25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

İLKE KARARLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi        :        86          06.01.2011                                                      Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi             :        774        06.01.2011                                                        ANKARA

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 760 sayılı İlke Kararının, Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2010 tarih ve E:2010/3695 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulması nedeniyle, konunun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi uyarınca değerlendirilmesi sonucunda:

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 760 sayılı İlke Kararının iptaline,

             Koruma amaçlı imar planlarının onaylanmamış olmasının 2863 sayılı Kanunla koruma bölge kurullarına yüklenen koruma görevini ortadan kaldırmadığı hususları da göz önüne alınarak;

             Koruma amaçlı imar planının yasal süresi içinde onaylanmadığı ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı kentsel sit alanlarında;

             Koruma amaçlı imar planı yapılıp ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunana kadar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer parsellerdeki; zorunlu alt yapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapılabileceğine,

             karar verildi.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi        :        86          06.01.2011                                                      Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi             :        775        06.01.2011                                                        ANKARA

SİT ALANLARINDA, KORUMA ALANLARINDA VE KORUNMASI

GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA

BİTİŞİK PARSELLERDEKİ TESCİLSİZ YAPILARIN

TADİLAT VE TAMİRATLARI İLE İLGİLİ KÜLTÜR

VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun “Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları” başlıklı 05.11.1999 tarih ve 661 sayılı İlke Kararının, 11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

             a) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış olan yerlerdeki;

             Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz yapılarda;

             Çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana ve benzerlerine bakım; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesinin ilgili koruma bölge kurulu kararı alındıktan sonra ilgili Valilik ve Belediyesinin denetim ve sorumluluğunda yapılabileceğine,

             b) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuş olan yerlerdeki,

             Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz yapılarda, yukarıda bahsi geçen uygulamaların “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilebileceğine,

             c) Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapıların tadilat ve tamiratlarına izin verilemeyeceğine,

             d) Tadilat ve tamirat izni verilen tescilsiz yapıların onarım öncesi ve sonrasına ilişkin rapor, fotoğraf, kroki ve belgelerin uygulama sonrasında ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,

             Kurulumuzun 05.11.1999 tarih ve 661 sayılı İlke Kararının iptal edilmesine,

             karar verildi.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi        :        86          06.01.2011                                                      Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi             :        779        06.01.2011                                                        ANKARA

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ

TESCİL KARARLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLE İLGİLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

             Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları tarafından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiş olan taşınmazlara ilişkin alınan tescil kararlarının yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan başvuruların, yapıların tescil edilmesine neden olan değerlere sahip olmadığına ilişkin ayrıntılı ve bilimsel nitelikli bilgi ve belgeleri içermesi halinde, koruma bölge kurulu müdürlüklerince gündeme alınabileceğine karar verildi.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi        :        86          06.01.2011                                                      Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi             :        780        06.01.2011                                                        ANKARA

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı idari yargıda açılan dava sürecinde, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

             Koruma bölge kurulu kararlarına karşı açılan davalarda, idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararına ters düşmemek koşuluyla, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine karar verildi.