14 Şubat 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27846

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “birimler” ibaresi “il ve doğrudan Bakanlığa bağlı kuruluş müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın diğer” ibaresi “Bakanlık merkez teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “başvuruda bulunamaz.” ibaresinden önce gelmek üzere “ile boş kadro ilanı yapılan ildeki birim/ilçe/kuruluşlarda görev yapan personel” ibaresi eklenmiş,

b) (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“b) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru atanmayı talep etmesi, kuruluşlara atanacakların atama şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Aynı Hizmet Bölgesindeki Hizmet Grupları Arası ve Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere hizmet puanı ve tercihlere göre her zaman için personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.”

c) (c) bendinde yer alan “görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl” ibaresi, “müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak” şeklinde, “dönem tayini ve hizmet puanına bakılmaksızın” ibaresi “hizmet puanı ve tercihlere göre” şeklinde değiştirilmiş,

ç) (ç) bendinde yer alan “23 yıl” ibaresinden önce gelmek üzere “fiilen” ibaresi eklenmiş,

d) (e) bendinde yer alan “Haziran-Ağustos” ibaresi “Ağustos-Eylül” olarak değiştirilmiş,

e) (f) bendinde yer alan “il/ilçe/birimlere” ibaresi “il/ilçe/birim/kuruluşlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mazeret durumundan kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir. Eş durumu mazereti nedeniyle kuruluşlara atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Bakanlık taşra teşkilatında, il müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, kuruluş müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına atanan yöneticilerin, bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık personeli olan eşlerinin atamalarında norm kadro şartı aranmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(3) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan herhangi birinin can güvenliği tehlikeye düşen personel, bu durumunu mülki amir veya emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığından alacağı bir yazı ile belgelendirmeleri şartıyla ve eşinden boşanan personel talebine uygun olarak Bakanlıkça nakil dönemi beklenilmeden atanabilir. Eşinden boşanması nedeniyle atanan personel, boşandığı eşiyle tekrar evlenmesi halinde, talebi doğrultusunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla boşanma nedeniyle ataması yapılmadan önceki görev yerine atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın aynı veya diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Can güvenliği nedeniyle yapılacak atanma başvuruları ilgili kurumdan alınacak yazı tarihinden itibaren 3 ay, boşanma, boşanan eşin yeniden aynı eşle evlenmesi, eşin vefatı nedeniyle yapılacak atanma başvurularının ise; boşanma, evlenme ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılması gereklidir.”

b) Yedinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “firmada”, ibaresi “ticari işletmede” olarak, “prim bildirgelerinin tek merkezden yatırıldığının” ibaresi “sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgenin” olarak, “firmaca” ibaresi “ticari işletme tarafından” olarak ve “firma” ibaresi de “ticari işletme” olarak değiştirilmiş,

c) Sekizinci fıkrasında yer alan “personel” ibaresi “hukuki bağlantılarının resmi olarak belgelendirilmesi halinde, öz veya üvey olduklarına bakılmaksızın, kurum personeli” olarak değiştirilmiş,

ç) Onikinci fıkrasında yer alan “üst öğrenim” ibaresiden sonra gelmek üzere “(ön lisans veya lisans)” ibaresi, “değerlendirilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “Okulun bulunduğu ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atanabilir” ibaresi, “Bu şekilde atananlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “herhangi bir şekilde okuldan ayrılmasından veya” ibaresi eklenmiş,

d) Onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilerek mevcut onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) İl içerisinde çalışanlardan bu maddeye istinaden atama talebinde bulunanların başvuruları ulaşım şartları, uzaklık gibi kriterler doğrultusunda İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

 (14) Bu madde ile 14, 16, 19 ve 20 nci maddelere istinaden ataması yapılan personelin, Bakanlıkta bu Yönetmelik kapsamında görev yapan eşi de talebi halinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterlere bakılmaksızın aynı İl’deki uygun bir kadroya atanabilir.”

“(15) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Bu görevleri bir yıldan fazla süredir Valilik veya Bakanlık onayı ile vekâleten yürütenler de bu kapsamda değerlendirilirler. Yukarıda belirtilen unvanlarda bir yıl görev yapmadan sağlık, eş ve özür grubuna istinaden görev yeri değişikliği talebinde bulunanlar söz konusu unvanlara atanmadan önceki unvanlarına atanabilirler.” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bir ilde ortaya çıkan ihtiyaca göre, ilgili Valilik veya ana hizmet biriminin teklifi doğrultusunda aynı İldeki il/ilçe/birim/kuruluşta görev yapan bir personel yine o İl/ilçe/ birim/kuruluş müdürü ile il ve kuruluş müdür yardımcılıkları kadrolarına yapılacak vekaleten atama ve görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere atanabilir ve görevlendirilebilir. Bu şekilde atama ve görevlendirmesi yapılanlar, bir yıl geçmeden söz konusu vekaleten atama ve görevlendirmelerinin sona ermesi halinde önceki görev yerlerine atanırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dışında” ibaresi “dışına” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna “Ayrıldıkları yerlerin dışındaki yerler için, eş ve sağlık durumu mazereti olanlarda üç yıl şartı dikkate alınmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin,

a) Başlığına “Yeni açılan” ibaresi “Yeni kurulan il/ilçe ile yeni açılan” ibaresi olarak değiştirilmiş,

b) Birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kuruluşun” ibaresi “kuruluş ile yeni kurulan ilçenin” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “kuruluşlara” ibaresinden önce “ilçe ve” ibaresi eklenmiş,

c) İkinci fıkrasında yer alan “birimlerden” ibaresinden önce gelmek üzere “ilçe/kuruluş/” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “kurum” ibaresi “ilçe” ibaresi olarak değiştirilmiş,

ç) Üçüncü fıkrasında yer alan “ve atanılacak kuruluşun ilişkilendirildiği bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.” ibaresi “gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve atanılacak kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.” ibaresi “gerekir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre başvurmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “15 inci” ibaresi “14 üncü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.” ibaresi “gerekir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 numaralı tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-2      

AYNI HİZMET BÖLGESİNDEKİ HİZMET GRUPLARI ARASI VE ALT HİZMET BÖLGELERİNDEKİ HİZMET GRUPLARINA YAPILACAK ATAMALARI DÜZENLEYEN TABLO

HALEN ÇALIŞTIĞI

ATANABİLECEĞİ HİZMET BÖLGESİ VE GRUPLARI

HİZMET
BÖLGELERİ

HİZMET
GRUPLARI

1.HİZMET BÖLGESİNİN 
HİZMET GRUPLARI

2.HİZMET BÖLGESİNİN 
HİZMET GRUPLARI

3.HİZMET
 BÖLGESİNİN 
HİZMET GRUPLARI

4.HİZMET
BÖLGESİNİN
 HİZMET GRUPLARI

5.HİZMET BÖLGESİNİN 
HİZMET GRUPLARI

6.HİZMET
BÖLGESİNİN 
HİZMET GRUPLARI

1

A

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

1

B

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

1

C

C,D

C,D

C,D

C,D

C,D

C,D

1

D

 D

D

D

D

D

D

2

A

 

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

2

B

 

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

2

C

 

C,D

C,D

C,D

C,D

C,D

2

D

 

 D

D

D

D

D

3

A

 

 

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

3

B

 

 

B,C,D

B,C,D

B,C,D

B,C,D

3

C

 

 

C,D

C,D

C,D

C,D

3

D

 

 

 D

D

D

D

4

A

 

 

 

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

4

B

 

 

 

B,C,D

B,C,D

B,C,D

4

C

 

 

 

C,D

C,D

C,D

4

D

 

 

 

 D

D

D

5

A

 

 

 

 

A,B,C,D

A,B,C,D

5

B

 

 

 

 

B,C,D

B,C,D

5

C

 

 

 

 

C,D

C,D

5

D

 

 

 

 

 D

D

6

A

 

 

 

 

 

A,B,C,D

6

B

 

 

 

 

 

B,C,D

6

C

 

 

 

 

 

C,D

6

D

 

 

 

 

 

D