13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/7/1997 tarihli ve 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.