12 Şubat 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27844

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA

VERİLECEK EĞİTİMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-03)

MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (6) ve (7) numaralı fıkralar eklenmiştir.

“a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış 5 inci maddenin (1)’de belirtilen unvanlara sahip olan en az 2 adet mühendis ve mimara ait bilgileri,”

“(6) Eğitici kuruluş yetkisi almış olan kuruluşlar yetki aldıkları iller dahilinde eğitim faaliyetlerini sürdürebilirler. Bu kuruluşların yetki aldıkları il dışında eğitim faaliyetleri düzenlemeleri ancak o ilde yetkilendirilmiş kuruluş bulunmaması halinde gerçekleştirilebilir.”

“(7) Üniversiteler ilmi veya eğitim maksadı ile  enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan BEP-TR yazılım programını Bakanlık’tan onay almak sureti ile kullanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (3), (4) ve (5) numaralı fıkralar eklenmiştir.

“(1) EKB uzmanı ve eğiticilerin; üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olmaları şarttır.”

“(3) Eğitici kuruluş şirket ortakları, şirkette kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeller EKB uzmanı ve eğiticisi olabilirler.”

“(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve 5 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında unvanları belirtilen teknik personel, Bakanlık veya yetkilendirilmiş eğitici kuruluş tarafından belirlenen teorik ve uygulama eğitimi aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde EKB uzmanı yetki belgesini alırlar.”

“(5) EKB uzmanı eğitici belgesi alan kişiler aynı zamanda EKB uzmanı olarak da çalışabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki (7) ve (8) numaralı fıkralar eklenmiştir.

“(7) Eğitici Kuruluş eğitimin düzenleneceği tarihten 5 iş günü önce eğitim takvimini Bakanlığa bildirir.”

“(8) Eğitici Kuruluş düzenlediği eğitimlerle ilgili eğitim dokümanlarını arşivlemekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki (8) ve (9) numaralı fıkralar eklenmiştir.

“(8) Eğitici Kuruluş, düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara ait bilgileri Bakanlık tarafından belirlenen şekilde Bakanlığa elektronik ortamda bildirir.”

“(9) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek olan EKB Uzmanı Yetki Belgesi “Belge No” aşağıda verilen örnekte belirtildiği şekilde numaralandırılır.

ÖRNEK: Belge No: ZZZZ…-XX-YYYY

Açıklama :    ZZZZ…  : Firma adı  (Kısaltılmış olarak)

                     XX           : Şubenin bulunduğu şehir plaka kodu

                     YYYY      : 0001’den başlamak üzere Firma tarafından verilecek sayı”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek 4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.