25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.