12 Şubat 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27844

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1320

             Ekli “Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları”nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/11/2010 tarihli ve 8693 sayılı yazısı üzerine, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                             A. BABACAN

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                            M. M. EKER                               R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                               N. ERGÜN                                N. ERGÜN                                    R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI PLATFORMUNUN

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, toplumun afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara uyumu amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun kurulması ile görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

(2) Platform bir işbirliği ve danışma kuruludur.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Esaslarda yer alan;

a) Platform: Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunu,

b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

ifade eder.

Platformun kuruluşu ve çalışma alanları

MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda belirtilen görevleri yapmak üzere Başkanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, basın ve yayın kuruluşları ve Başkanlığın görev alanıyla ilgili faaliyet yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kurulmuştur.

(2) Platform üyeleri Başkanın teklifi ve Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Platform üyesi olmayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de Başkan tarafından çalışmalara davet edilebilir.

(3) Platform yılda en az bir defa Başkanın çağrısıyla toplanır.

(4) Platformun sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.

(5) Platformun çalışma esaslarına ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Platformun görevleri

MADDE 4 – (1) Platformun görevleri şunlardır:

a) Her alanda afet risklerinin azaltılması konusundaki ihtiyaçların belirlenmesine, öneriler sunulmasına, çalışmaların takvimlendirilmesine, uygulamaların izlenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak, bu çalışmaları uluslararası alanda tanıtmak.

b) Afet tehlike ve risklerinin azaltılması alanında çalışan paydaşlar arasında kaynakların daha etkin kullanımının sağlanmasına destek olmak.

c) Kalkınma politika plan ve programlarına afet risklerinin azaltılması hedefinin dahil edilmesi, uygulamaların izlenmesi ve önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamak.

ç) Afet risklerinin azaltılması amacıyla doğal, meteorolojik, teknolojik ya da insan kaynaklı tehlikelere yönelik temel bilgilerin ve verilerin sağlanmasına destek olmak.

d) Afet risklerinin azaltılması için politikalar ve stratejiler üretilmesine ve geliştirilmesine destek vermek.

e) Risk azaltma çalışmalarının Hyogo Çerçeve Planına uygunluğunu izlemek ve sonuçları rapor etmek.

f) Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmaları desteklemek.

g) Afet risklerinin azaltılması sürecinde elde edilen deneyimleri belgelemek ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası alanda paylaşmak.

h) Kurum ve Kuruluşların ulusal ve uluslararası temaslar ile afet zararlarını azaltma ile ilgili edindikleri bilgi ve tecrübeleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşmalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulmasına öncülük etmek.

ı) Afet risk azaltma konusunda merkezi ve yerel yönetimlerde eş veya benzer yapıların geliştirilmesine destek vermek.

Platformun giderleri ve diğer harcamalar

MADDE 5 – (1) Platformun faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her türlü toplantı, organizasyon ve benzeri ile ilgili harcamalar Başkanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Platformun faaliyetleri çerçevesinde yapılması önerilen etüt, proje ve araştırmalar ile Platformda alınan kararların uygulanmasına yönelik faaliyetler ilgisine göre Başkanlık veya ilgili kurumların bütçelerinden karşılanabilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Esasları Başkanlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.