16 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27817

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

b) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

d) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,

e) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

f) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek,

g) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu imkanlarını sağlamak,

ğ) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

h) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,

i) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede idari veya akademik görev yapan kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile üç yıl süre ile bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Eğitim programlarının Merkezin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için her türlü tedbiri almak,

d) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenleyerek Rektör ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.