28 Ocak 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27829

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Avrasya niversitesinin ynetimi, ileyii, akademik organlar ve grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Avrasya niversitesinin ynetimine, akademik ve idari organlarna, bu organlarn grevlerine, eitim, retime ve mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 134 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Dekan: Avrasya niversitesindeki ilgili fakltelerin dekanlarn,

c) Mdr: niversite bnyesindeki enstitler, yabanc diller yksekokulu ve yksekokul mdrlerini,

) Mtevelli Heyet: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

e) Senato: Avrasya niversitesi Senatosunu,

f) Vakf/Kurucu Vakf (MEKSHV): Maka mar Eitim Kltr ve Sosyal Hizmet Vakfn,

g) Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet

Mtevelli heyetin oluumu

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet, niversitenin en yksek karar organ olup, niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

(2) Mtevelli Heyet onbir yeden oluur ve yeler, kurucu vakf genel kurulu tarafndan ilgili mevzuat hkmlerinde ngrlen artlara ve niteliklere sahip, en az te ikisi lisans dzeyinde yksekrenim grm adaylar arasndan seilir. Mtevelli Heyet yelerinin adlar, seildikleri tarihi izleyen otuz gn iinde Yksekretim Kuruluna bildirilir.

(3) Mtevelli Heyet yelerinin grev sresi drt yldr. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Bir yenin sresinin bitmesi veya baka nedenlerle ayrlmas halinde, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(4) Kurucu Vakf Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile bunlarn birinci dereceden kan ve kayn hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez.

(5) Mtevelli Heyetin tabii yesi olan Rektr, Mtevelli Heyet Bakanlna seilemez ve kendisi ile ilgili toplantlara katlamaz. Mtevelli Heyet yelii fahridir, ancak Kurucu Vakf Ynetim Kurulu karar ile Mtevelli Heyet yelerine toplantya katlma, yol ve huzur hakk verilebilir. Verilecek miktar bir ylda on ikiyi gememek zere katlacaklar her toplant iin, 2547 sayl Kanunun 6 nc maddesinde Yksekretim Genel Kurulu yeleri iin ngrlen creti aamaz. Mtevelli Heyet Bakan ve yelerine bunun dnda herhangi bir deme yaplmaz. Ancak niversitenin deiik hizmet ve grevlerini yerine getirmek iin Mtevelli Heyet Bakan ve yelerinin yurt iinde ve yurt dnda yapacaklar grev giderleri denir.

Mtevelli heyetin grevleri

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyetin grevleri unlardr:

a) niversitenin tzel kiiliini temsil etmek,

b) Rektr, Yksekretim Kurulunun (YK) olumlu grn almak suretiyle atamak ve atamadaki usule gre grevden almak,

c) niversite ile ilgili dzenleyici ilemleri kabul etmek ve yrrle girmesini salamak,

) Rektrlke YKe sunulacak faklte, enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, blm/program, anabilim ve ana sanat dallar ile uygulama ve aratrma merkezi, konservatuar veya hazrlk snf kurulmas, birletirilmesi veya kapatlmas ile ilgili nerileri karara balamak,

d) Rektrlke hazrlanan ve onayna sunulan niversite btesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamalar izlemek,

e) rencilerden alnacak yllk retim cretlerini tespit etmek,

f) Her akademik yl niversiteye alnmas planlanan, YKe teklif edilen ve Senatoca nerilen renci saylarn ve burs kontenjanlarn tespit etmek,

g) lgili mevzuat hkmleri erevesinde niversitede grevlendirilecek akademik ve idari yneticiler retim elemanlar ve dier personel ile ilgili statleri tespit etmek, bunlarn szlemelerini, atamalarn, terfilerini ve grevden alnmalarn onaylamak,

) niversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve ynetmek,

h) Yetkilerinin bir ksmn uygun grd l ve sreyle niversitenin yneticilerine devretmek,

) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak niversitede teknoparklarn kurulmasna, kapatlmasna veya birletirilmesine ilikin almalar yapmak,

i) niversitenin ynetimi ile ilgili ihtiya duyduu alanlarda danmanlk hizmeti almak zere konusunda uzman yeterli sayda danman atamak.

Bakan

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet, yeleri arasnda bir bakan, bakan da bir bakan yardmcs seer. Sresi biten bakan ve bakan yardmcs yeniden seilebilir.

Toplantlar ve kararlar

MADDE 8 (1) Mtevelli Heyet, her retim yl iinde en az drt defa olaan toplanr. Bunun dnda Bakann ars zerine olaanst olarak da toplanr. Toplantlarn gndemi ve zaman toplant gnnden en az bir gn nce yelere duyurulur.

(2) Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. nc turda salt ounluun salanamad hallerde drdnc turda oy okluu esas uygulanr. ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii halinde Bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr. Mtevelli Heyet kararlar usulne uygun olarak karar defterine yazlarak bakan ve yeler tarafndan imzalanr.

Yetki devri

MADDE 9 (1) Mtevelli Heyet veya Mtevelli Heyet Bakan yetkilerini uygun grd lde Rektre devredebilir.

Danma kurulu

MADDE 10 (1) Mtevelli Heyet; niversitenin eitim ve retim ve bilimsel aratrma anlay ve yntemlerine uygun olarak gelimesini salamak, bu amala ulusal ve uluslararas dzeylerde aratrma ve yaym faaliyetlerinde bulunmak iin Mtevelli Heyetine ve niversitenin Yetkili Organlarna kendiliinden ve talep zerine aratrma ve inceleme yapmak, gr bildirmek ve nerilerde bulunmak zere bir Danma Kurulu oluturulabilir.

NC BLM

Akademik ve dari Ynetim Organlar ve Grevleri

Rektr

MADDE 11 (1) Rektr, YKn olumlu gr alndktan sonra Mtevelli Heyet tarafndan drt yl sre ile atanr.

(2) Rektrn herhangi bir neden ile grevinden ayrlmas durumunda, Mtevelli Heyet yeni Rektr atanncaya kadar Rektrlk kriterlerine uygun bir profesr, Rektr vekili olmak zere YKe nerir. YKn olumlu gr alndktan sonra Rektr vekili olarak atanr.

(3) Rektrn ya haddi 67dir. 67 yandan nce atanm olanlar grev sreleri bitinceye kadar Rektrlk grevini srdrebilirler. Grev sresi biten Rektr yeniden atanabilir. Rektr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitenin kadrolu profesrleri arasndan en ok kiiyi, Rektr Yardmcs olarak seer ve Mtevelli Heyetin onayna sunar. Rektr, grev banda olmad zaman, yardmclarndan birisini vekil brakr. Rektr, grevinden iki haftadan fazla uzaklatnda Mtevelli Heyete ve Yksekrenim Kuruluna bilgi verir. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Rektr atanr.

Rektrn grevleri

MADDE 12 (1) Rektrn grevleri unlardr:

a) niversite kurullarna bakanlk etmek, yksekretim st kurulularnn kararlarn uygulamak, niversite kurullarnn nerilerini inceleyerek karara balamak ve niversiteye bal kurulular arasnda dzenli almay salamak,

b) Her eitim-retim yl sonunda ve gerektiinde niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri hakknda raporlar hazrlamak, Mtevelli Heyete ve YKe sunmak,

c) niversitenin yatrm programlarn, btesini ve kadro ihtiyalarn, bal birimlerinin ve niversite Ynetim Kurulu ile Senatonun gr ve nerilerini aldktan sonra hazrlamak ve Mtevelli Heyet Bakanlna sunmak,

) Gerekli grd hallerde niversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde grevli retim elemanlarnn ve dier personelin grev yerlerini deitirmek veya bunlara yeni grevler vermek,

d) niversitenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini srdrmek,

e) 2547 sayl kanun ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre, Mtevelli Heyet tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(2) Rektr, bu Ynetmelikte belirtilen yetkilerin kullanlmas ve grevlerin yerine getirilmesinde ve bu grevlerin alt birimlere aktarlmasnda, bunlarn gzetim ve denetimi ile ilgili kararlarn alnmasnda, Mtevelli Heyet ve YKe kar birinci derecede sorumludur.

Senatonun oluumu

MADDE 13 (1) Senato, Rektrn bakanlnda, Rektr yardmclar, dekanlar ve her faklteden kendi kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi ile Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrlerinden oluur. niversite Genel Sekreteri Senatonun raportrdr. renci konseyi bakan, rencileri ilgilendiren konularda oy hakk olmadan Senato toplantlarna katlabilir.

(2) Senato, ylda en az iki kez toplanr. Rektr gerekli grd hallerde Senatoyu olaan st toplantya arabilir.

Senatonun grevleri

MADDE 14 (1) Senato, niversitenin akademik organ olup aadaki grevleri yapar:

a) niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetlerinin esaslar hakknda karar almak,

b) niversiteyi ilgilendiren dzenleyici ilemlere ilikin taslaklar hazrlamak ve grn Rektre sunmak,

c) niversitenin n lisans, lisans, yksek lisans ve doktora gibi tm eitim programlarna hangi yntemle ve hangi sayda renci alnacan belirlemek ve Rektre nermek,

) niversitenin tm eitim programlarn, ders programlarn kredi saati deerlerini eitim-retim srelerini ve yaryllk dalmlarn ve akademik takvimini karara balamak,

d) YKe sunulacak niversitede Trke dnda bir yabanc dilin veya Trkenin ksmen ya da tamamen bir blm ya da programda kullanlmasna ilikin nerileri hazrlamak,

e) kili, yaz, gece ve yetikin eitimi eklinde eitim programlarnn almasn nermek, bu programlarn ieriklerini ve srelerini belirlemek ve YKe sunmak,

f) Profesrle, doentlie ve yardmc doentlie ykseltilme ve atama bavuru dosyalarnn kriterlerini belirlemek,

g) Bir snava bal olmadan fahri akademik unvanlar vermek zere faklte kurullarnn bu konudaki nerilerini karara balamak,

) Faklte kurullar ile Rektrle bal enstit ve yksekokul kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak,

h) niversite Ynetim Kuruluna ye semek,

) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulunun oluumu

MADDE 15 (1) Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, dekanlar ve niversitenin deiik birim ve elemanlarn temsilen Senato tarafndan drt yl sre iin seilen profesrden oluur. Genel Sekreter, Ynetim Kurulunun raportrdr. Rektr yardmclar ve renci konsey bakan oy hakk olmadan Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 16 (1) Ynetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektre ve niversite st ynetimine yardmc bir organ olup, aadaki grevleri yapar:

a) Yksekretim st kurulular, Mtevelli Heyet ve Senato kararlarnn uygulanmasnda belirlenen plan ve programlar dorultusunda Rektre gr bildirmek,

b) Faaliyet plan ve programlarnn uygulanmasn salamak zere renci kayt takvimini dzenlemek, rencilerin yabanc dil dzeyini belirlemekte kullanlacak ltleri ve snav srecini belirlemek,

c) n koullu dersler ve st snftan ders izleyebilmeye ilikin konular karara balamak,

) niversitede zel renci statsnde okuyacak rencilerin YK kararlar erevesinde, niversite kabul ve kayt koullarn belirlemek ve bu durumdaki rencilerin kabul kararn vermek,

d) niversite ynetimi ile ilgili Rektrn getirecei konularda karar almak,

e) Faklte, enstit, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek kesin karara balamak,

f) rencilerle ilgili konularn grlmesinde niversite renci konseyi bakannn toplantlara katlmasn salamak,

g) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Dekanlar, enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezi mdrleri

MADDE 17 (1) Fakltenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektrn niversite iinden veya dndan bir profesr aday gstermesi zerine, YKn olumlu gr alndktan sonra Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Dekann grev sresi yldr, sresi sona eren dekan yeniden atanabilir. Dekan, kendisine yardmc olmak zere fakltesinin tam zamanl retim yeleri arasndan nerecei en ok iki kii dekan yardmcs olarak Rektrn onay ile atanr. Dekan yokluunda yardmclarndan birini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir dekan atanr.

(2) Dekanlar fakltenin ynetiminden sorumludur ve ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen grevleri yrtr. Rektrn onay ile retim elemanlar arasndan kendilerine en ok iki yardmc atarlar.

Dekann grevleri

MADDE 18 (1) Dekann grevleri unlardr:

a) Faklte Kurullarna bakanlk etmek, faklte kurullarnn kararlarn uygulamak ve faklte birimleri arasnda dzenli almay salamak,

b) Her retim yl sonunda ve istendiinde fakltenin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre haber vermek,

c) Fakltenin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektre bildirmek, faklte btesi ile ilgili neriyi faklte ynetim kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

) Fakltenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini srdrmek,

d) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yapmak.

(2) Dekan, Fakltenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin etkin ve verimli bir ekilde kullanlmas ve bu kapasitenin gelitirilmesinde, eitim ve retimin gvenlik iinde yaplmas iin gerekli nlemlerin alnmasnda, rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde fakltenin dier btn faaliyetlerinin izlenmesi, gzetim ve denetiminin yaplmas ve bunlarn sonularnn alnmasnda Rektre kar birinci derece sorumludur.

Faklte kurulunun oluumu ve grevleri

MADDE 19 (1) Faklte Kurulu; dekann bakanlnda faklteye bal blmlerin bakanlar, varsa faklteye bal enstit ve yksekokul mdrleri ve fakltedeki profesrlerin kendi aralarndan yl iin seecekleri , doentlerin kendi aralarndan seecekleri iki, yardmc doentlerin kendi aralarndan seecekleri bir retim yesinden oluur.

(2) rencilerle ilgili konularda gr alnmak zere renci konseyinin faklte temsilcisi dekann ars zerine toplantlara katlr.

(3) Faklte Kurulu, olaan toplantlarn her yaryln banda ve sonunda iki kez yapar.

(4) Dekan gerekli grd hallerde faklte kurulunu olaanst de toplantya arabilir.

(5) Faklte Kurulu, akademik bir organ olup aadaki grevleri yapar:

a) Fakltenin, eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslarn plan, program ve eitim-retim takvimini kararlatrmak,

b) Faklte Ynetim Kuruluna ye semek,

c) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Faklte ynetim kurulunun oluumu ve grevleri

MADDE 20 (1) Faklte Ynetim Kurulu; Dekann bakanlnda, faklte kurulunun yl iin seecei profesr, iki doent ve bir yardmc doent olmak zere toplam yedi kiiden oluur.

(2) Faklte Ynetim Kurulu dekann ars zerine toplanr. Faklte Ynetim Kurulu gerektiinde, geici alma ve eitim-retim koordinasyon gruplar kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler.

(3) Faklte Ynetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardmc bir organ olup, aadaki grevleri yapar:

a) Faklte Kurulunun Karar ile tespit ettii esaslarn uygulanmasnda dekana yardmc olmak,

b) Fakltenin, eitim-retim, plan ve programlar ile akademik takvimin uygulanmasn salamak,

c) Fakltenin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak,

) Dekann, faklte ynetimi ile ilgili olarak getirecei btn ilerde karar almak,

d) rencilerin kabul, ders intibaklar ve karlmalar ile eitim-retim ve snavlara ait ilemleri hakknda karar almak,

e) rencilerle ilgili konularda faklte renci temsilcisinin toplantya katlmasn salamak,

f) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Enstit mdr ve grevi

MADDE 21 (1) Enstit mdr, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakannca yl iin atanr. Enstit mdr ayn yntemle grevden alnabilir.

(2) Rektr mdrn nerisiyle enstitde tam zamanl alan retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi yl iin mdr yardmcs olarak atar. Enstit mdr grevi banda olmad zamanlarda, yardmclarndan birini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir mdr atanr.

(3) Enstit mdrnn grevi; bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleriyle dekanlara verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirmektir.

Enstit kurulu ve grevi

MADDE 22 (1) Enstit kurulu; mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve enstity oluturan anabilim dal bakanlarndan oluur.

(2) Enstit kurulunun grevi; 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmleriyle faklte kuruluna verilen grevleri enstit bakmndan yerine getirmektir.

Enstit ynetim kurulu ve grevi

MADDE 23 (1) Enstit ynetim kurulu; enstit ynetim kurulu bakanlnda, mdr yardmclar ile mdr tarafndan gsterilecek alt aday arasndan enstit kurulunca yl iin seilecek retim yesinden oluur.

(2) Enstit Ynetim Kurulunun grevi, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmleriyle faklte ynetim kuruluna verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirmektir.

Yksekokul mdr ve grevi

MADDE 24 (1) Yksekokul Mdr; Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakannca yl iin atanr. Sresi biten yksekokul mdr yeniden atanabilir. Yksekokul mdr ayn yntemle grevden alnabilir.

(2) Rektr, yksekokul mdrnn nerisiyle yksekokulda tam zamanl alan retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi yl iin mdr yardmcs olarak atar. Yksekokul mdr grevi banda olmad zamanlarda, yardmclarndan birini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir yksekokul mdr atanr.

(3) Yksekokul Mdrnn grevi, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmleriyle dekana verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirmektir.

Yksekokul kurulu ve grevi

MADDE 25 (1) Yksekokul Kurulu; yksekokul mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ve okulu oluturan blm bakanlarndan oluur.

(2) Yksekokul Kurulunun grevi, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle faklte kuruluna verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirmektir.

Yksekokul ynetim kurulu ve grevi

MADDE 26 (1) Yksekokul Ynetim Kurulu; mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ile mdrce gsterilecek alt aday arasndan yksekokul kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur.

(2) Yksekokul Ynetim Kurulunun grevi; 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle faklte ynetim kuruluna verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirmektir.

Blm bakan

MADDE 27 (1) Faklte ve yksekokullardaki blmler, blm bakanlar tarafndan ynetilir. Blm bakan, 2547 sayl Kanunun 21 inci maddesi ile ilgili dier mevzuat hkmlerine gre blmn aylkl profesrleri, bulunmad taktirde doentleri, doent de bulunmad taktirde yardmc doentleri arasndan o blm oluturan anabilim dal veya ana sanat dal bakanlarnn on be gn iinde verecekleri yazl grlerini dikkate alarak bir hafta iinde fakltelerde dekann nerisi, Rektrle bal yksekokullarda mdrn nerisi, Rektrn olumlu gr ve Mtevelli Heyet Bakannn onay ile yl iin atanr.

(2) Sresi biten blm bakan tekrar atanabilir. Blm bakan kendisine en ok iki yardmc seebilir. Blm bakan grevde bulunmad sreler iin, yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Blm bakan, blmn her dzeyde eitim-retim ve aratrmalarndan ve blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

(3) Meslek yksekokullar bnyesindeki n lisans program bakanlar, meslek yksekokulu retim elemanlar arasndan seilerek blm bakanlarnn atanmasndaki usul ve esaslara uygun olarak atanr.

retim elemanlar

MADDE 28 (1) niversitenin retim elemanlar, retim yeleri, retim grevlileri, okutmanlar ve retim yardmclarndan oluur.

(2) retim elemanlarnn nitelikleri Devlet Yksekretim kurumlarndaki retim elemanlarnn nitelikleriyle ayndr. Devlet yksekretim kurumlarnda almalar yasaklanm veya disiplin yoluyla bu kurumlardan karlm kiiler, niversitede grev alamazlar. niversite retim elemanlarnn seiminde; Devlet Yksekretim kurumlarndaki retim elemanlarnn niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel ynden Senatoca kabul edilecek dier artlar da aranr.

(3) retim elemanlarnn grevlerini yapmalar blm bakan, enstit ve yksekokul mdrleri, Dekan ve Rektr tarafndan izlenir ve denetlenir.

retim yeleri

MADDE 29 (1) retim yeleri, niversitede grevli profesr, doent ve yardmc doentlerdir. Bunlardan;

a) Profesr, en yksek dzeydeki akademik unvana sahip kiidir.

b) Doent, doentlik snavn baarm akademik unvana sahip kiidir.

c) Yardmc doent, doktora almalarn baar ile tamamlam, uzmanlk veya belli sanat dallarnda yeterlik belge ve yetkisini kazanm ilk kademedeki akademik unvana sahip kiidir.

(2) retim yelerinin grevleri unlardr:

a) niversitede, ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun biimde n lisans, lisans ve lisansst dzeylerde eitim-retim ve uygulamal almalar yapmak ve yaptrmak, proje hazrlklarn ve seminerleri ynetmek,

b) Bilimsel aratrmalar ve yaynlar yapmak,

c) lgili birim bakanlnca dzenlenecek programa gre belirli gnlerde rencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardm etmek, 2547 sayl Kanundaki ama ve ana ilkeler dorultusunda yol gstermek ve rehberlik etmek,

) Yetkili organlarca verilecek grevleri yerine getirmek,

d) lgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier grevleri yapmak.

(3) retim yeleri, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre atanr.

retim grevlileri

MADDE 30 (1) retim grevlileri; niversitede ve bal birimlerinde atanm retim yesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin zel bilgi ve uzmanlk isteyen konularnn eitim-retim ve uygulamalar iin, kendi uzmanlk alanlarndaki alma ve eserleriyle tannm kiiler olup, szleme veya ders saat creti ile grevlendirilirler.

(2) retim grevlileri, ilgili ynetim kurullarnn gr alnarak fakltelerde dekanlarn, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn gsterecei adaylar arasndan Rektr tarafndan en ok iki yl iin atanr ve Bakann onay ile atama ilemi tamamlanm olur. Atandklar sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer. Bunlar ayn usulle tekrar atanabilir.

Okutmanlar

MADDE 31 (1) Okutmanlar, eitim-retim sresince eitli retim programlarnda ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan retim elemanlardr. Okutmanlar ilgili birimlerin grleri alnarak fakltelerde ve faklteye bal birimlerde dekann, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn gsterecei adaylar arasndan Rektr tarafndan en ok iki yl iin atanr ve Bakann onay ile atama ilemi tamamlanm olur. Atandklar sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer. Okutmanlar ayn usulle tekrar atanabilir.

retim yardmclar

MADDE 32 (1) retim yardmclar, niversitede belirli sreler iin grevlendirilen aratrma grevlileri, uzmanlar, eviriciler ve eitim-retim planlamaclardr. Bunlardan;

a) Aratrma grevlileri, Yksekretim Kurumlarnda yaplan aratrma, inceleme ve deneylerde yardmc olan ve yetkili organlarca verilen ilgili dier grevleri yapan retim yardmclardr. Blm bakanlarnca belirlenen aratrma grevlileri, dekann, enstit ya da yksekokul mdrnn olumlu gr alnarak en ok bir yl iin Rektr tarafndan atanr ve Bakann onay ile atama ilemi tamamlanr. Bu sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer.

b) Uzmanlar, niversitede retimle dorudan veya dolayl olarak ilgili olan, zel bilgi veya uzmanla ihtiya gsteren bir ite laboratuvarlarda, kitaplklarda, atlyelerde ve dier uygulama alanlarnda grevlendirilen retim yardmclardr.

c) eviriciler, szl veya yazl eviri ilerinde grev yaparlar.

) Eitim-retim planlamaclar, eitim-retim planlamasyla grevli retim yardmclardr.

(2) Uzmanlar; eviriciler ve planlamaclar ilgili yntem kurullarnn gr alnarak faklte ve bal birimlerinde dekann, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn, Rektrle bal blmlerde blm bakannn nerisi zerine Rektr tarafndan en ok iki yl iin atanr ve Bakann onay ile atama ilemi tamamlanm olur. Bu sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer. Bunlar ayn usulle yeniden atanabilir.

Uygulama ve aratrma merkezleri

MADDE 33 (1) niversitede, belirli konularda zgn aratrmalarn yrtlmesi amacyla Yksek retim Kurulunun onay ile uygulama ve aratrma merkezleri kurulabilir. Merkez mdrleri Rektrn nerisi zerine Bakann onay ile atanr. Ayrca Merkez Mdrnn nerisi ve Rektrn onay ile en ok iki mdr yardmcs atanabilir. Merkez mdr yokluunda yardmclarndan birini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse, yeni bir mdr atanr.

(2) Merkez Mdr, aratrma projelerini dzenler ve Rektrn onayna sunar.

(3) Uygulama ve aratrma merkezleri bnyesinde, dardan istenen her trl proje ve danmanlk hizmetlerini incelemek zere Rektr tarafndan geici veya srekli proje deerlendirme komitesi kurulabilir. Komitenin deerlendirmeleri Mtevelli Heyetinin onayndan sonra uygulamaya konur.

(4) Tam zamanl alan niversite personelinin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasl yararlandrlacaklarna ilikin esaslar, Senato tarafndan ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

Akademik kurullar

MADDE 34 (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne suretle olursa olsun fiilen eitim-retimde grevlendirilmi bulunan retim yeleri, retim grevlileri ve okutmanlardan oluur. Kurulun bakan o birimin yneticisidir.

(2) Akademik kurullar unlardr:

a) Akademik Genel Kurul; ilgili faklte/yksekokullarda ders veren tm retim yeleri, retim grevlileri ve okutmanlardan oluur. Faklte dekanlar, yksekokul, meslek yksekokulu mdrleri akademik genel kurulun bakandr.

b) Akademik Blm Kurulu; ilgili blmde ders veren tm retim yeleri, retim grevlileri ve okutmanlardan oluur. Blm bakan, akademik blm kurulu bakandr.

c) Akademik Anabilim Dal Kurulu; ilgili anabilim dalnda ders veren tm retim yeleri ve retim grevlilerinden oluur. Akademik anabilim dal bakan, akademik anabilim dal kurulunun bakandr.

(3) Akademik kurullar her ders yl banda ve sonunda olmak zere iki defa toplanr. Eitim-retim deerlendirilir. Birim bakanna nerilerde bulunulur. Akademik kurullarla ilgili dier hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Akademik Kurullarn Oluturulmas ve Bilimsel Denetim Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Faklte yksekokul ve enstit idari tekilat ve grevleri

MADDE 35 (1) niversiteye bal faklte ve yksekokullarda, faklte ve yksekokul sekreterlerine bal yeteri kadar uzman ve personelden oluan sekreterlik, fakltenin veya yksekokulun idari ilerini yrtr. Faklte idari tekilat, faklte sekreteri ile sekreterlik brosundan ve ihtiyaca gre kurulacak renci ileri, personel, ktphane, mali iler, yayn ve destek hizmetleri, biriminden oluur. Faklte sekreteri ile sekreterlik brosu ve varsa bal birimler, fakltenin idari hizmetlerinin yrtlmesinden sorumludur.

(2) Yksekokul idari tekilat, yksekokul sekreteri ile sekreterlik brosundan ve ihtiyaca gre kurulacak renci ileri, personel, ktphane, mali iler ve destek hizmetleri biriminden oluur. Yksekokul sekreteri ile sekreterlik brosu ve varsa bal birimler, yksekokulun idari hizmetlerinin yrtlmesinden sorumludurlar.

(3) Enstit idari tekilat, enstit sekreteri ile sekreterlik brosundan ve ihtiyaca gre kurulacak renci ileri ve destek hizmetleri biriminden oluur. Enstit sekreteri ile sekreterlik brosu ve varsa bal birimler, enstitnn idari hizmetlerinin yrtlmesinden sorumludurlar.

DRDNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

n lisans, lisans ve lisansst eitim-retim

MADDE 36 (1) niversitede n lisans, lisans ve lisansst dzeylerinde eitim-retim yaplr. Yaplan eitim-retim ve buna dayal olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar niversite tarafndan belirlenir.

(2) Lisans dzeyinde retim grdkten sonra niversitede yksek lisans veya doktora renimi yapmak isteyenler, niversiteleraras Kurulca belirlenen esaslar ile ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uyarnca niversitece alacak snav sonularna gre seilirler.

retim dili

MADDE 37 (1) niversitede retim dili Trkedir. Ancak 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde Senatonun karar, Rektrn nerisi, Yksekretim Kurulunun onay ile niversitenin baz faklteleri, yksekokullar, meslek yksekokullar, enstitleri ile bunlara bal blm, program veya eitim-retim yapan dier alt birimlerinden eitimin Trke dnda yabanc bir dilde yaplmasna karar verilebilir.

renci alnmas

MADDE 38 (1) niversiteye aadaki koullarda renci kabul edilir:

a) niversiteye kaydedilecek renci kontenjanlar, Senatonun karar ve Mtevelli Heyetin onay ile YKe sunulur ve YKn onay ile kesinleir.

b) niversitenin lisans ve n lisans programlarna renciler, merkezi yerletirme sistemi ile alnr. Ancak, YK tarafndan dzenlenen esaslara gre, renci Seme ve Yerletirme Merkezince (SYM) yaplan snavdan YKce belirlenen puanlarn zerinde puan alan ve belli sanat ve spor dallarnda stn kabiliyeti olduu tespit edilen renciler; ilgili dalda eitim yapmak kaydyla, yine bu esaslar ierisinde niversitenin yapaca zel yetenek snav ile niversiteye alnrlar. Ayrca yabanc uyruklu renciler, yabanc uyruklu renci snav (YS) sonularna gre alnabilir.

c) Mesleki ve teknik ortaretim kurumlarndan mezun olan renciler istedikleri takdirde bitirdikleri program devam niteliinde veya buna en yakn programlarn uyguland, ncelikle kendi mesleki ve teknik eitim blgesi (METEB) iindeki veya dndaki meslek yksekokullarna YKn tespit edecei usul ve esaslar erevesinde, SYM tarafndan snavsz olarak yerletirilebilir.

) lgili mevzuat hkmleri erevesinde niversiteye, niversite iinden veya dndan yatay ve dikey gei yoluyla renci alnabilir.

renci hak ve ykmllkleri ile disiplin ileri

MADDE 39 (1) Kayt kabul, snav, snf geme, mezuniyet ve benzeri konular Senato tarafndan belirlenir. Yatay ve dikey geiler, renci konseyleri seimi gibi hususlarda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde; YK tarafndan karlan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Mali Hkmler

Kazan amac gtmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

MADDE 40 (1) Vakf, niversiteden herhangi bir suretle gelir, kazan ve hak elde edemez. niversitenin her eit gelirleri niversitede kalr ve geici ya da dolayl olarak dahi hibir suretle vakf mamelekine veya hesaplarna intikal edemez. niversitenin ba ve dier ekillerde iktisap edecei tanmaz mallar tapuda niversitenin tzel kiilii adna tescil edilir.

Mali kolaylklar

MADDE 41 (1) niversitedeki tm yksekretim kurumlar, 2547 sayl Kanunun 56 nc maddesinde yer alan mali kolaylklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeler. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftrlar.

Harcama yetkilisi

MADDE 42 (1) niversitenin harcama yetkilisi Mtevelli Heyet Bakandr. Bakan bu yetkisini gereken hallerde ve uygun grd lde Rektre veya dier yneticilere devredebilir.

Gelir kaynaklar

MADDE 43 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr:

a) Kurucu vakf tarafndan yaplacak ba ve yardmlar,

b) Aratrma-Gelitirme projeleri, danmanlk gibi hizmetlerden salanacak gelirler,

c) niversitenin yatrmlarndan ve iletmelerinden elde edilecek gelirler,

) rencilerden alnacak retim cretleri, eitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

d) Devlet yardm ve dier kamu kurum ve kurulularnca yaplacak her eit yardmlar,

e) niversiteye dorudan veya lme bal tasarruflarla yaplacak her trl ba, vasiyet ve yardmlar,

f) Yaynlar ve dier tanr ve tanmaz mallarn satndan elde edilen gelirler.

Alm, satm, yapm ve kiralama ileri

MADDE 44 (1) niversitenin alm, satm, yapm, onarm, kiralama ileri ve ilemleri ile ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Gzetim-denetim ve deerlendirme

MADDE 45 (1) niversite yksekretim kurulunun gzetim-denetimi altndadr. Ayrca;

a) niversitenin eitim, retim ve aratrma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin deerlendirilmesi, hizmet kalitesinin gelitirilmesi, bamsz d deerlendirme sreciyle kalite dzeylerinin onaylanmas ve tannmas amac ile 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Ynetmelii kapsamnda i deerlendirme, d deerlendirme sreli yayn gzden geirme ve kamu oyunu aydnlatma almalar yaplr.

b) niversite her ders yl sonunda YKe yllk faaliyet raporunu sunar.

c) niversite, Mtevelli Heyet tarafndan onaylanan ayrntl btenin bir rnei ile btenin uygulanmasna ilikin esaslar ve harcamalara ilikin yetkileri gsteren Mtevelli Heyet kararlarn denetlemek zere YKe gnderir. Mali yl sonunda yeminli mali mavirce usulne uygun olarak incelenerek onaylanan harcamalar da en ge mteakip yln Mart ay sonuna kadar YKe gnderilir.

) niversiteye ait tanmaz mallar niversite adna tapuya tescil edilir, her trl ara, gere ve demirbalar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kaytlar usulne uygun olarak muhafaza edilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 46 (1) niversitedeki retim elemanlar ve idari personelin disiplin i ve ilemlerinde; 2547 sayl Kanun hkmleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksek retim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 47 (1) niversite, yurtiinde veya yurtdnda kendi bilim alanlarnda olaanst baar kazanm kiilere veya yaama stn katklarda bulunmu ahsiyetlere, Senatonun karar ile fahri doktora veya fahri profesrlk unvan verilir.

zinler

MADDE 48 (1) Akademik ve dari Personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre dzenlenir.

Szlemeler

MADDE 49 (1) Szlemeli retim elemanlarnn atanma sreleri bir yldan az olmamak kaydyla en ok be yldr. Ynetici grevi stlenen retim yelerinin szleme sreleri, bu grevler iin 2547 sayl Kanunda belirtilen sreden daha az olmaz.

(2) Yar zamanl retim elemanlarnn szlemeleri bir yllk, ek ders cretli retim elemanlarnn szlemeleri ise bir veya iki yaryl olarak yaplr.

Yrrlkte hkm bulunmayan haller

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii hkmleri ile ilgili dier mevzuat hkmleri, YK, niversiteleraras Kurul, Mtevelli Heyet ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrasya niversitesi Mtevelli Heyet Bakan yrtr.