26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

KURUL KARARLARI

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

             KARAR NO: 1

             BAŞVURU SAHİBİ: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

             BAŞVURUYA KONU GEN: A2704-12 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

             KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden A2704-12 soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru

             HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”

             KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında basitleştirilmiş işlem kapsamında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, Karar vermiştir.

             A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: ACS-GMØØ5-3 kodu, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden A2704-12 soya fasulyesinin “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılacaktır.          

             B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması; bu değerlendirmelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi; herhangi bir risk tespiti halinde iznin iptali; Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi;

             C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan soya fasulyesi ve ürünlerinin ithalatı için başvurularda; soyanın taşımış olduğu gen ile ilgili ülkemizdeki ya da ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olanların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan İthalat, İhracat ve Transit kurallarına uyulması;

             Ç) KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden A2704-12 soya fasulyesinin ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması;

             D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması; piyasada etiket ve GDO denetimlerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması;

             E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi; ithal edilen yem amaçlı soyanın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen miktar, nakil aracı ve gönderilen adres; işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi; değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzlenebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması; izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırlanarak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu soyanın son üründe tek başına ya da katkı maddesi olarak bulunduğunu gösteren ve Ayırt Edici Kimlik Kodunu da içeren bir belgenin bulundurulması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması; Ayırt Edici Kimlik Kodunun mutlaka etiket üzerinde yer alması;

             G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması; ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı kağıt, polietilen ya da pamuk veya keten çuvallarla yapılması; taşımada yükleme yapılan araçların mutlaka örtülmesi, ya da kapalı araçlarla taşımanın yapılması; yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi;

             Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları ile ilgili kurallara uyulması;

             H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tarihinden itibaren 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer aldığı planın, Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünleri ile ilgili yıllık raporların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yorumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             zorunludur.

—— • ——

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

             KARAR NO: 2

             BAŞVURU SAHİBİ: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

             BAŞVURUYA KONU GEN: MON40-3-2 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

             KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON40-3-2 soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru

             HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”

             KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında basitleştirilmiş işlem kapsamında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, Karar vermiştir.

             A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: MON-Ø4Ø32-6 kodu, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON40-3-2 soya fasulyesinin “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılacaktır.

             B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması; bu değerlendirmelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi; herhangi bir risk tespiti halinde iznin iptali; Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi;

             C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan soya fasulyesi ve ürünlerinin ithalatı için başvurularda; soyanın taşımış olduğu gen ile ilgili ülkemizdeki ya da ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olanların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan İthalat, İhracat ve Transit kurallarına uyulması;

             Ç) KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON40-3-2 soya fasulyesinin ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması;

             D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması; piyasada etiket ve GDO denetimlerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması;

             E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi; ithal edilen yem amaçlı soyanın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen miktar, nakil aracı ve gönderilen adres; işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi; değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzlenebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması; izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırlanarak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu soyanın son üründe tek başına ya da katkı maddesi olarak bulunduğunu gösteren ve Ayırt Edici Kimlik Kodunu da içeren bir belgenin bulundurulması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması; Ayırt Edici Kimlik Kodunun mutlaka etiket üzerinde yer alması;

             G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması; ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı kağıt, polietilen ya da pamuk veya keten çuvallarla yapılması; taşımada yükleme yapılan araçların mutlaka örtülmesi, ya da kapalı araçlarla taşımanın yapılması; yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi;

             Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları ile ilgili kurallara uyulması;

             H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tarihinden itibaren 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer aldığı planın, Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünleri ile ilgili yıllık raporların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yorumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             zorunludur.

—— • ——

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

             KARAR NO: 3

             BAŞVURU SAHİBİ: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

             BAŞVURUYA KONU GEN: MON89788 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

             KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON89788 soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru

             HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”

             13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”

             KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında basitleştirilmiş işlem kapsamında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden soya fasulyesinin ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, Karar vermiştir.

             A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: MON-89788-1 kodu, Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON89788 soya fasulyesinin “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılacaktır.          

             B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması; bu değerlendirmelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi; herhangi bir risk tespiti halinde iznin iptali; Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi;

             C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan soya fasulyesi ve ürünlerinin ithalatı için başvurularda; soyanın taşımış olduğu gen ile ilgili ülkemizdeki ya da ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olanların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan İthalat, İhracat ve Transit kurallarına uyulması;

             Ç) KULLANIM AMACI: Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON89788 soya fasulyesinin ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması;

             D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması; piyasada etiket ve GDO denetimlerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması;

             E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi; ithal edilen yem amaçlı soyanın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen miktar, nakil aracı ve gönderilen adres; işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi; değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzlenebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması; izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırlanarak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu soyanın son üründe tek başına ya da katkı maddesi olarak bulunduğunu gösteren ve Ayırt Edici Kimlik Kodunu da içeren bir belgenin bulundurulması; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması; Ayırt Edici Kimlik Kodunun mutlaka etiket üzerinde yer alması;

             G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması; ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı kağıt, polietilen ya da pamuk veya keten çuvallarla yapılması; taşımada yükleme yapılan araçların mutlaka örtülmesi, ya da kapalı araçlarla taşımanın yapılması; yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi;

             Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları ile ilgili kurallara uyulması;

             H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tarihinden itibaren 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer aldığı planın, Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu soya fasulyesi ve ürünleri ile ilgili yıllık raporların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yorumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması;

             zorunludur.