10 Şubat 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27842

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu   : Devlet Teşkilatı Veri Tabanı.

GENELGE

2011/1

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluşlardan, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının oluşturulması, teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesi istenmiş, bu kodların birleştirilmesi sonucunda Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuştur.

Ancak; yeni kurulan kurumlar ve mevcut kurumların teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle DTVT'nin güncellenmesi gerekmektedir. Kurumlar tarafından yapılacak güncelleme işlemlerinin, Başbakanlığa elektronik ortamda bildirilmesi amacıyla "kamu.basbakanlik.gov.tr" internet adresinde yer alan "DTVT Uygulaması" geliştirilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıda belirtilen esaslara göre güncelleme işlemleri yapılacaktır.

1) Uygulamaya erişim "kamu.basbakanlik.gov.tr" internet adresinden sağlanacaktır.

2) Kurumların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlere ait kodların güncellenmesi işlemlerinde kurumların strateji geliştirme birimleri, bu birimlerin bulunmadığı kurumlarda bunlara denk sayılacak birimler sorumlu ve görevli olacaktır.

3) Sorumlu birimlerde düzenli olarak güncelleme işlemlerini yürütecek yeterli sayıda DTVT görevlisi belirlenecektir.

4) Kurumlarda belirlenen DTVT görevlilerine uygulamaya erişim yetkisinin verilmesi için e-devlet şifreleri aldırılarak T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları Başbakanlığa bildirilecektir.

5) Haberleşme Kodları, DTVT Uygulaması üzerinde yer alan "Kodlama Standartlarına" uyularak oluşturulacaktır.

6) DTVT'de yer alan kurum/birim adları ile bunlara ait kodlar incelenerek kaldırılan birimler silinecek, yeni kurulanlar eklenecek, kod veya birim adı alanlarında değişiklik olan kayıtlarda gerekli güncellemeler yapılacaktır.

7) Birimlerin iletişim bilgileri ve uygulama üzerinde istenen diğer alanlar doldurulacaktır.

8) İlk güncelleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra kurumun teşkilat yapısında meydana gelecek değişikliklerin görevliler tarafından en geç üç gün içinde DTVT'ye girilmesi gerekmektedir.

9) Girilen kayıtların onaylanarak yayınlanması ile söz konusu uygulama ve veri tabanının işletilmesinden Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı yetkili ve sorumlu olacaktır.

10) Veri Tabanında yer alan kayıtlar "dtvt.basbakanlik.gov.tr" internet adresinden yayımlanacaktır.

Haberleşme kodlarına ilave olarak DTVT'de yer alan her birime otomatik olarak "Kurum Kimlik Kodu" verilecektir. Bir kez verilecek olan Kurum kimlik kodu, hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Elektronik belge yönetim sistemlerinde veya geliştirilen diğer uygulama yazılımlarında kurumların tanımlanmasında kurum kimlik kodları, hiyerarşik yapının kullanılması gereken durumlarda da haberleşme kodları kullanılacaktır. Bu tür uygulamalar için DTVT’de yer alan kodlar ve kurum/birim adları, oluşturulacak ağ (web) servisleri aracılığıyla talep eden kurumlarla paylaşılacaktır. Bu nedenle kurumlara ait uygulama yazılımlarında DTVT Kodları dışında kodlar veya listeler kullanılmayacak ve DTVT benzeri yapılar oluşturulmayacaktır.

13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan