25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yukarıdaki esaslar da dikkate alınarak öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere sırasıyla kendi programındaki ders programında çakışma olmayacak şekilde derslerini seçerek kaydını yapmak zorundadır. Ancak yaz okulu hariç; kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal öğretim ise kendi programının ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi programının normal öğretimine ders kaydını yaptırabilir. Derslerde çakışmanın devam etmesi halinde,  kredisi ve ders içeriğinin ilgili program sorumlusunun önerisi ve bölüm başkanlığınca uygun görülmesi şartıyla, söz konusu ders aynı birimin diğer programlarından, çakışma giderilemediği taktirde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir başka birimden de alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) MU notu: Üniversiteye yatay geçiş ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu kayıt yaptıran öğrencilere, Üniversitenin aynı programının birinci veya ikinci öğretimine geçiş hariç, daha önce alıp başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili program sorumlusu ve bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilen nottur. MU notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Meslek yüksekokullarında kullanılan ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen başarı notları, gerektiğinde aşağıdaki şekilde mutlak sisteme dönüştürülür:

                Başarı Notu         Mutlak Sistem Karşılığı

                      AA                             90-100

                       BA                              85-89

                       BB                               80-84

                       CB                               75-79

                       CC                               70-74

                       DC                              60-69

                      DD                              50-59

                       FF                               00-49

(2) Alınan not, sayısal ve 100’lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişle gelen öğrencilerin genel not ortalaması; önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre belirlenir. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce seviye tespit sınavından en az 70 puan alan öğrencilerle Senato tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarında en az 70 puan alan öğrenciler söz konusu derslerden muaf olur. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girerler. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına göre harf notuna dönüştürülür.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde, transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları eşdeğerliği ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi gereği MU notuna dönüştürülür. Ancak, bu öğrencilerden Üniversitenin aynı bölümünün birinci veya ikinci öğretimine geçiş yapanların notları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin daha önce aldığı ve muaf olduğu tüm derslerin kredi toplamının, birinci sınıf derslerinin kredi toplamının yarısına eşit veya daha fazla olması halinde ilgili öğrenci ikinci sınıfa intibak ettirilir ve kaç yarıyıl süre verileceği ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye diğer üniversitelerden yatay geçiş yoluyla gelen ve kayıt yaptıran öğrencilerle kurum içi yatay geçiş esaslarına göre program değiştiren öğrenciler, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili programın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur, kurum içi yatay geçiş sonucu öğrencinin okumuş olduğu diploma programının diğer öğretimine yatay geçiş yapan öğrencinin ders notları ise, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği ve her hangi bir yarıyılda, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten, yarıyıl sonu mazeret sınavlarından sonra, eksikliklerini tamamlamak üzere bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu sınav için mazeret sınavı açılmaz. Yukarıdaki şartlar, öğrencinin yedinci yarıyılı sonuna kadar geçerlidir.

(2) Ek sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(3) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, ek sınavın yapılacağı tarihten beş gün öncesine kadar, öğrenim gördükleri meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı olarak müracaat eder. Meslek yüksekokulu müdürlüğü, öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse ek sınav hakkı tanındığını ilgili öğrenciye duyurur. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                 Sayısı

10/9/2008

26993