25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Fakültelerde/yüksekokullarda ders intibakı sonucu öğrenci;

a) Daha önce aldığı ve muaf olduğu tüm derslerin kredi toplamının, birinci sınıf derslerinin kredi toplamının yarısına eşit veya daha fazla olması halinde ikinci sınıfa,

b) Daha önce aldığı ve muaf olduğu tüm derslerin kredi toplamının, birinci sınıf derslerinin kredi toplamının tamamı ve ikinci sınıf derslerinin kredi toplamının yarısına eşit veya daha fazla olması halinde üçüncü sınıfa,

c) Daha önce aldığı ve muaf olduğu tüm derslerin kredi toplamının, birinci ve ikinci sınıf derslerinin kredi toplamının tamamı ve üçüncü sınıf derslerinin kredi toplamının yarısına eşit veya daha fazla olması halinde dördüncü sınıfa

intibak ettirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin, güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin kredi değeri toplamı en az 14, en çok 24’tür. Teknik Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu için kredi üst sınırı en çok 30’dur. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(2) Ancak, bir yarıyılda programına uygun ders bulunmayan öğrenciler için alt sınır, 14 krediden az olabilir. Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır.

(3) Genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler, bir üst sınıf derslerine kayıt yaptıramaz. Öğrenim gördüğü ilk iki yarıyıldan sonra genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler, danışmanlarının onayı ile bir yarıyılda, toplam 30 kredi değerine kadar, Teknik Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için 36 kredi değerine kadar derslere kayıt yaptırabilir.

(4) Dikey geçiş öğrencilerinin lisans öğrenimine hazırlık programı süresinde, yukarıdaki kredi sınırları dikkate alınmaz.

(5) Yukarıdaki esaslar da dikkate alınarak öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere sırasıyla kendi bölümünün ders programında çakışma olmayacak şekilde derslerini seçerek kaydını yapmak zorundadır. Ancak, kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal öğretim ise kendi bölümünün ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi bölümünün normal öğretimine ders kaydını yaptırabilir.  Derslerde çakışmanın devam etmesi halinde, kredisi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi şartıyla, söz konusu ders aynı birimin diğer bölümlerinden, çakışma giderilemediği taktirde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir başka birimden de alınabilir.

(6) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin bir üst sınıftan ders alma işlemleri, geldikleri kurumdan/bölümden getirdikleri not ortalamaları esas alınarak, bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılır.

(7) Üniversitenin diploma programlarında öğrenimine devam ederken;

a) Aynı diploma programı bünyesinde bir öğretimden diğer öğretime yatay geçişlerde, öğrencilere ait notlar aynen kabul edilir.

b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu aynı diploma programının diğer öğretimine yerleşip kayıt yaptırarak muafiyet talebinde bulunan öğrencilere ait başarılı notlar aynen kabul edilir, şartlı başarılı notlar olan DC ve DD, öğrencilerin sınamalı olmaması durumunda kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) MU Notu: Üniversiteye yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM tarafından yerleştirme sonucu kayıt yaptıran öğrencilere, Üniversitenin aynı bölümünün birinci veya ikinci öğretimine geçiş hariç, daha önce alıp başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölümün önerisi ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilen nottur. MU notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen başarı notları, gerektiğinde aşağıdaki şekilde mutlak sisteme dönüştürülür:

             Başarı Notu                  Mutlak Sistem Karşılığı

                    AA                                      90-100

                    BA                                       85-89

                    BB                                       80-84

                    CB                                       75-79

                    CC                                       70-74

                    DC                                       60-69

                    DD                                       50-59

                     FF                                       00-49

(2) Alınan not, sayısal ve 100’lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişle gelen öğrencilerin genel not ortalaması; önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre belirlenir. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce seviye tespit sınavından en az 70 puan alan öğrencilerle Senato tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarında en az 70 puan alan öğrenciler söz konusu derslerden muaf olur. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girerler. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre harf notuna dönüştürülür. Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu en az 50 puan olan öğrenciler, Üniversitede okutulan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olur, alınan not 25’e bölünerek bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde, transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölümün önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği MU notuna dönüştürülür. Ancak, bu öğrencilerden Üniversitenin aynı bölümünün birinci veya ikinci öğretimine geçiş yapanların notları bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre harf notuna dönüştürülür. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders kredi sayısına göre, intibakın yapılacağı sınıf, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenir ve kaç yarıyıl süre verileceği ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye diğer üniversitelerden yatay geçiş yoluyla gelen ve kayıt yaptıran öğrencilerle kurum içi yatay geçiş esaslarına göre bölümler arası yatay geçişle bölüm değiştiren öğrenciler, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur, kurum içi yatay geçiş sonucu öğrencinin okumuş olduğu diploma programının diğer öğretimine yatay geçiş yapan öğrencinin ders notları ise, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk dört yarıyılın eşdeğerliği kabul edilen hangi derslerinden muaf sayılacağı, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki kredi sınırları dikkate alınmadan belirlenerek, lisans öğrenimine hazırlık programı yapılır. Muaf sayıldıkları derslere MU notu verilir. İlk dört yarıyıldan sonraki yarıyıllara ait derslerin muafiyet işlemi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yukarıda belirlenen azami süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları şartı ile, FF ve YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu iki ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür. Bu iki ek sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere, bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde her hangi bir yarıyılda, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten, yarıyıl sonu mazeret sınavlarından sonra, eksikliklerini tamamlamak üzere bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu sınav için mazeret sınavı açılmaz. Yukarıdaki şartlar, lisans öğrencisinin onüçüncü yarıyılı sonuna kadar geçerlidir.

(2) Ek sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(3) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, ek sınavın yapılacağı tarihten beş gün öncesine kadar öğrenim gördükleri bölüm başkanlıklarına yazılı olarak müracaat eder. Bölüm başkanlıkları, öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse ek sınav hakkı tanındığını, ilgili öğrenciye duyurur. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.”

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik, 2010-2011 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                 Sayısı

10/9/2008

26993