25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ

 OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI

KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2011/1)

             MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ilişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıyüz Türk Lirası” ibareleri “altıyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinde yer alan “beşyüz Türk Lirası” ibareleri “beşyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.