26 Şubat 2011 Tarihli ve 27858 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

—  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24, K: 2010/113 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2010/115 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/105, K: 2010/123 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6 (Değişik İşler), K: 2011/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19, K: 2011/6 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/61, K: 2011/7 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/58, K: 2011/8 Sayılı Kararı (7/11/1996 Tarihli ve 4207 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/1/2008 Tarihli ve 5727 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri