26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

 

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

Memuriyet Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Başkan

Bakan

-

Başkana Bağlı Personel

Başkan

-

 

 

 

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürü

Başkan

-

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Başkan

 

 

 

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanı

Başkan

-

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

 

 

 

Hukuk Müşavirliği

1. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Diğer Personel

1.Hukuk Müşaviri

Başkan

 

 

 

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı

Başkan

Diğer Personel

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı