13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN İHRACAT: 2010/6 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/1)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ"in "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Tebliğin amacı, Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmektir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Başkan: Tanıtım Grubu Başkanını,"

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Grup; ilgili sektörde faaliyet gösteren her birlik yönetim kurulundan birer temsilci ile birliklerin, ilgili sektörde son iki yıldaki toplam ihracatındaki payları oranında yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen ilave temsilcilerin bir araya gelmesiyle, aşağıda belirtilen sayıda toplam temsilciden oluşur. Birliğin yönetim kurulunda ilgili sektörde faaliyet gösteren yeterli sayıda üyenin olmaması halinde temsilciler yönetim kurulunca Birliğin ilgili sektördeki genel kurul üyeleri arasından seçilebilir.

Tek birliğin bulunduğu sektörlerde 5 kişi,

İki birliğin bulunduğu sektörlerde 7 kişi,

Üç birliğin bulunduğu sektörlerde 9 kişi,

Dört ve daha fazla sayıda birliğin bulunduğu sektörlerde 11 kişi.”

“(3) Grup başkanı ve başkan yardımcısı, grubun ilk toplantısında yönetim kurulundan gelen üyeleri arasından seçilir.”

"(4) Grubun idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Müsteşarlığın idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca iki yılda bir yapılması esastır. Gerekli görülen hallerde Müsteşarlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir."

"(5) Grubun feshi, birinci fıkrada belirtilen kuruluşu için uygulanan usul ve esasa göre yapılır. Feshedilen grubun tasfiyeden artan mal varlığı ile diğer hak ve kıymetlerinin nereye devredileceği Müsteşarlıkça belirlenir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"a) Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM'in görüşünü müteakip bu Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen grup toplantısına sunmak,"

"(2) Grubun, birinci fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken, Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket etmesi zorunludur."

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

"(1) Grup en az ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Gündem oluşturulamaması halinde toplantı yapılmaz.

Ancak, grup toplantılarının her halde en az iki ayda bir kez yapılması zorunludur. Grup ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın/Müsteşarlığın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır."

"(2) Grup kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Grup karar tutanakları 10 gün içerisinde TİM ile grup çalışma ve faaliyetlerinin takip ve denetimini teminen Müsteşarlığa intikal ettirilir."

"(3) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM'e de gönderilir. Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporları ile Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde hedef pazarlara yönelik ihracatımıza olumlu katkı yapmadığı, Müsteşarlıkça belirlenen dış ticaret politikalarına uyum sağlayamadığı üç yıl üst üste tespit edilen Grup, Müsteşarlıkça re'sen feshedilebilir. Fesih halinde 4 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis olunur."

"(5) Grup toplantı ve karar tutanakları, noter onaylı bir deftere tarih ve saat belirtilerek, karar sayısı sırasıyla geçirilir. Karar defterine, toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar yazılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan grup üyeleri tarafından imzalanır. TİM veya ihracatçı birlikleri tarafından yapılan görevlendirmeler ile doktor raporu ile tevsik edilen sağlık mazeretleri haricinde, art arda üç defa veya her halükarda yıl içinde toplam beş defa Grup toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yerine ilgili Birlik yönetim kurulu tarafından üyeliği sona eren kişi dışında yeni bir üye seçilir. Toplantılarda vekaleten oy kullanılamaz."

"(7) Grup yılda en az bir defa İhracat Genel Müdürü'nün başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde TİM'in görüşü de alınarak Grup tarafından oluşturulan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı karara bağlanır. Grup tarafından yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planına ilişkin olarak yıl içinde yapılacak değişiklik teklifleri TİM'in görüşü alınarak Müsteşarlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunulur."

"(8) Müsteşar veya İhracat Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, TİM Başkanı ve grup başkanlarının katılımı ile tanıtım grupları koordinasyon kurulu oluşturulur. Kurul 6 ayda bir toplanır. Ancak Kurul gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Bu toplantılarda alınan kararlar tüm gruplar için bağlayıcıdır."

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) TİM'in görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az 4 ay önce bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen şekilde yapılacak toplantıda karara bağlanır."

"(5) Grubun faaliyetleri kapsamında ve grup kararları çerçevesinde her türlü seyahat, bunlara ilişkin harcama ve giderler grup bütçesinden karşılanmak üzere, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu seyahat uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir. Grubun seyahatlerine en fazla 2 (iki) Birlik personeli iştirak edebilir."

"(8) Grubun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesi, bütçe dönemi sonunda bir sonraki yılın Nisan ayında yapılacak ilgili Birlik Genel Kurullarında ibra açısından görüşülür. Bu konudaki Genel Kurul kararları TİM ve Müsteşarlığa sunulur."

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Grupta alınan kararların TİM'e ve Müsteşarlığa bildirimini ve uygulanmasını sağlamak,"

"b) Başkanın/Müsteşarlığın daveti üzerine grubu toplantıya çağırmak,"

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliği, dönem bütçesine uygun olarak Grup tarafından kabul edilen projelerin, yüklenici firmalar tarafından projelere uygun olarak yürütülmesini takip eder."

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Bu Tebliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir."

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulmuş bulunan gruplar faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu grupların üye yapısı ile çalışma usul ve esasları 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.