19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

985      Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/1426   Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında 26 Eylül 2006 Tarihli Protokol’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No’lu Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1409   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

2011/1413   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2011/1407   Büyükelçi Atamalarına Dair Karar

2011/1420   Büyükelçi Atamalarına Dair Karar

—    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—     Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr.Adalet DEMİR’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1359   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2011/1377   Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

—     Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—     Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik

—     Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Satış ve Kiralama Yönetmeliği

—     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)

—     Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/7)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/14)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/17)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/18)

—     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—     Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

DÜZELTME : (17/2/2011 tarihli ve 27849 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri