20 Şubat 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27852

YÖNETMELİK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK

SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına YM,”

“f) C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “on gün” ibaresi “on iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.”

“(4) Sınav süresi bir saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendinin (1), (3) ve (7) numaralı alt bentleri, (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,

4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru,

ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

“1) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,”

“3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,”

“7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir. Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.”

“c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.”

“(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ile Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 152 nci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Süresi dolan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.

(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı ve belgenin kaybı halinde kayıp beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Tahrip olan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile başvurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde” ibaresi, “1/3/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde geçen “altı ay içerisinde” ibaresi “1/3/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Süresinde yapılmayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile geçici 2 nci maddede belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen belge ve uygun hale getirilmeyen çağrı işareti resen iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2010

27482