13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1247

             Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 31/12/2010 tarihli ve 1832 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                        S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                       V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA

ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

             Kapsama alınan hizmetler

             MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği Eğitim, Enformasyon ve Koordinasyon Merkezlerinin kurulmasına yönelik yazılım, donanım ve alt yapı hizmetlerinin 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesinde yer alan evrensel hizmetler kapsamına dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.