13 Ocak 2011 Tarihli ve 27814 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1244       Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2011/1245      Tokat-Sivas Devlet Yolunun Yapımı Nedeniyle Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1247       Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık, Devlet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Tokat İli Zile İlçesi Merkez Bucağı Bağlarpınarı Köyünün, Aynı İlin Turhal İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1246       Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 279)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011 /1)

—  ithalatta Korunma Önlemlerine ilişkin Tebliğ (No: 2011/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (No: 2011/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/3)

—  Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine ilişkin İhracat: 2010/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/1)

 

KURUL KARARI

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü Maddesi ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6091)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


13/01/2011 tarihli ve 27814 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2011 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.