26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

YÖNETMELİK

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Rekabet Kurumu kadrolarında görevli idari personelin görevde yükselmelerine ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kurum idari personelinin müdür veya daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme niteliğindeki asaleten atanmaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu sahip olunan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Rekabet Kurumu Başkanını,

ç) Birim: Kurumun Danışma Birimleri, Ana Hizmet Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerini,

d) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Kurumda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,   

h) İdari personel: Meslek personeli dışındaki personeli,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kurul: Rekabet Kurulunu,

j) Kurum: Rekabet Kurumunu,

k) Meslek personeli: Rekabet Uzmanları ve Rekabet Uzman Yardımcılarını,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar ve Atanma Şartları

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Müdür, Grup Başkanı,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk Müşaviri, 

c) İdari Hizmetler Grubu:

1) İdari Hizmet Yetkilisi,

2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Mutemet, Sekreter, Güvenlik Görevlisi, Şoför,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Sistem Çözümleyicisi, Sistem Programcısı,

d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır: Tekniker, Teknisyen, Tercüman – Mütercim, Programcı, Kütüphaneci, Hemşire, Sağlık Teknisyeni ve Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanmanın genel şartları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, görevde yükselme eğitimine katılmak ve müteakiben yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, unvan ve görev grupları itibarıyla aşağıdaki özel şartlar da aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Araştırma Uzmanı, Avukat, İdari Hizmet Yetkilisi, Sistem Çözümleyicisi ve Sistem Programcısı kadrolarında Kurumda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) Grup Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Meslek personeli olarak toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az 5 yılı Kurumda olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

ç) İdari Hizmet Yetkilisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Mutemet, Kütüphaneci, Sekreter unvanlarında en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Üniversite ve yüksekokulların bilişim ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

e) Memur, Mutemet, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

g) Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ğ) Sistem Çözümleyicisi ve Sistem Programcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Sistem çözümleme veya bilgisayar sistemleri yönetimi uygulamalarını bildiğini belgelemek,

3) Programcı unvanında en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde dil bilgisi seviyesine sahip olmak

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın şartları

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Ayrıca, aşağıdaki özel şartlar da aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin yabancı dil, filoloji, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) KPDS’de (A) düzeyinde dil bilgisi seviyesine sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına veya bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde bir sertifikaya sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

d) Hemşire ve Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Teknisyenliği bölümü mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde yükselme eğitimine katılma

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacak personelin, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Görevde yükselme eğitim programı, Kurum tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte de görevde yükselme eğitimi düzenlenebilir.

Duyuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, Başkanın önerisi üzerine Kurulca belirlenir ve eğitim tarihinden en az 45 gün önce bütün personele İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

Başvuru esasları

MADDE 12 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(3) Birim amirleri, başvuru dilekçelerini başvuru süresi bittikten sonra iki iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir.

(2) İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir.

(3) Başvuruya ilişkin her türlü iş ve işlemler İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,   

öncelik verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Kurum, ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin olarak açacağı sınavı Kurul kararıyla, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırır.

(3) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için sınavı yapacak kuruma başvurulur.

(4) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(5) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Kurum, ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin olarak açacağı sınavı Kurul kararıyla, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırır.

(3) Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurumun kendi personeli başvurabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere, eğitime başlanacak tarihten en az üç ay önceden, yedek üyeleri de kapsayacak şekilde Başkan tarafından bir sınav kurulu oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Başkan Yardımcısı başkanlığında aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve hak ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava boşanmış olsa dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bunlar sınav komisyonundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) 10 uncu madde ile öngörülen, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve sınava katılacaklara dağıtılmasını sağlamak,

b) Kurulca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sınavın yaptırılacağı kuruluşu seçmek ve bu kuruluş ile sınav ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Sınavın düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

ç) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, başarı listesi düzenlemek ve sınav sonuçlarını ilan etmek,

d) İtirazları inceleyip sonuçlandırmak,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitimi takvimini belirlemek.

(2) Sınav kurulu, 10 uncu maddede öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

(2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(3) Sınav sonuçlarına itiraz, sınav kuruluna hitaben yazılmış bir dilekçe ile itiraz eden personelin çalıştığı birimi aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, itiraz süresi bittikten sonraki ilk işgününde itirazları sınav kuruluna iletilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından bizzat veya sınavın yaptırıldığı kuruluşla işbirliği ile birlikte değerlendirilir ve sonuç ilgiliye 5 iş günü içinde yazı ile bildirilir. İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

(4) İtirazların sonuçlanmasından sonra, sınav kurulu tarafından, sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Sınav kurulunca imzalanan başarı listesi Kurula sunulmak üzere Başkanlığa teslim edilir.

(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınav sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları değerlendirilmeksizin sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır, ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

(3) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atanma

Atanma esasları

MADDE 20 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde, başarı sıralamasına göre, duyurulan boş kadro sayısı kadar, Kurul kararı ile atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevden uzaklaştırılmış olanların, görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya atandıkları halde geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde görevlerine başlamayanlar, söz konusu atanma haklarını kaybederler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteğini ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, kurumun ihtiyaç duyması ve Kurulun uygun görmesi halinde sınav yapılmaksızın aynı düzey veya daha alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olup, mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıyanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 23 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış hakların korunması

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış olan personelin kazanılmış hakları saklıdır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Geçmiş sınavın geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan görevde yükselme sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.