10 Şubat 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27842

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN NİHAİ SATIŞ NOKTALARINDA SERGİLENMESİNE

VE SATIŞ YERLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ,

İNTERNET, TELEVİZYON, FAKS VE TELEFON GİBİ ELEKTRONİK

TİCARET ARAÇLARI KULLANILARAK YAPILAN TÜTÜN

MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞLARINA DAİR

TEBLİĞ VE ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA

UYULACAK İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ'İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 23/10/2004 tarihli ve 25622 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ, 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğ yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.