yarglama sresince, haber nitelii dnda yarglama srecini ve tarafszln etkiler nitelikte olamaz.

j) Haksz karlara hizmet eden ve haksz rekabete yol aan unsurlar ieremez.

k) Siyas partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek ynl veya taraf tutar nitelikte olamaz.

l) Genel sala, evrenin ve hayvanlarn korunmasna zarar verecek davranlar tevik edemez.

m) Trkenin, zellikleri ve kurallar bozulmadan doru, gzel ve anlalr ekilde kullanlmasn salamak zorundadr; dilin dzeysiz, kaba ve argo kullanmna yer verilemez.

n) Mstehcen olamaz.

o) Kii veya kurulularn cevap ve dzeltme hakkna saygl olmak zorundadr.

) Bilgi iletiim aralar yoluyla yarma veya lotarya ieremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine araclk edemez.

p) Medya hizmet salayc tarafndan yaplan veya yaptrlan anket ve kamuoyu yoklamalarnn, hazrlk aamasndan sonularn ilnna kadar noter nezaretinde gerekletirilmesi zorunludur.

r) Kiileri fal veya batl inanlar yoluyla istismar edemez.

s) Toplumsal cinsiyet eitliine ters den, kadnlara ynelik basklar tevik eden ve kadn istismar eden programlar ieremez.

) iddeti zendirici veya kanksatc olamaz.

(2) Radyo ve televizyon yayn hizmetlerinde, ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimine zarar verebilecek trde ierik tayan programlar bunlarn izleyebilecei zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanlmadan yaynlanamaz.

(3) stee bal yayn hizmeti salayclar, ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayn hizmetlerinin, bunlarn bu tr hizmetleri normal artlar altnda duymayacaklar ve grmeyecekleri ekilde sunulmasn salamakla ykmldr.

DRDNC BLM

Yayn Hizmetlerinde Ticar letiim

Genel esaslar

MADDE 9 (1) Ticar iletiim, yayn hizmetinin dier unsurlarndan grsel ve iitsel olarak kolayca ayrt edilebilir olmak zorundadr.

(2) Ticar iletiimde bilinalt teknikleri kullanlamaz.

(3) Gizli ticar iletiime izin verilemez.

(4) Haber blteni ve haber programlarn dzenli olarak sunan kiilerin grnt veya seslerine ticar iletiimlerde yer verilemez.

(5) Ticar iletiim, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve program ieriini etkileyecek ekilde kullanlamaz.

(6) Ticar iletiim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler sakl kalmak kaydyla;

a) Adalet, hakkaniyet ve drstlk ilkelerine uygun olmak,

b) Cinsiyet, rk, renk veya etnik kken, tabiiyet, din, felsef inan veya siyas dnce, zrllk, ya ve herhangi bir ayrmcl iermemek veya tevik etmemek,

c) Yanltc olmamak ve tketicinin karlarna zarar vermemek,

) ocuklarn fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflklarn istismar ederek, ocuklar bir rn veya hizmeti satn almaya veya kiralamaya dorudan ynlendirmemek; ocuklar reklam yaplmakta olan rn veya hizmetleri satn almak iin ebeveynlerini veya bakalarn ikna etmeye dorudan tevik etmemek; ocuklarn ebeveynlerine, retmenlerine veya dier kiilere duyduu gveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak ocuklar tehlikeli durumlarda gstermemek,

d) Kadnlarn istismarna ynelik olmamak,

e) Salk, evre ve gvenlie zarar verecek davrana tevik etmemek,

zorundadr.

(7) Genel beslenme diyetlerinde ar tketimi tavsiye edilmeyen gda ve maddeler ieren yiyecek ve ieceklerin ticar iletiimine, ocuk programlaryla birlikte veya bu programlarn iinde yer verilemez.

(8) Ticar iletiim yaynlarnn ses seviyesi dier yayn blmleri ile ayn seviyede olmak zorundadr.

Televizyon ve radyo yayn hizmetlerinde reklam ve tele-alveri

MADDE 10 (1) Televizyon ve radyo yayn hizmetlerinde reklamlar ile tele-alveri, sesli ve/veya grntl bir uyaryla aka fark edilebilecek ve program hizmetinin dier unsurlarndan kolaylkla ayrt edilebilecek biimde dzenlenir.

(2) Tele-alveri yaynlar hari her trl reklam yaynlarnn oran, bir saat bandan bir sonraki saat bana kadarki yayn iinde yzde yirmiyi aamaz.

(3) kinci fkrada belirtilen orana, program desteklemesi ve yayncnn kendi programlarnn tantmlarna ayrlan sre ile rn yerletirme dhil deildir. Program tantmlarnn oran, bir saat bandan bir sonraki saat bana kadarki yayn iinde yzde bei aamaz.

(4) kinci fkrada belirtilen sreden bamsz olarak, sesli ve grntl bir uyar ile aka belirtilerek, kesintisiz en az onbe dakika sreyle tele-alveri yayn yaplabilir. Bu yaynn sresi bir gn iinde toplam bir saati aamaz.

(5) cretsiz yaynlanan ve st Kurul tarafndan tavsiye edilen kamu hizmeti duyurular reklam srelerine dhil edilmez.

(6) Reklam ve tele-alveri yaynlar, programlarn arasna veya programn btnl, deeri ve hak sahiplerinin haklar zedelenmeyecek biimde bir program iine yerletirilebilir. Bamsz blmlerden oluan programlarda veya devre aralar ieren spor programlar ve benzer yapdaki olay ve gsteri programlarnda, reklam ve tele-alveri yaynlar blm veya devre aralarna yerletirilir.

(7) Sinema ve televizyon iin yaplm filmler ile haber bltenleri ve ocuk programlar, planlanan yayn sreleri otuz dakikadan fazla olmas hlinde, her otuz dakikalk yayn sresi iin bir kez olmak zere reklam ve tele-alverile kesilebilir.

(8) Din tren yayn iine hibir ekilde reklam ve tele-alveri yayn yerletirilemez.

(9) Mnhasran reklam, tele-alveri ve z tantm yaynlarna ayrlm televizyon ve radyo yayn hizmetlerine bu madde hkmleri uygulanmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasna ilikin dier hususlar st Kurulca ynetmelikle dzenlenir.

Belirli rnlerin ticar iletiimi

MADDE 11 (1) Alkol ve ttn rnleri iin hibir ekilde ticar iletiime izin verilemez.

(2) Reeteye tabi ilalar ve tedaviler hakknda ticar iletiim yaplamaz.

(3) Reeteye tabi olmayan ilalar ve tedavilerin reklamlar drstlk ilkesi erevesinde, gerei yanstan ve dorulanmas mmkn unsurlardan oluacak ekilde hazrlanr.

(4) lalar ve tbbi tedaviler iin tele-alverie izin verilemez.

Program desteklemesi

MADDE 12 (1) Bir program tamamen veya ksmen destek grmse, bu husus programn banda, program iindeki reklam kuaklarna giri ve kta ve programn sonunda uygun ibarelerle belirtilir. Program tantmlarnda program destekleyene atfta bulunulamaz.

(2) Desteklenen programlarda, destek verene veya nc bir kiiye ait mal ve hizmetlere atfta bulunulamaz ve bunlarn alnmas, satlmas ve kiralanmas tevik edilemez.

(3) Programlar, ticar iletiimi yasaklanm olan mal ve hizmetlerin retimi veya satyla itigal eden gerek ve tzel kiilerce desteklenemez. Tbbi rnleri reten, pazarlayan veya satan ya da tbbi tedavileri pazarlayan veya sunan gerek ve tzel kiilerin program desteklemesinde bulunmas hlinde, gerek ve tzel kiilerin ismi, markas, logosu veya imaj program desteklemesinde kullanlabilir; ancak gerek ve tzel kiilerin retim veya satn yapt reeteye tabi tbbi rnler veya tbbi tedaviler kullanlamaz.

(4) Haber blteni ve din tren yaynlarnda program desteklemesine izin verilemez.

(5) Program desteklemesinin, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve sorumluluunu etkilemesine izin verilmez. Programn banda, program iindeki reklam kuaklarna giri ve kta ve programn sonunda program desteklemesi yapld belirtilirken, program destekleyenin rn veya hizmetlerinin kiralanmas veya satn alnmas dorudan tevik edilemez ve rn veya hizmetlere ar vurgu yaplamaz.

rn yerletirme

MADDE 13 (1) Sinema ve televizyon iin yaplm filmler, diziler ile spor ve genel elence programlar haricinde, yaynlarda rn yerletirmeye ynelik uygulamalara yer verilemez. rn yerletirme uygulamalar ticar iletiimle ilgili dzenlemelere tabidir.

(2) st Kurul tarafndan belirlenecek artlarda, belirli mal ve hizmetlerin cretsiz olarak program iine dhil edildii durumlarda da rn yerletirmeye izin verilebilir.

(3) rn yerletirmenin, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve sorumluluunu etkilemesine izin verilmez. rn yerletirmede, rn veya hizmetlerin kiralanmas veya satn alnmas dorudan tevik edilemez ve rne ar vurgu yaplamaz. zleyiciler, programn banda, sonunda ve reklam aras sonrasnda program baladnda, rn yerletirmenin varl hakknda aka bilgilendirilir.

(4) Haber bltenlerinde, ocuk programlarnda ve din programlarda rn yerletirmeye izin verilmez.

(5) Ticar iletiimi yasaklanm rnlerin rn yerletirmede kullanlmasna izin verilmez.

BENC BLM

Yayn Hizmeti erii

Genel ve tematik yayn

MADDE 14 (1) Yayn hizmetlerinde, genel veya tematik ierikli yayn yaplabilir. Medya hizmet salayc kurulular yayn lisans bavurusu srasnda yaynlarnn trn st Kurula yazl olarak bildirir. st Kurul tarafndan bu kurululara verilecek yayn lisans belgesinde yaynn tr aka belirtilir.

(2) Yayn hizmetlerinin st Kurula bildirilen trde ve seilen dilde yaplmas zorunludur. Yayn tr talep zerine st Kurulun izniyle deitirilebilir. Yayn trnn deitirilmesine ilikin artlar st Kurulca belirlenir. Lisans belgesinde belirtilen tre uygun yayn yapmayan kurulu yayn lisans artlarn ihll etmi saylr.

(3) Genel ve tematik ierikli yayn yapan televizyon kurulularnn, ocuk yaynlarnda izgi filmlere yer vermeleri hlinde, izgi filmlerin en az yzde yirmisinin, dier ocuk programlarnn en az yzde krknn Trke dilinde retilmi yapm olmas ve Trk kltrn yanstmas zorunludur. ocuk yaynlarnn yaynlanma saatleri ve srelerine ynelik istatistiksel veriler ile retim yerine ilikin bilgiler aylk dkmler hlinde st Kurula bildirilir.

(4) Radyo ve televizyon kurulular, yaynlarnda belirli oran ve saatlerde Trk halk ve Trk sanat mzii programlarna yer vermek zorundadr. Bu programlarn oran ve yaynlanma zaman ile ilgili esaslar st Kurulca belirlenir.

Avrupa eserleri

MADDE 15 (1) Ulusal karasal yayn lisansna sahip televizyon yaynclarnn;

a) Haberler, spor olaylar, yarmalar, reklamlar, tele-alveri ve balantl veri yaynlar iin ayrlan sre dnda kalan yayn sresinin en az yzde ellisini Avrupa eserlerine,

b) Haberler, spor olaylar, yarmalar, reklamlar, tele-alveri ve balantl veri yaynlar iin ayrlan sre dnda kalan yayn sresinin veya program btesinin yzde onunu bamsz yapmclarn rettii Avrupa eserlerine,

ayrmalar zorunludur.

(2) stee bal yayn hizmeti salayc kurulularn Avrupa eserlerinin yapmna ve eriimine destek vermelerini tevik edecek usul ve esaslar st Kurulca belirlenir.

Ksa gsterim hakk

MADDE 16 (1) Kamuoyu iin byk nem tayan olaylarn mnhasr yayn haklarna sahip televizyon yaynclar, 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamnda, dier yaynclara dil, makul ve eitliki bir temelde bedeli karlnda ksa gsterim hakk salamak zorundadr.

(2) Mnhasr yayn hakkna konu olaylara eriim hakk talep eden dier televizyon yaynclarna, ksa gsterimleri serbest bir biimde seme hakk tannr.

(3) Ksa gsterimler, kaynan belirtmek suretiyle sadece haber programlar iinde doksan saniyeyi gemeyecek ekilde kullanlr ve istee bal medya hizmetlerinde ise sadece ayn programn ayn medya hizmet salayc tarafndan banttan verilmesi durumunda uygulanr.

(4) Bu maddenin uygulanmasyla ilgili usul ve esaslar st Kurulca karlacak ynetmelikle belirlenir.

Kamunun nemli olaylara eriimi

MADDE 17 (1) st Kurul, toplum iin byk nem arz eden ulusal ve uluslararas olaylar; lke geneline ifresiz ve cretsiz yayn yapan televizyon kanallarndan canl veya banttan yaynlanmasn temin etmek amacyla, konuyla ilgili dier kurumlarn grlerini de almak suretiyle bir nemli olaylar listesi hazrlayarak iln eder. nemli olaylar listesi st Kurulca ayn usulle gncellenebilir.

(2) nemli olaylar yaynlayacak televizyon yaynclar, nemli olaylar listesinde yer alan olaylarn lke geneline ifresiz ve cretsiz olarak yaynlanmasn salar.

(3) Televizyon yaynclar, ayrca Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesine taraf baka bir lkenin listesinde yer alan nemli olaylarla ilgili mnhasr haklarn, sz konusu lke vatandalarnn nemli bir kesimi tarafndan izlenmesini engelleyecek ekilde kullanamaz.

(4) Kamunun nemli olaylara eriimi ile ilgili usul ve esaslar st Kurulca karlacak ynetmelikle dzenlenir.

Dzeltme ve cevap hakk

MADDE 18 (1) Gerek ve tzel kiiler, kendileri hakknda eref ve haysiyetlerini ihll edici veya geree aykr yayn yaplmas hlinde, yayn tarihinden itibaren altm gn iinde, nc kiilerin hukuken korunan menfaatlerine aykr olmamak ve su unsuru iermemek kaydyla, dzeltme ve cevap yazsn ilgili medya hizmet salaycya gnderir. Medya hizmet salayclar, hibir dzeltme ve ekleme yapmakszn, yazy ald tarihten itibaren en ge yedi gn iinde, cevap ve dzeltmeye konu yaynn yapld saatte ve programda, izleyiciler tarafndan kolaylkla takip edilebilecek ve aka anlalabilecek biimde dzeltme ve cevab yaynlar. Dzeltme ve cevap hakk douran programn yayndan kaldrld veya yaynna ara verildii durumlarda, dzeltme ve cevap hakk, yedi gnlk sre iinde anlan programn yayn saatinde kullandrlr. Dzeltme ve cevapta, buna neden olan yayn belirtilir.

(2) Dzeltme ve cevabn birinci fkrada belirtilen sre iinde yaynlanmamas hlinde bu srenin bitiminden; birinci fkra hkmlerine aykr ekilde yaynlanmas hlinde dzeltme ve cevabn yaynland tarihten itibaren on gn iinde ilgili kii, mahkemeden cevap ve dzeltmenin birinci fkra hkmlerine uygun olarak yaynlanmasna karar verilmesini isteyebilir. Yetkili ve grevli mahkeme; bavuru sahibinin ikamet ettii yerdeki sulh ceza mahkemesi, bavuru sahibinin yurt dnda ikamet etmesi hlinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesidir.

(3) Sulh ceza hkimi, istemi gn iinde duruma yapmakszn karara balar. Bu karara kar tebliden itibaren yedi gn iinde yetkili asliye ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Asliye ceza mahkemesi itiraz i gn iinde inceleyerek kesin karara balar.

(4) Hkim tarafndan dzeltme ve cevabn yaynlanmasna karar verilmesi hlinde, birinci fkradaki yedi gnlk sre, sulh ceza hkiminin kararna itiraz edilmemise kararn kesinletii tarihten; itiraz edilmise asliye ceza mahkemesi kararnn teblii tarihinden itibaren balar.

(5) Dzeltme ve cevap hakkna sahip olan kiinin bu hakk kullanmadan lmesi hlinde, bu hak miraslarndan biri tarafndan kullanlabilir. Bu durumda, lmn altm gnlk dzeltme ve cevap hakk sresi iinde gereklemi olmas kaydyla, kalan dzeltme ve cevap hakk sresine otuz gn ilve edilir.

(6) Gerek ve tzel kiilerin kiilik haklarn ihll eden yayn hizmetlerinden doan maddi ve manevi zarardan dolay, medya hizmet salayc kurulu ile birlikte programn yapmcs mtereken ve mteselsilen sorumludur.

(7) lgili kii birinci fkrada belirtilen cevap ve dzeltme hakkn, ayn sreler iinde dorudan sulh ceza mahkemesinden isteyebilir.

ALTINCI BLM

zel Medya Hizmet Salayc Kurulular

Kurulu ve hisse oranlar

MADDE 19 (1) zel medya hizmet salayc kurulularn irket yaplar ve hisse oranlar ile ilgili uymalar gereken hususlar unlardr:

a) Yayn lisans, mnhasran radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti sunmak amacyla Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre kurulmu anonim irketlere verilir. Ayn irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir istee bal yayn hizmeti sunabilir. Medya hizmet salayc kurulular, yayn lisansnn verilmesinden sonra da ana szlemelerine bu maddedeki esaslara aykr hkmler koyamazlar. Ana szleme deiiklikleri bir ay iinde st Kurula bildirilir.

b) Siyas partiler, sendikalar, meslek kurulular, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakflar, mahall idareler ve bunlar tarafndan kurulan veya bunlarn dorudan veya dolayl ortak olduklar irketler ile sermaye piyasas kurumlar ve bunlara dorudan veya dolayl ortak olan gerek ve tzel kiilere yayn lisans verilemez. Bu kurulular, medya hizmet salayc kurululara dorudan veya dolayl ortak olamaz.

c) Medya hizmet salayc kurulularn hisseleri nama yazl olmak zorundadr. Herhangi bir kii lehine intifa senedi ihdas edilemez.

) Medya hizmet salayc kurulular, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat erevesinde sermaye piyasas aralarn ihra ve halka arz edebilirler. Bu durumda mevzuat gerei Sermaye Piyasas Kurulunda kayda alnmadan nce st Kurulun onaynn alnmas zorunludur. Halka ak hisselerde nama yazl olma art aranmaz.

d) Bir gerek veya tzel kii dorudan veya dolayl olarak en fazla drt karasal yayn lisansna sahip medya hizmet salayc kurulua ortak olabilir. Ancak, birden ok medya hizmet salaycya ortaklkta bir gerek veya tzel kiinin dorudan veya dolayl hisse sahibi olduu medya hizmet salayc kurulularn yllk toplam ticar iletiim geliri, sektrn toplam ticar iletiim gelirinin yzde otuzunu geemez. Toplam ticar iletiim geliri bu oran aan gerek veya tzel kiiler, st Kurul tarafndan verilen doksan gnlk sre iinde bu orann altna inecek ekilde medya hizmet salayc kurululardaki hisselerini devreder. Verilen sre iinde st Kurul kararnn gereini yerine getirmeyen gerek veya tzel kii hakknda, kararn gereini yerine getirmedii her ay iin st Kurulca drtyzbin Trk Liras idar para cezas uygulanr. Bu bendin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar st Kurul tarafndan belirlenir.

e) Gerek kiiler iin eler ile nc derece dhil olmak zere nc dereceye kadar kan ve kayn hsmlara ait hisseler de ayn kiiye aitmi gibi deerlendirilir.

f) Bir medya hizmet salayc kuruluta dorudan toplam yabanc sermaye pay, denmi sermayenin yzde ellisini geemez. Yabanc bir gerek veya tzel kii en fazla iki medya hizmet salayc kurulua dorudan ortak olabilir. Medya hizmet salayc kurulularn orta olan irketlere yabanc gerek veya tzel kiilerin itirak ederek yayn kurulularna dolayl ortak olmalar hlinde, yaync kurulularn ynetim kurulu bakan, bakan vekili ile ynetim kurulu ounluu ve genel mdrnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas ve ayrca yaync kurulu genel kurullarnda oy ounluunun Trkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerek veya tzel kiilerde bulunmas zorunludur. irket ana szlemelerinde bu hususlar salayan dzenlemeler aka belirtilir.

g) Yerli veya yabanc hissedarlar hibir ekilde imtiyazl hisse senedine sahip olamaz.

Hisse, irket devri ve birleme

MADDE 20 (1) Yayn lisans verilen bir anonim irketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gn iinde, ortaklarn ad ve soyadlar ile hisselerin devri sonucunda oluan ortaklk yaps ve oy paylar hakkndaki bilgilerle birlikte st Kurula bildirilir.

(2) irket devir veya birleme ilemlerinden nce st Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin alnmas ve devir veya birleme ileminin gereklemesinden sonra otuz gn iinde st Kurula bildirimi zorunludur.

(3) Hisse devri, irket devri ve birleme ilemleri sonucunda oluacak irket yapsnda bu Kanunda ngrlen hususlara aykrlk bulunmas hlinde, st Kurulun doksan gn gememek zere verecei sre iinde bu aykrln giderilmesi zorunludur. Aksi hlde ilgili medya hizmet salayc kurulularn yayn lisans iptal edilir.

(4) Birleme, devralma ve nama yazl olan hisselerin devirlerinde 19 uncu madde hkmleri, 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hkmleri ile 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun hkmleri sakldr.

Logo ve ar iareti

MADDE 21 (1) lgili mevzuata uyulmas ve kamu dzeni ve genel ahlaka aykr olmamak artyla, her trl ad ve bu ad tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise ar iareti olarak kullanlabilir. Logo ve ar iaretlerinin st Kurul nezdinde tescili zorunludur. Medya hizmet salayc kurulular, logo ve ar iaretlerini st Kurul izni ile deitirebilirler.

(2) Medya hizmet salayclar, test yayn yaptklar sre de dhil olmak zere, yayn sreleri boyunca tek bir logo ve ar iareti kullanmakla ykmldr. Televizyon yayn hizmeti salayc kurulularn, reklam yayn esnasnda logolarn deitirmek suretiyle kullanmalar ve blok grafiinin temel karakteristiini bozmamalar esastr.

(3) Bu maddenin uygulanmasna dair usul ve esaslar st Kurulca karlacak ynetmelikle belirlenir.

zleyici temsilcilii

MADDE 22 (1) Medya hizmet salayclar, ortak denetim ile z denetim mekanizmalarnn oluturulmas, izleyici ve dinleyicilerden ulaan ikyetlerin deerlendirilip kuruluun yayn kuruluna sunulmas ve sonularnn takip edilmesi amacyla en az on yllk meslek tecrbeye sahip bir izleyici temsilcisi grevlendirirler. Belirlenen izleyici temsilcisi uygun vastalarla kamuoyuna duyurulur ve st Kurula bildirilir.

Haber birimlerinde alanlar

MADDE 23 (1) Medya hizmet salayclarnn haber birimlerinde altrlacak basn kartl personelin asgar saysn st Kurul belirler. Bu personel 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayl Basn Mesleinde alanlarla altranlar Arasndaki Mnasebetlerin Tanzimi Hakknda Kanuna tabidir.

Koruyucu sembol sistemi

MADDE 24 (1) Medya hizmet salayclar, koruyucu sembol sistemi kullanarak, izleyicileri program hizmetlerinin ierii hakknda sesli veya yazl olarak bilgilendirir.

(2) Koruyucu sembol sistemi ile ilgili usul ve esaslar st Kurulca belirlenir.

(3) Bu madde Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu hakknda da uygulanr.

Yayn kaytlarnn muhafazas

MADDE 25 (1) zel medya hizmet salayclar, yaptklar her yaynn kaydn bir yl sreyle muhafaza etmekle ykmldr. Gerek ve tzel kiiler yapacaklar ilemlere esas olmak zere bu sre iinde yazl olarak st Kurula bavurmak ve st Kurulca belirlenecek creti demek suretiyle yayn kaydndan bir kopya alabilir.

(2) zel medya hizmet salayclar, st Kurulun talep etmesi hlinde, istenen yayn kaydnn bir kopyasn, buna ilikin yaznn kendilerine tebli edilmesinden itibaren on gn iinde st Kurula ulatrmakla ykmldr.

(3) Yaynn herhangi bir ekilde soruturma veya kovuturma konusu yaplmas hlinde, bu ilemlerin sonulandnn yetkili mercilerce ilgili medya hizmet salayc kurulua yazl olarak bildirilmesine kadar soruturma veya kovuturma konusu yayn kaydnn saklanmas zorunludur.

YEDNC BLM

Frekans Planlamas ve Yayn Lisans

Frekans planlamas ve tahsis

MADDE 26 (1) st Kurul, mill frekans plannda karasal radyo ve televizyon yaynlar iin 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 36 nc maddesine gre st Kurula tahsis edilen frekans bantlar erevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarn yapar veya yaptrr. Frekans planlarnda ulusal, blgesel ve yerel karasal yayn alarnn saylar ve trleri ile saysal yaynlar iin multipleks saylar belirlenir.

(2) Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu, karasal ortamdan gerekletirecei yayn hizmetlerinin saysn ve kapsama alanlarn st Kurula bildirir. Bu taleplerin hangi oranda karlanacana frekans planlar erevesinde st Kurulca karar verilir. Karasal televizyon ve karasal radyo yaynlar iin uygun grlen kanal ve frekanslar ile karasal saysal yaynlar iin bir multipleksten az olmamak zere uygun grlen sayda multipleks kapasitesi, Trkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Trkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen frekans ve multipleks kapasitesi ile en az drt karasal televizyon ve drt karasal radyo yayn yaplr. Tahsis tarihinden itibaren iki yl iinde kullanlmayan veya kullanmna son verilen kanal, frekans ve multipleks st Kurul tarafndan yeniden deerlendirilir. Tahsisten sonra, Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilave karasal yayn ihtiyacnn ortaya kmas hlinde, kapasite imknlar lsnde bu husus da yukardaki erevede deerlendirilir.

(3) Kamu kurum ve kurulularnn ikaz, duyuru ve eitim maksadyla karasal radyo veya televizyon yayn yapma talebinde bulunmalar halinde; bu talepler yaplacak protokol erevesinde Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alnarak karlanr. Bu Kanunun yrrle girdii tarihte kanunlarnda radyo ve televizyon yayn yapabileceklerine ilikin hkm bulunan kamu kurum ve kurulularndan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafndan herhangi bir cret alnmaz. Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kurulularna kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yaplmaz.

(4) Sralama ihalesine, radyo ve televizyon yayn irketi olarak kurulan, radyo ve televizyon yaynclk alannda en az bir yl faaliyette bulunan, ihale artnamesinde belirtilen n artlar yerine getiren ve st Kuruldan ihaleye girmek iin yeterlilik belgesi alan medya hizmet salayc kurulular katlabilir.

(5) Karasal radyo yaynlar iin frekans planlar esas alnarak yaplacak sralama ihalesi sonucuna gre medya hizmet salayc kurululara radyo frekans veya multipleks kapasitesi tahsis edilir. Saysal televizyon frekans plan esas alnarak yaplacak sralama ihalesi sonucuna gre medya hizmet salayc kurululara multipleks kapasitesi tahsis edilir. Yaplan tahsiste sunulacak yayn hizmetinin kapsama alan, yayn tr ve kapasitenin yer alaca multipleks belirtilir. Karasal yayn lisans alan kurulular en ge iki yl iinde kendilerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi veya frekanslarn tmnden yayna gemek zorundadr.

(6) Karasal ortamdan yaplacak radyo ve televizyon yayn hizmeti iin tahsis edilmi kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekanslar iin kamu ve zel medya hizmet salayc kurululardan yllk kullanm creti alnr. Yllk kullanm creti, sz konusu yaynn nfusa bal kapsama alan, tr, verici gc, frekansn bulunduu bant ve yaynn yapld yerleim biriminin ekonomik gelimilik seviyesi gibi nesnel kstaslar esas alnarak st Kurul tarafndan belirlenir.

(7) Multipleks kapasitesi tahsis edilerek karasal yayn lisans verilen medya hizmet salayc kurulular tarafndan karasal ortamdan sunulacak radyo veya televizyon yayn hizmetleri, multipleks iletmecisi tarafndan iletilir. Ayn multipleks iinde yer alan medya hizmet salayc kurulular, bir multipleks iletmecisi zerinde anlaarak yaynlarn iletirler.

(8) zel medya hizmet salayc kurulular, st Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanal, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarndan yapacaklar yaynlarn, tek bir verici tesis ve iletim irketince kurulan ve iletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorundadr. Ulusal karasal yayn lisansna sahip kurulularca ortak kurulan verici tesis ve iletim irketinin uymas gereken artlar st Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren tek bir verici tesis ve iletim irketine yayn iletim yetkisi verilir. Bu verici tesis ve iletim irketine ortak olacaklarn hisse oran yzde onu geemez. Verici tesislerinden yararlanma usul ve esaslar ile yllk kira bedelleri, verici tesis ve iletim irketinin gr alndktan sonra st Kurulun onayyla yrrle konulur. Verici tesis ve iletim irketi, st Kuruldan karasal yayn lisans alm tm kurululara tarafszlk ve hakkaniyet llerinde, makul ve ayrmclk iermeyecek koullarda hizmet vermek zorundadr. Kurulmasna izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, bu Kanunda ve iletme izninde ngrlen amalar iin kullanlp kullanlmad st Kurul tarafndan denetlenir. Verici tesis ve iletim irketinin izin artlarn ihll etmesi ve st Kurulca yaplan uyarya ramen aykrln giderilmemesi durumunda irket, ihlalin giderilmedii her ay iin yzbin Trk Lirasndan yzbin Trk Lirasna kadar idar para cezas ile cezalandrlr.

(9) Frekans planlarnn uygulanmasna, karasal saysal yayna gei ve sralama ihalesine ilikin usul ve esaslar st Kurul tarafndan karlacak ynetmelikle belirlenir.

Yayn lisans trleri, sresi ve devir

MADDE 27 (1) Medya hizmet salayc kurulular, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yayn yapabilmeleri iin her bir yayn teknii ve ortamna ilikin st Kuruldan ayr ayr lisans almak zorundadr. Lisansn hangi yayn teknii ve ortamna ilikin verildii lisans belgesinde aka belirtilir. Farkl yayn teknikleri ve ortamlarndan ayn anda yayn yapmak isteyen kurulular, her yayn teknii ve ortam iin ayr lisans almak ve e zamanl yayn yapmak zorundadr.

(2) Yayn lisans sresi on yldr. Lisans sresi sonunda boalan karasal yayn kapasitesi st Kurulca yeniden ihale edilir.

(3) st Kurulun karasal yayn lisans verdii bir kurulu bu lisans haklarn devredemez. Yayn faaliyetine devam etmeme karar alan kurulu, lisansn st Kurula iade eder.

SEKZNC BLM

Yaynlarn letimi ve Yetkilendirme

Multipleks iletmecileri

MADDE 28 (1) 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu ve ilgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, multipleks iletmecilerinin uymalar gereken idar, mal ve teknik artlar st Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren kurululara yayn iletim yetkisi verilir. Medya hizmet salayc irketler de multipleks iletmeci irketlere ortak olabilirler.

(2) Multipleks iletmecileri, radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetlerinin iletimi alannda sadece st Kuruldan karasal yayn lisans alm kurululara hizmet verebilirler.

(3) Multipleks iletmecileri, st Kurulca durdurulmasna karar verilen yaynlarn iletimini st Kurul kararnn tebliini takiben derhal durdurmak zorundadr. Yaplan teblie ramen bu yaynlar iletmeye devam eden multipleks iletmecilerinin yayn iletim yetkisi, st Kurul tarafndan iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

Platform iletmecileri ve yayn hizmeti iletimi yapan altyap iletmecileri

MADDE 29 (1) Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafndan elektronik haberleme hizmetlerini sunmak zere yetkilendirilen platform iletmecileri ve yayn hizmeti iletimi yapan altyap iletmecileri; yayn hizmetleri ynnden bu Kanun hkmlerine tabidir. Yayn hizmetlerinin iletimi faaliyetlerine ilikin uyulmas gereken idar, mal ve teknik artlar st Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren kurululara yayn iletim yetkisi verilir. Platform iletmecileri medya hizmet salayc kurululara tarafszlk ve hakkniyet llerinde, makul ve ayrmclk iermeyecek koullarda hizmet vermek zorundadr. Platform iletmecilerinin medya hizmet salayc kurululardan alaca hizmet bedelleri st Kurulun onay ile belirlenir.

(2) Platform ve yayn hizmeti iletimi yapan altyap iletmecileri, iletimini yapacaklar yayn hizmetlerini st Kurula bildirmek zorundadr.

(3) Platform ve altyap iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve bu Kanun hkmlerine aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan iletmecinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

DOKUZUNCU BLM

Seim Dnemi

Seim dneminde yaynlar

MADDE 30 (1) Seimlerle ilgili olarak seim dnemlerinde yaplan yaynlara ilikin usul ve esaslar Yksek Seim Kurulu tarafndan dzenlenir.

(2) st Kurul, medya hizmet salayclarnn seim dnemlerindeki yaynlarn Yksek Seim Kurulunun kararlar dorultusunda izler, denetler ve deerlendirir.

(3) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 149/A maddesinde dzenlenen hkmler, Yksek Seim Kurulu kararlarn mteakip st Kurulca yerine getirilir.

Siyas reklam

MADDE 31 (1) Medya hizmet salayclar, Yksek Seim Kurulu tarafndan iln edilen seim dneminde, yayn yasaklarnn balayaca saate kadar siyas parti ve aday reklamlar yaynlayabilir.

(2) Siyas reklamlar, bu Kanunda yer alan hkmlere ve Yksek Seim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadr.

ONUNCU BLM

Yaptrmlar

dar yaptrmlar

MADDE 32 (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (d), (g), (n), (s) ve () bentlerindeki yayn hizmeti ilkelerine aykr yayn yapan medya hizmet salayc kurululara, ihlalin arl ve yaynn ortam ve alan gz nnde bulundurularak, ihlalin tespit edildii aydan bir nceki aydaki brt ticari iletiim gelirinin yzde ikisinden beine kadar idar para cezas verilir. dar para cezas miktar, radyo kurulular iin bin Trk Lirasndan, televizyon kurulular ve istee bal medya hizmet salayclar iin onbin Trk Lirasndan az olamaz. Ayrca, idar tedbir olarak, ihlale konu programn yaynnn be keze kadar durdurulmasna, istee bal yayn hizmetlerinde ihlale konu programn katalogdan karlmasna karar verilir. hlalin mahiyeti gz nnde bulundurularak, bu fkra hkmlerine gre idar para cezas ile birlikte idar tedbire karar verilebilecei gibi, sadece idar para cezasna veya tedbire de karar verilebilir.

(2) 8 inci maddenin birinci fkrasnn dier bentleri ile ikinci ve nc fkralarnda ve bu Kanunun dier maddelerinde belirlenen ilke, ykmllk veya yasaklara aykr yayn yapan medya hizmet salayclar uyarlr. Uyarnn ilgili kurulua tebliinden sonra ihlalin tekrar hlinde medya hizmet salaycya ihlalin arl ve yaynn ortam ve alan gz nnde bulundurularak, ihlalin tespit edildii aydan bir nceki aydaki brt ticari iletiim gelirinin yzde birinden ne kadar idari para cezas verilir. dar para cezas miktar, radyo kurulular iin bin Trk Lirasndan, televizyon kurulular ve istee bal medya hizmet salayclar iin onbin Trk Lirasndan az olamaz.

(3) Ykmllk veya yasak ihlalinin su oluturmas halinde, bu su nedeniyle ilgililer hakknda soruturma veya kovuturma yaplmas artna bal olmakszn, bu madde hkmlerine gre idar para cezas veya idar tedbir karar verilir.

(4) dar tedbir uygulanmas sonucu yayn durdurulan programlarn yerine, ayn yayn kuanda ve ticar iletiim yayn iermeksizin, st Kurulca temin edilen eitim, kltr, trafik, kadn ve ocuk haklar, genlerin fiziksel ve ahlak geliimi, uyuturucu ve zararl alkanlklarla mcadele, Trk dilinin gzel kullanm, evre eitimi, zrl sorunlar, salk ve benzeri kamuya yararl konularda programlar yaynlanr. Ykmllk veya yasaa aykrlk dolaysyla idar tedbir olarak programn yaynnn durdurulmas kararnn verilmesi halinde, yaptrm uygulanmasna sebebiyet veren fiilin ilenmesinden dolay sorumluluu olan programn yapmcs veya varsa sunucusu, yaynn durdurulduu sre zarfnda, ayn veya farkl medya hizmet salayc kuruluta hibir ad altnda baka bir program yapamaz veya sunamaz.

(5) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerindeki ilkelere aykr yayn yaplmasn mteakip verilecek yaptrm kararnn tebliinden itibaren bir yl iinde ayn ihlalin tekrar halinde, medya hizmet salayc kuruluun yaynnn on gne kadar durdurulmasna; ikinci tekrar halinde ise, yayn lisansnn iptaline karar verilir.

(6) Yayn lisans verilmesi iin bu Kanunda aranan artlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet salayc kurulua bu art yerine getirmesi iin otuz gnlk sre verilir. Verilen sreye ramen art yerine getirmeyen kuruluun yaynlar ay sreyle durdurulur. Bu sre zarfnda artn yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluun yayn lisans iptal edilerek kanal ve frekans kullanmna son verilir.

(7) Yayn lisansnn verilmesi iin gerekli artlara uygunluunu hile ile elde ettii tespit edilen kuruluun yayn lisans iptal edilir. Yayn lisans iptal edilmi olan kurulutan alnm olan yayn lisans bedeli ile kanal ve frekans yllk kullanm bedeli iade edilmez.

(8) Bu Kanun hkmlerine gre idar para cezasna veya idar tedbire karar vermeye st Kurul yetkilidir.

(9) Bu Kanun hkmlerine gre verilen idar yaptrm kararlarna kar 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dar Yarglama Usul Kanunu hkmlerine gre yarg yoluna bavurulur. Ancak, idare mahkemesinde dava, ilemin teblii tarihinden itibaren onbe gn iinde alr. dare mahkemesinde iptal davas alm olmas, kararn yerine getirilmesini durdurmaz.

(10) Bu madde hkmlerine gre st Kurul tarafndan verilen uyar kararlar, medya hizmet salayc kuruluun st Kurula bildirdii elektronik posta adresine gnderilmek suretiyle tebli edilir. st Kurula bildirilen elektronik posta adresinde deiiklik yaplmasna ramen bu deiiklik st Kurula bildirilmedii takdirde, nceki adrese yaplan tebligat yaplm saylr.

(11) Bu Kanunda dzenlenmi olan idar para cezalar tebliinden itibaren bir ay ierisinde denir.

Adl yaptrmlar

MADDE 33 (1) st Kuruldan yayn lisans almadan veya yaynlar st Kurul tarafndan geici olarak durdurulmasna ya da yayn lisans iptal edilmesine ramen yayn yapan gerek kiiler ile tzel kiilerin ynetim kurulu yeleri ve genel mdr, bir yldan iki yla kadar hapis ve bin gnden bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr. Tzel kiiler hakknda ayrca 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 60 nc maddesindeki gvenlik tedbirleri uygulanr. zinsiz olarak faaliyetine devam eden yayn cihaz ve tesisleri st Kurulca mhrlenerek kapatlr.

(2) Yayn lisans olmasna ramen lisans tipi dnda yayn yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet salayclar st Kurulca uyarlr, yaplan uyarya ramen izinsiz yayna devam edenler hakknda birinci fkra hkm uygulanr.

(3) 25 inci maddeye uygun olarak yayn kaytlarn bir yl sreyle muhafaza etmeyen veya st Kurulca ya da Cumhuriyet basavclnca istenmesine ramen, sresi ierisinde ve aslna uygun olarak teslim etmeyen zel medya hizmet salayc kurulu sorumlu mdr bin gnden bebin gne kadar adl para cezasyla cezalandrlr.

(4) Gnderilen kaytlarn ierik bakmndan istenen yayn olmamas veya kaytlarda tahrifat, karma, silme gibi ilemler yaplmas