26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

Memuriyet Unvanları

 1 inci Sicil Amiri

2 nci Sicil Amiri

Başkan

Bakan

-

Başkana Bağlı Personel

Başkan

-

 

 

 

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürü

Başkan

-

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Başkan

 

 

 

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanı

Başkan

-

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

 

 

 

Hukuk Müşavirliği

1. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Diğer Personel

1.Hukuk Müşaviri

Başkan

 

 

 

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı

Başkan

Diğer Personel

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı