25 ubat 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27857

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

ELEKTRONK HALE UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki idarelerin, bu Kanuna gre yapacaklar ihalelerin ksmen veya tamamen Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden gerekletirilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4734 sayl Kanunun 53 nc maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda 4734 sayl Kanunun 4 nc maddesi ile uygulama ynetmeliklerindeki tanmlarn yannda;

a) Atom saati: TBTAK Ulusal Metroloji Enstits tarafndan zaman en az hatayla lmek zere kullanlan saati,

b) e-anahtar: ifreleme ve/veya ifre ama verisini,

c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP zerinden hazrlanarak istekli veya istekli adna yetkili kii veya kiilerce e-imza ile imzalanm teklifi,

) EKB: 4734 sayl Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyarnca ihalelere ilikin ilanlarn yaymland Kurum tarafndan karlan Elektronik Kamu hale Bltenini,

d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgas ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri salayan ve 5070 sayl Kanunda tanmlanan elektronik sertifika hizmet salaycsn,

e) KN: EKAP zerinden kayd yaplan her bir ihaleye verilen ihale kayt numarasn,

f) Kullanc: Platform sorumlusu ile ihale srecindeki belirli i ve ilemleri yrtmek zere platform sorumlusu tarafndan yetkilendirilmi kiiyi,

g) Platform Sorumlusu: dareler ve ihalelere katlacak olan gerek veya tzel kiiler adna kullanc oluturma, silme, yetki verme ilemlerini ve EKAPla ilgili dier ilemleri gerekletirebilecek kullancy,

) Uygulama Ynetmelii: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliini, Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliini, Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliini, Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliini ve ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliini,

h) Zaman damgas: Bir elektronik verinin, retildii, deitirildii, gnderildii, alnd ve/veya kaydedildii zamann tespit edilmesi amacyla, ESHS tarafndan e-imzayla dorulanan kayd,

ifade eder.

KNC BLM

halelerde Uyulmas Zorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar

halelerde uyulmas zorunlu hususlar

MADDE 4 (1) hale srecine ilikin aadaki ilemler EKAP zerinden gerekletirilir:

a) htiya raporunun hazrlanmas.

b) hale kaydnn yaplmas ve KN alnmas.

c) htiya raporunun ihaleyle ilikilendirilmesi.

) Teknik artnamenin yklenmesi.

d) n yeterlik ve/veya ihale dokmannn hazrlanmas.

e) Dokman satn alanlarn ve indirenlerin kayd.

f) lan ilemlerinin yaplmas.

g) Dokmanda aklama ve deiiklik ilemlerinin yaplmas.

) hale komisyonu oluturma ilemleri.

h) Bavuru ve tekliflerin kayd.

) Bavuru ve teklif deerlendirme ilemlerinin kayd.

i) Teyit ilemleri.

j) Sonu bildirim ilemleri.

k) hale iptal ileminin kayd.

(2) Sadece ak ihale usul ile yaplan mal alm ihalelerinde teklifler elektronik ortamda alnabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

(3) dareler ile tekliflerin elektronik ortamda alnaca ihalelere katlmak veya EKAP zerinden e-imza kullanarak dokman indirmek isteyen gerek ve tzel kiiler EKAPa kayt olmak zorundadr. EKAPa kayt sonrasnda kendilerine verilen kullanc ad ve kendi oluturduklar ifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kiilere kullandrlmamas ve kullanclarn tanmlanmas ilemlerinden idareler ve EKAPa kaytl gerek ve tzel kiiler sorumludur.

(4) EKAP zerinden gerekletirilecek ilemlerde, idareler ve ihalelere katlan gerek ve tzel kiiler ile bunlar adna ilem yapanlar tarafndan kullanc ad ve ifresi ve/veya e-imza kullanlr. EKAP zerinden dokman indirmek ve e-teklif sunmak iin e-imza kullanlmas zorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerek veya tzel kii adna mnferiden e-imza kullanarak ilem yapmak zere yetkilendirildii bildirilen kii olmas gerekir.

(5) EKAP zerinden yaplan eriimler ve Kurum tarafndan belirlenen ilemler EKAPta kayt altna alnr. EKAP zerinden yaplan ihale ilemlerinde, bu kaytlar esas alnr. e-imza kullanlarak EKAP zerinden oluturulan belgeler ve kaytlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil saylr.

(6) dareler, EKAPa kaytl gerek ve tzel kiiler ile Kurum arasndaki EKAP zerinden yrtlen ihale srecine ilikin her trl bilgi ve belge alveriinin gvenlii, gizlilii ve kiisel verilerin korunmas Kurum tarafndan salanr. hale srecinde idareler tarafndan aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP zerinden elde edilen bilgiler, sadece salanma amac ile snrl olarak kullanlr ve hibir ekilde nc kiilere aktarlamaz. dareler ve EKAPa kaytl gerek ve tzel kiiler, kendi bilgisayarlarnda EKAPta kullanlmak zere oluturacaklar bilgilerin gvenliinden ve gizliliinden sorumludur.

(7) Aday ve isteklilere ait, katlm ve yeterlie ilikin bilgiler, ilgili kurum ve kurulularn sistemlerinin veri paylamna imkn vermesi durumunda, idareler tarafndan EKAP zerinden sorgulanr. Yaplan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAPa aktarlr. Hangi bilgilerin sorgulanabilecei Kurum tarafndan belirlenerek EKAP zerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafndan bu bilgilere ilikin belge sunulmaz. Katlm ve yeterlik deerlendirmesi iin istenen belgelerden hangilerinin sunulmasnn zorunlu olmad ilan ve dokmanda belirtilir.

Bildirim ve tebligat esaslar

MADDE 5 (1) Tekliflerin elektronik ortamda alnd ihalelerde gerek ve tzel kiilere yaplacak bildirim ve tebligatlar EKAP zerinden yaplr ve buna ilikin teyit aranmaz. EKAP zerinden yaplan bildirimlerde bildirim tarihi tebli tarihi saylr. Bu yolla yaplan bildirimler, bildirim tarihi ve ieriini de kapsayacak ekilde EKAP zerinde kayt altna alnr.

(2) stekli olabilecekler ile istekliler tarafndan idareyle yaplacak yazmalarda elektronik posta, faks kullanlamaz ve EKAP zerinden yazma yaplamaz. Ancak, idarece dokmann posta veya kargo yoluyla satlmasnn ngrlmesi halinde, dokmann satn alnmasna ilikin talepler idareye faksla bildirilebilir.

NC BLM

dareler ve halelere Katlacak Gerek ve Tzel Kiilerin EKAPa Kayd

darelerin EKAPa kayd

MADDE 6 (1) darelerin EKAPa kayt ilemi sonucunda Kurum ile idare arasnda bir protokol dzenlenir. Dzenlenen protokolde idare adna EKAPta yer alan i ve ilemleri yrtecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare tarafndan belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum tarafndan kendisine iletilmi olan etkinletirme balantsn kullanarak ifresini oluturur. Platform sorumlusu, kullanc ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP zerinden idarenin dier kullanclarn belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(2) darenin ad, kurumsal kodu ve bte yapsna ilikin bilgiler dnda protokolde yer alan bilgilerde deiiklik olmas halinde, bu deiiklikler EKAP zerinden idare kayd gncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP zerinden gncellenemeyen bilgilere ilikin deiiklik talepleri idare tarafndan Kuruma yaz ile iletilir.

halelere katlacak gerek ve tzel kiilerin EKAPa kayd

MADDE 7 (1) halelere katlacak gerek ve tzel kiilerin EKAPa kayt ilemi sonucunda Kurum ile gerek ve tzel kiiler arasnda bir protokol dzenlenir. Dzenlenen protokolde, EKAPta yer alan i ve ilemleri gerek veya tzel kii adna yrtecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafndan kendisine iletilmi olan etkinletirme balantsn kullanarak ifresini oluturur. Platform sorumlusu, kullanc ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP zerinden gerek veya tzel kii adna ilem yapabilecek dier kullanclar belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(2) EKAPa kayt iin aada yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulmas zorunludur:

a) Gerek kii olmas halinde;

1) Kaytl olduu ticaret ve/veya sanayi odasndan ya da esnaf ve sanatkr odasndan veya ilgili meslek odasndan protokol kaydnn yapld ylda alnm, odaya kaytl olduunu gsterir belgenin asl veya noter onayl sureti,

2) Noter onayl imza beyannamesi,

3) Protokol vekil tarafndan imzalanm ise, vekil adna dzenlenmi noter onayl vekletname ile vekilin noter onayl imza beyannamesi,

4) Gerek kii adna mnferiden e-imza kullanarak ilem yapmak zere yetkilendirilen kiilere ait noter onayl vekletname ile noter onayl imza beyannamesi.

b) Tzel kii olmas halinde;

1) lgili mevzuat gerei kaytl olduu ticaret ve/veya sanayi odasndan protokol kaydnn yapld ylda alnm, tzel kiiliin odaya kaytl olduunu gsterir belgenin asl veya noter onayl sureti,

2) Tzel kiiliin noter onayl imza sirkleri,

3) Protokol vekil tarafndan imzalanm ise, vekil adna dzenlenmi noter onayl vekletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4) Tzel kii adna mnferiden e-imza kullanarak ilem yapmak zere yetkilendirilen kiilere ait noter onayl vekletname ile noter onayl imza beyannamesi.

(3) Vergi kimlik numaras dnda protokolde yer alan bilgilerdeki deiiklikler EKAP zerinden gncelleme yaplmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde deiiklik olmas halinde, yeni belgeler meydana gelen deiiklii takip eden on be gn ierisinde Kuruma sunulur.

(4) EKAPa kayt yaptrmak isteyen tzel kiiler ile temsilci araclyla bavuran gerek kiilerin, EKAP zerinden her trl ilemi mnferiden gerekletirmeye ynelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma bavuruda bulunmalar zorunludur.

DRDNC BLM

hale Hazrlk lemleri

Yaklak maliyet

MADDE 8 (1) EKAP zerinden yaplan ihalelerde idarece hazrlanan yaklak maliyet EKAPa kaydedilir ve yaklak maliyetin aklanmas aamasna kadar ifreli olarak tutulur.

htiya raporu

MADDE 9 (1) dare tarafndan, ihale srecindeki dier ilemler gerekletirilmeden nce ihale konusu mal veya hizmet alm ya da yapm iinin niteliinin, trnn ve miktarnn, ihalede ksmi teklife izin verilmesi halinde ksmlarnn, gerekli hallerde i kalemlerinin tanmland ihtiya raporu EKAP zerinden hazrlanr.

hale kayd ve KN alnmas

MADDE 10 (1) hale ve/veya n yeterlik dokmannn hazrlanmasndan nce EKAP zerinden idare tarafndan ihale kayd yaplr. hale kayd yaplan her bir ihaleye KN verilir ve bu aamadan sonra EKAP zerinden yaplacak ihale ile ilgili btn ilemlerde bu numara kullanlr.

(2) n ilan yaplan ihalelerde ihale kayd n ilan hazrlanmadan nce yaplr.

Dokman hazrlanmas

MADDE 11 (1) dare tarafndan, ihale ve/veya n yeterlik dokman EKAP zerinden hazrlanr ve kayt altna alnr.

(2) Yabanc isteklilere ak olan ihalelerde, Trke yannda baka dillerde de dokman hazrlanabilir. Bu durumda, sadece Trke dokman EKAP zerinden hazrlanr. Yabanc dilde hazrlanan dokman ise idare tarafndan EKAPa yklenir.

dari artname, n yeterlik artnamesi, szleme tasars ve ereve anlama tasars

MADDE 12 (1) dare tarafndan idari artname ve/veya n yeterlik artnamesi, szleme tasars, almn tr ve uygulanacak ihale usulne gre ilgili uygulama ynetmelii ekinde yer alan tip idari artname, tip n yeterlik artnamesi ve tip szleme tasars esas alnarak EKAP zerinden hazrlanr. Tekliflerin elektronik ortamda alnaca ak ihale usul ile ihale edilen mal alm ihalelerinde Ek-2de yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alnaca Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artname esas alnr.

(2) Mal ve hizmet alm ihalelerinde, Kurumun uygun gr alnmak kaydyla, istekliler tarafndan hazrlanmas mutat olan szlemeler kullanlabilir. Uygun gr alnan mutat szleme rnei Kurum tarafndan kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAPa yklenir ve ihale dokman ierisinde yer alr.

(3) dare tarafndan ereve anlama ihalesi yaplmas durumunda, ereve anlama tasars, ilgili uygulama ynetmelii ekinde yer alan tip ereve anlama esas alnarak, EKAP zerinden hazrlanr.

(4) ereve anlama ihalesi yaplmas durumunda, ilgili uygulama ynetmelii ekinde yer alan ihale trne uygun tip mnferit szleme, EKAP zerinden hazrlanr.

(5) ereve anlamann yaplmasndan sonra, ilgili ereve anlama kapsamnda alm yapacak olan idare tarafndan mnferit szleme tasars, ilgili uygulama ynetmelii ekinde yer alan ihale trne uygun tip mnferit szleme esas alnarak, EKAP zerinden hazrlanr ve teklif vermeye davet edilen ereve anlamaya taraf isteklilere teklif vermeye davet yazs ekinde gnderilir veya bu istekliler tarafndan e-imza kullanlarak EKAP zerinden indirilir.

Teknik artnameler

MADDE 13 (1) Teknik artnameler, Kanun ve ilgili uygulama ynetmeliklerinde dzenlenen esaslara gre idareler tarafndan hazrlanarak Kurumun belirledii elektronik formatta EKAPa yklenir. Ancak, yklenecek teknik artname Kurum tarafndan izin verilen byklkten fazla olamaz. EKAPa yklenmek istenen teknik artnamenin izin verilenden byk olmas halinde, ykleme yaplmadan bu durum belirtilerek EKAPtaki teknik artname blm onaylanr. Teknik artnamenin EKAPa yklenememesi durumunda Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen be gnlk ilan sresi indiriminden yararlanlamaz. Ayrca, dokman e-imza kullanlarak indirilemez. Teknik artnamenin, nceden EKAP zerinden yklenmi olmasna ramen, zeyilname yaplmas nedeniyle izin verilen bykl amas durumunda, n yeterlik son bavuru ve/veya ihale tarihi be gnden az olmamak zere Kanunun 29 uncu maddesine gre ertelenir. Bu durumda, dzenlenen zeyilname, dokman satn alanlara ve e-imza ile indirenlere posta yoluyla gnderilir veya imza karl elden tebli edilir.

(2) Teknik artnamenin izin verilen bykl amas veya Kurumun belirledii elektronik formata uygun olmamas nedeniyle EKAP zerinden yklenememesi durumunda; ihale ilannn EKBde yaymlanabilmesi iin, ilgili uygulama ynetmelikleri uyarnca CD ortamna aktarlan dokmann (teknik artname dahil) Kuruma gnderilmesi veya teknik artnamenin Kurum tarafndan duyurulan internet adresi zerine yklenmesi gereklidir.

hale komisyonunun kurulmas ve alma esaslar

MADDE 14 (1) hale yetkilisi, ihaleyi gerekletirmek zere Kanunun 6 nc maddesi gereince, ihale ilan veya n yeterlik ilan ya da davet tarihini izleyen en ge gn iinde ihale komisyonunu oluturur.

(2) hale yetkilisi tarafndan yedekleriyle birlikte grevlendirilen ihale komisyonu bakan ve yeleri, grevlendirildikleri ihaleyle snrl olarak birinci fkrada belirtilen sre ierisinde idare tarafndan EKAPta tanmlanr. Her bir ihale komisyonu yesine EKAP zerinden grevli olduklar ihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya n yeterlik dokmanna eriim yetkisi verilir.

BENC BLM

lanlar ile Dokmana likin Hususlar

lanlar

MADDE 15 (1) hale ve n yeterlik ilan, iptal ilan, dzeltme ilan, sonu ilan Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama ynetmeliinde yer alan hkmlere gre EKAP zerinden hazrlanr.

Dokmann grlmesi, satn alnmas ve EKAP zerinden indirilmesi

MADDE 16 (1) dare tarafndan EKAP zerinden hazrlanan ve yaymlanan n yeterlik dokman ve/veya ihale dokman, EKAPta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak grlebilir. haleye katlmak iin bu dokmann idarece her sayfas onaylanm rneinin idareden satn alnmas veya EKAP zerinden EKAPa kayt iin yaplan protokolde belirtilen mnferiden e-imza kullanmaya yetkili kiiler tarafndan e-imza kullanlarak indirilmesi zorunludur. hale dokmannn EKAP zerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama ynetmelii ekinde yer alan EKAP zerinden e-mza Kullanlarak n Yeterlik/hale Dokman ndirilmesine likin Form EKAP zerinden dzenlenir.

(2) Tekliflerin elektronik ortamda alnaca ihalelerde, EKAPa kaytl gerek veya tzel kiilerin, ihale dokmann e-imza kullanarak EKAP zerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1de yer alan Tekliflerin Elektronik Ortamda Alnd halelerde EKAP zerinden e-mza Kullanlarak Dokman ndirilmesine likin Form EKAP zerinden dzenlenir.

(3) Teknik artnamesi EKAP zerinden yklenemeyen ihalelerde, dokman e-imza kullanlarak indirilemez. Bu durumda ihaleye katlmak iin dokmann idarece her sayfas onaylanm rneinin idareden satn alnmas zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alnaca ve teknik artnamesi EKAP zerinden yklenemeyen ihalelerde, dokmann idarece her sayfas onaylanm rneinin Ek-1de yer alan Dokman Satn Alndna likin Form ile idareden satn alnmas zorunludur.

(4) Dokmann, EKAP zerinden e-imza kullanlarak indirilmesi durumunda dokman satn alnm saylr ve dokman bedeli denmez.

(5) darece sat yaplan dokmann EKAPta hazrlanan dokmana uygun olmas zorunludur. Dokmanlar arasnda farkllk bulunmas halinde EKAPta hazrlanan dokman esas alnr.

(6) Birinci ve nc fkra uyarnca dokman, uygulama ynetmeliklerinin ilgili hkmlerine gre, iadeli taahhtl posta, acele posta veya kargo yoluyla satn alnabilir.

Dokmanda deiiklik veya aklama yaplmas

MADDE 17 (1) hale veya n yeterlik dokmannda, ilgili uygulama ynetmeliinde belirlenen esaslara uygun olarak deiiklik yaplmas gerekirse, bu deiikliklere ilikin zeyilname ayn gn EKAPa kaydedilir ve daha nceden dokman satn alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alnd ihalelerde ise zeyilname, e-imza kullanarak dokman indirmi olan gerek ve tzel kiilere EKAP zerinden gnderilir.

(2) Tekliflerin elektronik ortamda alnd ihalelerde zeyilname dzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP zerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu ilemi gerekletirirler.

(3) hale veya n yeterlik dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak, Kanunun 29 uncu maddesine gre aklama yaplmas halinde; yaplan aklamalar ayn gn EKAPa kaydedilir. Yaplan aklama, daha nceden dokman satn alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alnd ihalelerde ise yaplan aklama, e-imza kullanarak dokman indirmi olan gerek ve tzel kiilere EKAP zerinden gnderilir.

Bavurularn ve tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesi

MADDE 18 (1) Uygulama ynetmelikleri ile bu Ynetmelikteki hkmlere gre bavurularn ve tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesine ilikin olarak gerekletirilen ilemler EKAPa kaydedilir.

ALTINCI BLM

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alnd halelerde

e-tekliflerin Hazrlanmas, Sunulmas, Almas ve Deerlendirilmesi

e-tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas

MADDE 19 (1) e-teklifler, istekliler tarafndan EKAP zerinden hazrlanr. lan ve ihale dokmannda, EKAP zerinden sorgulanmas mmkn olmayan katlm ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun ekilde bilgisayarda taratlarak e-teklif kapsamnda sunulaca ynnde dzenleme yaplr.

(2) e-teklifler, istekliler tarafndan EKAP zerinden hazrlandktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP zerinden gnderilir. Ortak giriimlerde e-teklifin ortak giriim ortaklarnn tamam tarafndan e-imza ile imzalanmas zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanm e-teklifi Kuruma gndermeden nce ifreleme ilemi yapar. ifreleme sonucunda EKAP tarafndan oluturulan e-anahtar, istekli tarafndan kaydedilir. e-teklifin ihale dokmannda belirtilen tekliflerin alma zamanna kadar EKAP zerinde Kurum tarafndan belirlenecek ifreleme ve saklama yntemleri ile saklanarak almamas salanr. Teklife ilikin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin alaca tarih ve saate kadar EKAP zerinden gnderilir. Bu tarih ve saate kadar e-anahtarlar gnderilmeyen teklifler deerlendirme d braklr.

(3) e-teklifin ve buna ilikin e-anahtarn EKAPa alnma zaman 5070 sayl Elektronik mza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta dzenlenen zaman damgas ile kayt altna alnr. Bu zamann tespitinde atom saati kullanlr.

(4) EKAPtan kaynaklanan teknik problemlerden veya olaanst durumlar nedeniyle EKAPa eriimin uzun sreli salanamamasndan dolay ihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAPa iletilemediinin ve/veya tekliflerin alma tarih ve saatinde e-tekliflerin alamadnn idare tarafndan Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafndan tespit edilmesi durumunda, Kurum ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin alma tarih ve saatini en fazla be i gn erteleyebilir. Erteleme yaplmas durumunda ihalenin ertelendii EKAP zerinden idare ile isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP zerinden grlebilir. Bu erteleme sresinde de teknik problemlerin zlememesi veya EKAPa eriimin salanamamas durumunda idare tarafndan ihale iptal edilir.

(5) Mal alm ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim alnmas ve deerlendirilmesine ilikin dzenleme idari artnamede yaplr. Numunelerin ihale tarih ve saatinden nce sunulmas ynnde dzenleme yaplamaz. Teslim alnan numune iin idarece iki nsha tutanak dzenlenerek tutanan bir nshas istekliye verilir.

Mali durumu gstermek zere bankalardan temin edilecek belgeler

MADDE 20 (1) Banka referans mektubu Kurumla EKAP zerinden Online Bilgi Alveriine Ynelik birlii Yaplmasna Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda alnabilir. Elektronik ortamda banka referans mektubu dzenlenmesi halinde Ek-1de yer alan Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu banka tarafndan dzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda dzenlenen banka referans mektubuna ilikin bilgiler, banka tarafndan e-imza kullanlarak EKAPa aktarlr. Elektronik ortamda dzenlenen banka referans mektubuna banka tarafndan ayrt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafndan EKAP zerinden e-teklif kapsamnda gnderilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen ekilde elektronik ortamda alnmayan banka referans mektuplar bilgisayarda taratlarak, istekli tarafndan EKAP zerinden e-teklif kapsamnda gnderilir.

Geici teminatlar

MADDE 21 (1) Kanunun 34 nc maddesindeki deerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geici teminat mektuplar Kurumla EKAP zerinden Online Bilgi Alveriine Ynelik birlii Yaplmasna Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda alnr. Elektronik ortamda geici teminat mektubu dzenlenmesi halinde Ek-1de yer alan Geici Teminat Mektubu Bilgileri Formu banka tarafndan dzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda dzenlenen geici teminat mektubuna ilikin bilgiler, banka tarafndan e-imza kullanlarak EKAPa aktarlr. Elektronik ortamda dzenlenen geici teminat mektubuna banka tarafndan ayrt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafndan EKAP zerinden e-teklif kapsamnda gnderilir.

(3) Geici teminat mektubu dndaki teminatlarn saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine yatrldna ilikin belgeler bilgisayarda taratlarak, istekli tarafndan EKAP zerinden e-teklif kapsamnda gnderilir.

hale saatinden veya tekliflerin alma saatinden nce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 22 (1) Tekliflerin elektronik ortamda alnaca ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin alma saatinden nce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ilikin e-anahtarlar iptali izleyen iki i gn ierisinde idare tarafndan EKAP zerinden silinir.

e-tekliflerin almas

MADDE 23 (1) e-teklifler, ihale dokmannda belirtilen ihale tarihini izleyen ilk i gn ihale saatiyle ayn saatte istekliler ve hazr bulunanlar nnde ihale komisyonu tarafndan EKAP zerinde alr. e-anahtarnn bozuk olmas veya virs iermesi gibi nedenlerle EKAP tarafndan alamayan e-teklifler tespit edilerek alamama gerekeleri belirtilmek suretiyle EKAP zerinden Ek-1de yer alan Alamayan e-tekliflere likin hale Komisyonu Tutana dzenlenir. hale komisyonunca ihale dokmannda belirtilen saatte ka teklif verilmi olduu hazr bulunanlara duyurulur. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fkras uyarnca alnan geici teminat mektuplarnn deerlendirilmesi, geici teminat tutarnn teklif bedelinin yzde n karlayp karlamadnn ve geici teminat mektubu geerlilik sresinin EKAP tarafndan kontrol edilmesi suretiyle yaplr. EKAP zerinden Ek-1de yer alan e-teklif Ama ve Belge Kontrol Tutana dzenlenir. stekliler ile teklif fiyatlar ve yaklak maliyet aklanr ve EKAP zerinden Ek-1de yer alan steklilerce Teklif Edilen Fiyatlara likin Tutanak hazrlanr. Hazrlanan bu tutanaklar durum izleme ekrannda ihaleye katlan istekliler tarafndan grlebilir ve EKAP zerinde kayda alnr. Bu tutanaklarn kts ihale komisyonu yeleri tarafndan imzalanr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilemez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere ilk oturum kapatlr.

e-tekliflerin deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) e-tekliflerin almas ve ilk oturumun kapatlmasndan sonra, ihale komisyonu belirleyecei bir tarih ve saatte toplanr ve EKAP zerinde tekliflerin deerlendirmesine balanr. Teklif deerlendirme ilemleri birden fazla oturumda yaplabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatlmadan nce bilgiler EKAPa kaydedilir.

(2) Teklif deerlendirmesinde ncelikle ilk oturumda 23 nc madde uyarnca e-teklifinin alamad veya belgelerinin eksik olduu ya da geici teminatnn uygun olmad tespit edilenlerin teklifleri deerlendirme d braklr ve buna ilikin kayt yaplr.

(3) hale dokmannda belirtilen katlm belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili deerlendirme, e-teklif kapsamnda ykl olan belgelerin ve EKAP zerinden ilgili kurum ve kurulularn sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin deerlendirilmesi suretiyle yaplr.

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafndan karlanp karlanmadna ilikin deerlendirme ihale dokmannda yer alan hkmler erevesinde yaplr. Yeterlik kriterlerini karlamayan isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr ve bu husus gerekesi de aka belirtilmek suretiyle EKAPa kaydedilir.

(5) EKAP zerinden sorgulanmasnn mmkn olmamas nedeniyle bilgisayarda taratlarak sunulmas gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamnda sunulmam olmas halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatlamaz ve bu isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr. Ancak, bilgisayarda taratlarak e-teklif kapsamnda sunulan belgelerde, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, bilgi eksiklii bulunmas halinde idare tarafndan bilgilerin tamamlanmas istenir. Bu erevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanmas iin iki i gnnden az olmamak zere makul bir tamamlama sresi verilir. Bu sre ierisinde istekli tarafndan eksik bilgilere ilikin belgeler idareye sunulur. Belirlenen srede eksik bilgileri tamamlamayanlarn teklifleri drdnc fkrada belirtildii ekilde deerlendirme d braklr.

(6) Teklif deerlendirme ilemleri sonrasnda, EKAP zerinden Ek-1de yer alan Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Saylmama Gerekelerine likin Tutanak hazrlanr ve bir kts alnarak ihale komisyonu yeleri tarafndan imzalanr.

YEDNC BLM

halenin Sonulandrlmas

halenin karara balanmas, onaylanmas veya iptal edilmesi

MADDE 25 (1) Yaplan deerlendirme sonucu ihale ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr ve EKAP zerinden Ek-1de yer alan hale komisyonu karar tutana dzenlenir. hale komisyonu kararnn bir kts alnarak ihale komisyonu yeleri tarafndan imzalanr ve ihale yetkilisinin onayna sunulur.

(2) hale karar ihale yetkilisince onaylanmadan nce, ihale zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmad EKAP zerinden teyit edilir ve buna ilikin belge ihale komisyon kararna eklenir. Her iki isteklinin de yasakl olduunun anlalmas durumunda ihale yetkilisince ihale karar onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(3) hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr. Onay ve iptal ilemleri, ayrca EKAP zerinde kayt altna alnr.

Kesinleen ihale kararnn bildirilmesi ve szlemenin imzalanmas

MADDE 26 (1) hale sonucu, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere bildirilir. hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin deerlendirmeye alnmama veya uygun bulunmama gerekelerine de yer verilir. hale kararnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da ayn ekilde bildirim yaplr.

(2) lgili uygulama ynetmeliklerinde ngrlen srelerin bitiminden sonra ihale zerinde kalan istekli szlemeye davet edilir. hale zerinde kalan istekli tarafndan ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnda belirtilen ihale d braklma durumlarnda olmadn gsteren belgelerden elektronik ortamda EKAP zerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda alnd ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci fkras, 20 nci maddenin ikinci fkras ve 21 inci maddenin nc fkras uyarnca bilgisayarda taratlarak sunulan belgeler szleme imzalanmadan nce idareye sunulur.

(3) hale zerinde kalan isteklinin szlemeye davet edildii halde ikinci fkrada belirtilen belgeleri sunmamas veya Kanunun 10 uncu maddesi kapsamnda taahht altna alnan durumu tevsik etmek zere idareye sunulan belgelerin taahht edilen duruma aykr hususlar iermesi halinde ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. kinci fkrada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakknda ayrca Kanunun 58 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Szlemenin imzalanaca tarihte ihale zerinde kalan isteklinin yasakllk teyidi yaplr.

(5) hale zerinde kalan istekli ile szleme imzalanamamas halinde idare, teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, nc ve drdnc fkradaki esas ve usullere gre szleme imzalayabilir.

(6) hale sonucu, szlemenin imzalanmasndan sonra EKAPta kayt altna alnr ve EKBde yaymlanr.

SEKZNC BLM

ereve Anlama halelerine likin zel Hkmler

ereve anlama ilemleri

MADDE 27 (1) ereve anlama ihalelerinde; tekliflerin almas ve deerlendirilmesi, geici teminata ilikin hkmler dnda 23 nc ve 24 nc maddelere gre yapldktan sonra ekonomik adan en avantajl tekliften balanarak listeye alnacak istekliler ten az olmamak zere belirlenerek EKAPa kaydedilir.

(2) Liste oluturulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara balanr, onaylanr veya gerekesi aka belirtilmek suretiyle iptal edilir.

(3) Kesinleen ihale karar isteklilere bildirilir ve listeye alnan istekliler anlamaya davet edilir.

(4) ereve anlama imzalanmasndan nce ve ereve anlamann imzalanmasnda idare ve ereve anlamaya taraf olan isteklilerce yaplacak ilemler ilgili uygulama ynetmelii hkmlerine gre gerekletirilir.

(5) hale sonu ilan, anlama imzalanmasndan sonra EKBde yaymlanr.

(6) ereve anlamaya taraf olan isteklilere ilikin bilgiler EKAP zerinde kayt altna alnr.

Mnferit szleme ilemleri

MADDE 28 (1) ereve anlama kapsamnda alm yaplmas durumunda ncelikle anlamaya taraf olan idare tarafndan EKAP zerinde mnferit szleme tasars hazrlanr.

(2) EKAP zerinde ereve anlamaya taraf olan isteklilerin yasakllk durumlar sorgulanr. Yasakl olmad anlalan istekliler srelere ilikin ilgili uygulama ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazs ekinde mnferit szleme tasarsna yer verilir.

(3) Mnferit szlemeye ilikin alnan tekliflerin almas, deerlendirilmesi ve ekonomik adan en avantajl teklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama ynetmeliinin mnferit szlemeye ilikin hkmleri uygulanr.

(4) Ekonomik adan en avantajl teklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara balanr, onaylanr veya gerekesi aka belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinleen ihale karar isteklilere bildirilir.

(5) Mnferit szleme sonu ilan szleme imzalanmasndan sonra EKAP zerinde kayt altna alnr ve EKBde yaymlanr.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 29 (1) EKAP zerinden gerekletirilen ihale srecine ilikin ilemlerle ilgili olarak bu Ynetmelikte dzenleme yaplmayan hususlarda ilgili uygulama ynetmelikleri esas alnr.

Uygulanmayacak hkmler

MADDE 30 (1) EKAP zerinden gerekletirilen ihale srecine ilikin ilemlerde uygulama ynetmeliklerinin bu Ynetmelie aykr hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

E K L E R

EK-2 HALE DAR ARTNAME

EK-101 HALE LANI

EK-102 HALE EKAP DOKMAN NDRME FORMU

EK-103 DOKMAN SATIN ALMA FORMU

EK-104 AILAMAYAN TEKLF TUTANAI

EK-105 TEKLF AMA VE BELGE KONTROL TUTANAI

EK-106 UYGUN OLMAYAN BELGE TUTANAI

EK-107 GTR BEDEL TEKLF MEKTUBU

EK-108 BRM FYAT TEKLF MEKTUBU

EK-109 STEKLLERCE TEKLF EDLEN FYATLAR TUTANAI

EK-110 HALE KOMSYONU KARARI

EK-111 KESNLEEN HALE KARAR BLDRM

EK-112 HALE PTAL BLDRM-1

EK-113 HALE PTAL BLDRM-2

EK-114 SZLEMEYE DAVET

EK-115 BANKA REFERANS MEKTUBU

EK-116 GEC TEMNAT BLGLER