7 Ocak 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27808

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLER VE ALKOLL KLERN SATIINA VE SUNUMUNA
LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC KISIM

Genel Hkmler

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ttn mamulleri ve alkoll ikilerin, kamu salnn ve tketici haklarnn korunmas ile rekabetin tesisi hususlar gzetilerek tantmna, satna, sunumuna ve nihai tketicilere gvenli bir ekilde ulamasna ilikin her trl faaliyetin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; ttn mamulleri ve alkoll ikilerin, tantmna, satna ve sunumuna ilikin faaliyetlerde, kamu ve birey salnn gzetilmesi, rekabetin tesisi, tketici seeneklerinin korunmas, reklam koullarnn belirlenmesi, tketici bilincinin gelitirilmesi ve faaliyetlerin kayt altna alnmas suretiyle piyasa takip ve kontrolnn salanmasna ynelik uyulmas gereken usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl spirto ve spirtolu kiler nhisar Kanunu, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayl Ttn rnlerinin Zararlarnn nlenmesi ve Kontrol Hakknda Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile 8/12/2004 tarihli ve 2004/8235 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Dnya Salk rgt Ttn Kontrol ereve Szlemesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ak alkoll iki satcs: Alkoll ikilerin, piyasaya arz ambalajn aarak mevzuata uygun ekilde nihai tketiciye satn ve sunumunu yapan, ak alkoll iki sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

b) Bal sat: Bir mal veya hizmet ile birlikte ayn ya da farkl ek bir mal veya hizmetin satn alnmasnn zorunlu klnmasn ieren sat szlemesini veya eylemini,

c) Bilgi toplumu hizmetleri: Elektronik ticaret, elektronik ortamda sunulan mesleki faaliyetler, elektronik haberleme ve biliim hizmetleri gibi talebe bal olarak elektronik aralarla ve taraflarn yz yze gelme mecburiyetleri olmakszn salanan her trl mal ve hizmetin tedarikini,

) Gen: Onbe ile yirmidrt ya aras dnem iinde bulunan kiiyi,

d) yeri: Bu Ynetmelik kapsamna giren ticari nitelikteki faaliyetlere tahsis edilen yerleri,

e) Kampanya: rn veya markay tantmak veya pazar payn artrmak ya da korumak amacyla dzenlenen, tketimi zendirici ve tevik edici uygulama ve faaliyetleri,

f) Kurul: Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunu,

) Mnhasr satc: Sadece ttn mamulleri ve/veya alkoll ikilerin, nihai tketiciye piyasaya arz ambalajnda satn yapan, mnhasr ttn mamul ve/veya alkoll iki perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

h) Perakende satc: Ttn mamulleri ve/veya alkoll ikilerin, nihai tketiciye piyasaya arz ambalajnda satn yapan, perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

) Promosyon: rn, markay ya da firmay tantmak, rnn almn zendirmek, satn artrmak veya firmann ya da markann imajnn glendirilmesini salamak amacyla yaplan; ayn fiyata daha fazla rn, sata konu rnn yannda bedelsiz ya da indirimli fiyattan verilen ayn ya da farkl ek rn, ek hizmet veya kazanmlar,

i) Sat belgesi: yerlerinde ttn mamulleri sat ile alkoll ikilerin sat ve/veya sunumunun yaplabilmesi iin Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan verilecek izin belgesini,

j) Sponsorluk: rnn tantmn ama edinen ya da tantm ynnde dorudan veya dolayl etkisi olan her trl olaya, faaliyete ya da gerek veya tzel kiiye katkda bulunmay,

k) Toptan satc: Ttn mamulleri ve/veya alkoll ikilerin, bu Ynetmelik hkmleri kapsamnda sat belgesi alm satclara satn yapan, toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

l) Yetkilendirilmi merci: Yaplan protokol erevesinde yetkilendirilen kamu kurum ve kurulular veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularn,

ifade eder.

KNC BLM

Ortak Hkmler

Sat belgesi alma zorunluluu

MADDE 5 (1) Ttn mamulleri ve alkoll ikilerin toptan ve perakende sat ile ak alkoll iki sat faaliyetlerinde bulunacak kiilerin, faaliyet trlerine gre aadaki belgeleri almalar zorunludur:

a) Ttn mamullerinin perakende satn yapabilmek iin, ttn mamul perakende sat belgesi.

b) Alkoll ikilerin perakende satn yapabilmek iin, alkoll iki perakende sat belgesi.

c) Ttn mamul ve alkoll ikilerin birlikte perakende satn yapabilmek iin, ttn mamul ve alkoll iki perakende sat belgesi.

) Mnhasran ttn mamul ve/veya alkoll ikilerin perakende satn yapabilmek iin, mnhasr ttn mamul ve/veya alkoll iki perakende sat belgesi.

d) Piyasaya arz ambalaj almak suretiyle ak alkoll ikilerin satn ve sunumunu yapabilmek iin, ak alkoll iki sat belgesi.

e) Ttn mamul ve/veya alkoll ikilerin toptan satn yapabilmek iin, ttn mamul ve/veya alkoll iki toptan sat belgesi.

(2) yerlerine, dier kamu kurum ve kurulular ile ilgili meslek kurulular tarafndan zel mevzuatna gre verilen izinler, bu Ynetmelik hkmlerine gre sat belgesi alma mkellefiyetini ortadan kaldrmaz.

yerlerine ilikin ortak hkmler

MADDE 6 (1) Aada yer alan hkmler; ttn mamulleri ve alkoll ikilerin satnn ve sunumunun yapld gerek ve tzel kiilere ait iyerlerinin tmn kapsar:

a) Bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetler iin sabit ve fiziki bir iyerinin mevcudiyeti aranr. Ayn gerek veya tzel kiinin birden fazla iyerinin bulunmas halinde her biri iin ayr sat belgesi alnmas zorunludur.

b) Yetkili satclar tarafndan sat belgesinde belirtilen iyeri adresi dnda sat ve/veya sunum yaplamaz.

c) Alkoll ikilerin bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla sat ancak sat belgesini haiz iyerlerinden yaplabilir. Kurumdan faaliyet konusuna ilikin yetki belgesi alm alkoll iki satclar, bilgi toplumu hizmetleri veya posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla sat ve datm faaliyetlerini, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun ekilde yapmak zorundadr.

) yerlerinde; ttn mamulleri ve alkoll ikilerin satld otomatik sat makineleri bulundurulamaz. Ttn mamulleri ve alkoll ikiler, her nevi oyun makineleri ile veya farkl yntemlerle oyun ve bahse konu edilemez.

d) Bu Ynetmelik kapsamndaki rnlerin dnda farkl rnlerin de satld iyerlerinde; Ynetmelik kapsam dahilindeki rnler, dier rnlerden ayr ve her trl denetime imkan verecek ekilde sata arz edilir ve/veya depolanr.

e) Sat belgeleri, iyerlerinin ierisinde tketicilerce rahatlkla grlebilecek ve okunabilecek uygun yerlere aslr. Kurum sicil numaras, iyeri tabelalarna veya vitrinlerin d yzeylerine rahatlkla grlebilecek ve okunabilecek ekilde yazlr.

f) yerinde; onsekiz yan doldurmam kiilere ttn mamulleri ve alkoll ikiler satlamaz veya sunum suretiyle tketimlerine arz edilemez. Ya konusunda tereddde dlmesi halinde satc, talepte bulunan tketiciden kimlik belgesi istemek suretiyle, onsekiz yandan byk olduu bilgisine ulaarak sat veya sunumu gerekletirir.

g) yerinde, ttn mamulleri ve alkoll ikilerin onsekiz yan doldurmam kiilere sat veya sunumunun yaplamayacana ilikin uyar yazlarnn bulunmas ve bu yazlarn grlebilen yerlere okunabilecek ekilde aslmas zorunludur. Uyar yazlarnn ierii, ekli ve konumlandrlmasna dair usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

) Satclar, ambalajlarnda mevzuat uyarnca kullanlmas zorunlu olan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iaretleri tamayan rnleri ya da taklit veya niteliine uygun olmayan iaretleri tayan rnleri, ticari amala iyerlerinde bulunduramazlar, nakledemezler, sata arz edemezler. Birada uygulanacak kod bandrol hkmndedir.

(2) Onsekiz yan doldurmam kiiler, ttn mamul ve alkoll ikilerin pazarlanmasnda, satnda ve sunumunda istihdam edilemez. Yasal dzenlemeler uyarnca gerekletirilen eitim amal almalar bu hkmn dndadr.

KNC KISIM

Sat Faaliyetlerine ve Sat Belgelerine likin Esaslar

BRNC BLM

Sat Faaliyetlerine likin Esaslar

Toptan sat faaliyetine ilikin esaslar

MADDE 7 (1) Toptan satlarda aadaki esaslara uyulur:

a) Ttn mamul ve alkoll iki reticileri ile ithalatlar; Kurumdan retim, ithalat ve datm faaliyetleri iin alm olduklar belgelere istinaden, toptan satclara rnlerinin satn ayr bir toptan sat belgesi almalarna gerek bulunmakszn yapabilirler. Bu kiilerin, dorudan ak alkoll iki satclarna ve/veya perakende satclara sat yapmak istemeleri halinde toptan sat belgesi almalar zorunludur. Ayrca; bu kiilerin ve toptan satclarn, ak alkoll iki sat ile perakende sat yapmak istemeleri halinde, faaliyet konusuna uygun ak alkoll iki sat belgesi ve/veya perakende sat belgesi almalar zorunludur.

b) rn alm-satm yaplan her bir yer iin ayr sat belgesi alnmas zorunludur. Toptan sat belgeleri, gerek kiilerde; iletme sahibinin veya vekilinin bavurusu zerine ahs adna, tzel kiilerde ise; tzel kiilii temsil ve ilzama yetkili kii tarafndan yaplacak bavuru zerine, tzel kiilik adna dzenlenir.

c) Toptan satclar, (a) bendi hkm sakl kalmak zere; toptan sat belgesi almam kiilerden rn alamazlar, nargile iim yerlerine ynelik yaplan nargilelik ttn mamul sat hari, geerli sat belgesi olmayanlara rn satamazlar. Faaliyetine kendi isteiyle son veren, belgesi iptal edilen veya belgesi geerliliini kaybedenlerin, bu durumlarna ilikin bilgileri Kurumun internet sitesinde yaymlanr. rnlerin ticaretine ilikin sat faturalar ve sevk/tama irsaliyeleri zerinde, toptan satcnn ve rn satt satcnn Kurum sicil numaras ile rnlerin niteliini tanmlayan marka ve ambalaj hacmi veya birimi bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (c) bendinde saylan ihlale konu rnn piyasaya arznn bir yla kadar durdurulmasna karar verilmesi ve bu karara konu rnlerin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesi halinde; toptan satclar, bu rnlerin perakende satclara datmn yapamazlar.

d) Toptan satclar, satn yaptklar rnlerin ambalajlarnda bulunmas zorunlu olan bandrol ve kodlara ait gvenlik zelliklerinin perakende satclar tarafndan kontrol edilmesini salamak amacyla, Kurum tarafndan belirlenecek dorulama materyallerini yeterli sayda bulundurmak, dzenli olarak rnlerin kontrollerini yapmak, taklit ve niteliine uygun olmayan bandrolleri tayan rnleri iyerlerinde ve aralarnda bulundurmamak ve alm yapan satclara talepleri halinde dorulama materyallerini sunmak zorundadr.

Perakende sat faaliyetine ilikin esaslar

MADDE 8 (1) Perakende satlarda aadaki esaslara uyulmas zorunludur:

a) Perakende satclar, sat belgesi almam kiilerden rn alamazlar.

b) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl Kanun ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayl Kanunda sat yaplamayaca belirtilen yerler hari olmak zere, iyeri ama ve alma ruhsatnda belirtilen faaliyet konusu; bakkal, market, spermarket, hipermarket, kuruyemii, bfe olanlar ile mnhasran ttn mamul ve/veya alkoll iki sat yapan kiiler, perakende sat belgesi talebinde bulunabilirler.

c) Perakende satclarn faaliyet konusu; ttn mamul ve alkoll iki olarak seilen faaliyet konularnn her ikisini ya da birini kapsayabilir ve faaliyet konular sat belgesi zerinde ayr ayr belirtilir.

) Perakende satclar; ttn mamullerinin ve alkoll ikilerin, nihai tketicilere ynelik arz ambalajlarn bozmak ya da blmek suretiyle sat veya sunumunu yapamazlar.

Ttn mamul satnn yaplamayaca yerler ve yntemler

MADDE 9 (1) Salk, eitim ve retim, kltr ve spor hizmeti verilen yerlerde ttn mamullerinin sat yaplamaz.

(2) Bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla ttn mamul sat ve teslimi yaplamaz.

Perakende ve ak alkoll iki sat ile ilgili iyerlerine ilikin esaslar

MADDE 10 (1) Ak alkoll iki sat belgesi bulunmayan perakende sat yaplan iyerlerinde, ak alkoll iki tketilemez ve sunumu yaplamaz.

(2) Belediye mcavir alanlar ve konaklama yerleri hari olmak zere, otoyollarda ve devlet karayollarnda bulunan yap ve tesislerde alkoll iki sat yaplamaz.

(3) renci yurtlar, spor kulpleri, her trl retim ve eitim kurumlar, kahvehane, kraathane, pastane, bezik ve bri salonlarnda alkoll iki sat yaplamaz. Akaryakt istasyonlarnn maaza ve lokantalarnda ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol ieren alkoll ikilerin sat yaplamaz.

Alkoll ikilerin, bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla yaplacak satlarna ilikin esaslar

MADDE 11 (1) Bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla alkoll iki sat faaliyetinde bulunmak isteyen gerek ve tzel kiiler, faaliyet konusuna uygun perakende sat belgesi almak, bu Ynetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun faaliyette bulunmak zorundadr.

(2) Alkoll ikilerin, televizyon, kablolu yayn, radyo ve kamu yayn aralaryla sat yaplamaz.

(3) renci yurtlarna, spor kulplerine, her trl retim ve eitim kurumlarna, kahvehanelere, kraathanelere, pastanelere, bezik ve bri salonlarna; bilgi toplumu hizmetleri ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla alkoll iki sat yaplamaz ve teslim edilemez.

(4) Toptan sat belgesini haiz kiiler; toptan satclara, perakende veya ak alkoll iki satclarna, bilgi toplumu hizmetleri ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla, alkoll iki sat yapabilirler. Toptan satclar, bu tr satlarnda satn gerekletirilecei internet adresini Kuruma yazl olarak bildirir ve bu adres, sat belgesi zerinde Kurumca belirtilir.

(5) Perakende sat belgesini haiz satclar; belgeli ak alkoll iki satclarna ve nihai tketicilere, bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla alkoll iki satlarn yapabilirler. Perakende satclar; fiziki iyerlerinin yan sra internet araclyla ak alkoll iki satclarna veya nihai tketicilere perakende alkoll iki sat yapmak istediklerinde, satn gerekletirilecei internet adresini Kuruma yazl olarak bildirir ve bu adres, sat belgesi zerinde Kurumca belirtilir.

(6) Sat belgesi zerinde yer alan internet adresleri dnda baka bir internet adresinden sat yaplamaz.

(7) nternet araclyla alkoll ikilerin sat iin, dier rnlerden ayr ulalabilen ayn internet adresi ierisinde ayr bir sayfa tahsis edilmesi ve sitenin alkoll iki tantmna ve satna tahsis edilmi blmnde, sat gerekletirecek olan satcnn sat belgesinde belirtilen fiziki iyeri adresi ile sat belgesi zerinde yer alan Kurum sicil numarasna yer verilmesi zorunludur.

(8) Farkl internet sitelerinden, alkoll ikilerin sat iin tahsis edilen internet sayfasna dorudan balant salanamaz. nternet ortamnda, alkoll iki satna tahsis edilmi sayfalar dndaki alanlarda, kullanc denetimsiz i ie otomatik alan pencereler vastasyla alkoll iki sat yaplamaz.

(9) Perakende sata ilikin internet sayfalarnda; alkoll ikilerin reticisi veya ithalats, rn markas, fiyat, hacmi, kategorisi, menei bilgisi ve alkol derecesi dnda hibir ek ifade yer alamaz. Bu bilgiler, herhangi bir rn ya da firmay n plana karacak ekilde farkl renk, boyut ya da yaz formatnda yazlamaz. Bu kapsamdaki internet adreslerinde, yazl veya grsel unsurlar kullanlarak tketici seeneklerini azaltacak veya sektrel rekabeti bozacak uygulamalar yaplamaz.

(10) Perakende satlarda; bilgi toplumu hizmetleri vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla yaplan satlar; onsekiz yan doldurmam kiilere rn teslim edilmemesi de dahil sipariin alnmasndan rnnn teslimine kadar geen srede ilemlerin mevzuata uygunluunun sorumluluu satcya ait olmak zere, belge sahibinin dorudan talep sahibinden sipari almas ve sipari konusu rnn talep sahibine teslimi suretiyle yaplr. Tketici ile satcy elektronik ortamda buluturmak suretiyle, alkoll iki siparilerinin satclar tarafndan karlanmasn internet araclyla temin etmek zere araclk faaliyetinde bulunulamaz.

(11) nternet zerinden yaplan perakende satlarda; rn bedeli, ancak kredi kart ya da havale ilemi vastasyla tahsil edilebilir.

KNC BLM

Sat Belgelerine likin Esaslar

Sat belgesi bavurusu

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlere ilikin sat belgesi almak isteyenler, Kurumun internet sitesinde yer alan ve faaliyetin niteliine uygun olan bavuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra slak imza veya elektronik imza ile imzalar.

(2) Perakende ve ak alkoll iki sat belgesi bavurularnda bavuru formuna, bavurunun niteliine gre aada belirtilen belgeler eklenir:

a) Gerek kiiler adna yaplacak bavurularda;

1) yeri ama ve alma ruhsat rnei, ak alkoll iki sat yapacaklar iin ise ilgili mevzuat gereince yetkili makamlardan alnacak ak alkoll iki satna ilikin ruhsat veya izin belgesi rnei.

2) Belediye tekilat bulunmayan yrelerde; perakende alkoll iki sat yaplacak yere ilikin, o yerin bal olduu mlki amirliin mevzuatna gre yapaca deerlendirme sonucu olumlu grn belirten yaz.

3) Vergi mkellefiyet kaydna ilikin belge.

4) Belge bedelinin dendiine ilikin banka dekontu rnei.

b) Tzel kiiler adna yaplacak bavurularda;

1) yeri ama ve alma ruhsat rnei, ak alkoll iki sat yapacaklar iin ise ilgili mevzuat gereince yetkili makamlardan alnacak ak alkoll iki satna ilikin ruhsat veya izin belgesi rnei.

2) Ticaret unvannn yaymlad Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi rnei ve yetkili kiilere ilikin imza sirkleri veya vekletname rnei.

3) Vergi mkellefiyet kaydna ilikin belge.

4) Belge bedelinin dendiine ilikin banka dekontu rnei.

(3) Toptan sat belgesi bavurularnda bavuru formuna aada belirtilen belgeler eklenir:

a) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanm ana szleme, szleme deiiklii ve yetkili kiilere ilikin imza sirkleri.

b) Sat belgesi dzenlenmesi talep edilen yere ilikin iyeri ama ve alma ruhsat veya ube tescili.

c) Toptan sat yaplmas istenilen rnlerin, reticisinden veya ithalatsndan alnm yetki belgesinin asl veya noter onayl rnei, retici ve ithalatlarn toptan sat belgesi bavurularnda Kurum mevzuat dorultusunda alm olduklar retim/ithalat veya datm izin belgelerinin rnei.

) Vergi mkellefiyet kaydna ilikin belge.

d) Belge bedelinin dendiine ilikin banka dekontu rnei.

Sat belgelerinin dzenlenmesi

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen usullere uygun hazrlanm olan bavuru formu ile eki belgeler, Kuruma veya yetkilendirilmi merci bulunmas durumunda bu mercie ahsen veya yetkili temsilci vastasyla ya da posta ve benzeri datm hizmetleri yoluyla iletilir. ahsen veya yetkili temsilci vastasyla yaplacak bavurular iin belgelerin aslnn getirilmesi halinde, aslna uygunluu kontrol edildikten sonra ilgili grevli tarafndan isim ve unvan yazlarak tasdik edilen belge fotokopisi bavuruda kabul edilir. Posta ve benzeri datm hizmetleri ile yaplmas durumunda, belge asllar veya onayl suretleri ile bavuru yaplr. Posta ve benzeri datm hizmetleri ile yaplan bavurunun ulamasndaki aksaklklardan Kurum veya yetkilendirilmi merci sorumlu tutulamaz.

(2) Kurum veya yetkilendirilmi merci; bavuru formu ve eki belgelerde yer alan beyan, bilgi ve belgelerin uygunluu ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hususlara aykr bir durumun olmadn belge ibrazyla tespit etmesi halinde, baka bir inceleme yapmakszn sat belgesini gerek veya tzel kii adna dzenleyerek teslim eder veya belirtilen adrese, alma haberli olarak postayla gnderir. Belge ibraz dnda 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesi hkmleri sadece Kurumca incelenip deerlendirilir. Bavurunun reddi veya kabul en ge otuz gn iinde neticelendirilir.

(3) Adi irketlerin bavurularnda; temsile yetkili ortaklardan biri tarafndan yaplan bavuru yeterli kabul edilir ve sat belgeleri adi irket adna dzenlenir.

(4) Kamu kurum ve kurulular tarafndan iletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler iin yaplan belge bavurularnda; bavuru sahibinin yetkili olduunu gsterir belge ile bavurusu zerine, bavuru formu ve sat belgesi bedelinin yatrldna dair dekont dnda baka belge aranmaz. Bu yerlerin mstecirlerce iletilmesi halinde, sat belgesi bavurusunda gerek ve tzel kiiler iin aranan belgelerin tamam aranr.

(5) Dernek ve birlik lokallerinde ak alkoll iki sat yapmak isteyenlerden, mlki amirlikten alnm izin belgesi aranr. Ak alkoll iki sat belgesi; dernek lokallerinin, dernek ynetim kurulu kararyla dernek adna iletilmesi halinde dernei temsile yetkili sorumlu mdrden istenen belgelere istinaden dernek adna, mstecir tarafndan iletilmesi halinde ise mstecirden istenen belgelere istinaden mstecir adna dzenlenir.

(6) Karayolu, demiryolu ve havayolunda kullanlan aralarda perakende ve ak alkoll iki sat ve sunumu ynnden, rn tedarik eden gerek veya tzel kiilerin adna sat belgesi dzenlenmi bulunmas yeterlidir. Denizyolu aralarnn her birine verilecek ak alkoll iki sat belgeleri iin, tamaclk faaliyetini srdren gerek ve tzel kiinin merkez iyeri adresinin bulunduu yerde bavuru yaplr.

(7) Alkoll iki sektrnn faaliyetine ynelik fuar, festival ve enlik gibi geici etkinlikler sresince kurulacak stantlarda alkoll iki sat ve/veya sunumunun yaplmas amacyla, etkinlik sresince geerli olmak ve bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun ekilde faaliyet gerekletirmek kouluyla Kurumdan, izin veren bir yaz talep edilmesi zorunludur. Bu bavurularda, bavuru sahibi veya etkinlii organize eden gerek veya tzel kii tarafndan, faaliyetin gerekletirilecei mahalde yetkili bulunan belediye veya il zel idareleri ya da mlki amirlikten alnm alkoll iki satna ilikin izin belgeleri aranr. Bu tr bavurularda, Kurum tarafndan verilecek izinler, belediye veya mlki amirden alkoll iki sat yapmak zere izin alm bulunan gerek ya da tzel kii adna, iznin etkinlii organize eden gerek ya da tzel kii tarafndan alnm olmas halinde ise stand kiralayan adna dzenlenir.

(8) Sat belgesini haiz tzel kiinin bir baka tzel kii ile birlemesi sonucunda yeniden bir tzel kiilik olumas veya belgesiz bir tzel kiinin belgeli bir tzel kiilii devir almak suretiyle kendi tzel kiilii ierisine aktif ve pasifleriyle katmas halinde sat belgesine konu edilen faaliyetin srdrlebilmesi iin, devralan tzel kiilik adna mevzuat hkmleri erevesinde, yeniden sat belgesi alnmas zorunludur.

(9) Tzel kiiler iin, tzel kiiliin en yksek karar organnn bakan ve yelerinin tamamnn veya bir ksmnn deimesi halinde yeni bakan ve yeler hakknda deiikliin vuku bulduu tarihi takip eden otuz gn iinde, deerlendirilmek zere Kuruma veya yetkilendirilmi mercie yazl bildirimde bulunulur.

(10) Sat belgesi bavurusunda ibraz edilen bilgi ve belgelerde yer alan hususlardan herhangi birinde deiiklik olmas halinde, deiikliin vuku bulduu tarihi takip eden otuz gn iinde, deerlendirilmek zere Kuruma veya yetkilendirilmi mercie yazl bavuruda bulunulmas zorunludur.

(11) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fkras kapsamnda belgesi iptal edilenlerin, iptale konu engellerin ortadan kalktn tevsik eden belge ile birlikte yapacaklar yeni belge bavurular zerine; iptal ileminin yapld yl ierisinde bedel alnmakszn, izleyen yllarda ise ilgili yl iin geerli olan bedellerin tahsili suretiyle yeni belge dzenlenir.

(12) Toptan satclar, rnlerinin sat ve datmn yaptklar retici/ithalat firmadan aldklar yetki belgesinin geerliliini yitirmesi halinde, geerlilik sresinin bitimini takip eden otuz gn iinde, Kuruma veya yetkilendirilmi merci bulunmas durumunda bu mercie yazl olarak bilgi vermek ve mevcut rnlerin tasfiyesini mteakiben yetkilendirilmi mercie bavurmak suretiyle sat belgesi zerinde gerekli deiiklii yaptrmak zorundadr. Farkl bir retici/ithalat firmadan alnm yetki belgesi bulunmayan satclarn tasfiyeyi mteakip sat belgesini Kuruma iade etmeleri arttr.

(13) Ak alkoll iki sat belgesi bavurusunda ibraz edilen iyeri ama ve alma ruhsat veya ak alkoll iki satna izin veren resm belgede, sat yaplacak dneme ve/veya zaman dilimine ilikin belirtilen kstlamalar ak alkoll iki sat belgesi iin de geerlidir.

(14) Sat belgesi sahipleri;

a) Sat belgelerinin zayi olmas halinde, nceden ibraz etmi olduklar belgeleri eklemeksizin yeni bir bavuru formu dzenlemek suretiyle,

b) Belge zerinde yer alan bilgilerin herhangi birinde deiiklik olmas halinde, deiikliin niteliine gre gerekli belgelerin, bildirimin ve nceki sat belgesinin aslnn eklenmesi suretiyle,

yeniden sat belgesi bavurusunda bulunabilirler. Bu durumlarda; en ge otuz gn ierisinde bavurulmas zorunludur. Bu hallerde, Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan sat belgeleri, bedel alnmakszn yeniden dzenlenir.

Sre uzatm ilemi ve sat belgelerinin geerlilii

MADDE 14 (1) Sat belgelerinin alnd veya sre uzatm ileminin yapld tarihe baklmakszn, faaliyetine devam etmek isteyen satclar takip eden yln Ocak ay bandan Mart ay sonuna kadar sre uzatm ilemini yaptrmak zorundadr. Sre uzatm ilemi; ilemin yapld tarihte geerli olan sre uzatm ilem bedelinin, Kurumun ilan ettii banka hesabna Kurum sicil numaras beyan edilerek yatrlmas suretiyle yaplr. Sre uzatm ilemi belge zerinde gsterilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlerine kendi istei ile son vermek isteyen satclar Kuruma bildirimde bulunur. Bu kapsamdaki satclar iyerlerinde bulunan rnlerini bildirimde bulunduklar tarihten itibaren otuz gn ierisinde tasfiye eder ve sat belgelerini Kuruma iade eder. Bu satclara ilikin bilgiler, Kuruma ulat tarihten itibaren Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

(3) Sresi ierisinde sre uzatm ilemini yaptrmayan satclarn sat belgeleri, sre uzatm ileminin son gnnden itibaren otuz gn sonra geerliliini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yaymlanr. Bu kapsamdaki satclar, sre uzatm tarihinin bitimini mteakiben rn satn alamaz ve belgelerinin geerlilik sresi ierisinde, ellerinde bulunan rnleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen sre zarfnda sre uzatm ilemi yaptrmayan satclarn faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almalar zorunludur.

(4) Sat belgeleri devredilemez. Belge sahibinin lm ve miraslarn faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, lm tarihinden itibaren doksan gn iinde gerek kii adna dzenlenen sat belgesinin intibaknn salanmas iin belgenin alnd mercie bavurulmas gerekir. Miraslarn faaliyete devam etmek istememeleri durumunda, iyerinde bulunan rnlerin intibak sresinin bitiminden itibaren ay iinde tasfiye edilmesi zorunludur.

(5) Bu maddede yer alan ekilde sat belgesi geerliliini yitirmi bulunan satclarn rnlerinin tasfiyesi; belgelerinin verdii yetki erevesinde sat, ilgili retici/ithalat veya toptan satcsna rnlerin iadesi ya da ayn nevideki belgeyi haiz bir satcya devir suretiyle otuz gn ierisinde tamamlanr.

Sat belgesi bedelleri

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenecek olan sat belgesi bedelleri ile sre uzatm ilem bedelleri; faaliyetin niteliine gre her yl bir nceki yln bedelleri esas alnmak ve cari takvim yl iin geerli olmak zere Kurul tarafndan belirlenir ve belirlenen tutarlar Resmi Gazetede yaymlanr.

(2) Faaliyeti sona erenlerin sat belgesi bedelleri iade edilmez.

NC KISIM

rnlerin Sat ve Sunumunda Rekabet ve Reklam

BRNC BLM

Ttn Mamullerinin Sat ve Sunumunda Rekabet ve Reklam

rn temini ve rn bulundurma

MADDE 16 (1) Perakende satclar, iyerlerinde bulunduracaklar ttn mamulleri ile tketici seeneklerini azaltacak veya tketici tercihlerini etkilemeye ynelik piyasa istikrarn bozucu nitelikte uygulamalarda bulunamaz.

(2) retici, ithalat ve toptan satclar;

a) Piyasa istikrarn bozacak, tketici seeneklerini azaltacak, perakende satcnn rn bulundurma zorunluluunu yerine getirmesini engelleyecek, dier firmalarn faaliyetlerini kstlayacak ya da zorlatracak ekilde uygulamalar yapamaz.

b) Perakende satclarla yaplacak her trl anlamalarda; herhangi bir firmann rnleri lehine mnhasr uygulama getiren veya stnlk salayan ya da rekabeti dier firmalar aleyhine kstlayc veya zorlatrc koullar yer alamaz. Bu tip anlamalarn taraf olanlar birlikte sorumlu kabul edilir.

c) Perakende satclara rn temininde bal sat ieren pazarlama yntemlerini uygulayamaz.

(3) Toptan satclar, belgeli satclarn sipari verdikleri rnleri ticari teamllere uygun olan makul srelerde talep eden belgeli satcnn iyerine teslim etmek zorunda olup talep edilmesine ramen belgeli satclara rnn makul srelerde temin edilmemesinden toptan satc sorumludur. retici ve ithalatlar, toptan satclarn bu ykmllklerini yerine getirmeleri hususunda gerekli tedbirleri alr. Bu gibi durumlarda Kurumca yazl olarak bilgilendirilmesi artyla, retici ve ithalatlar da toptan satclar ile birlikte sorumlu kabul edilir.

Perakende sat yerlerinde ttn mamullerinin bulundurulma ekli

MADDE 17 (1) Ttn mamulleri; iyerinin dardan grnmeyen ayr bir blmnde, onsekiz yan doldurmam kiilerin dorudan ulaamamas iin tedbir alnmak suretiyle, alanlarn gzetim ve denetimi altnda bulundurulur ve sat yaplabilir. Ancak bu nevi iyerlerinde, belirtilen nitelikleri haiz ayr bir sat blmnn oluturulmasnn iyerinin fiziki koullar sebebiyle mmkn olmamas durumunda, onsekiz yan doldurmam kiilerin dorudan ulaamayaca sat nitelerinde sata sunulur.

(2) Birinci fkra kapsamnda aadaki hususlara uyulur:

a) Sat niteleri veya alanlar iyeri dndan grnmeyi hedefleyen ekilde dizayn edilemez.

b) Sat niteleri iyeri dna konulamaz.

c) Belgeli satclar, ttn mamullerinin iyerinin dndan grnmesini ve onsekiz yan doldurmam kiilerin rnlere dorudan ulaabilmesini engellemek iin, gerek iyerinin fiziki koullarn gerekse sat nitelerinin niteliini ve konumunu uygun hale getirmek iin her trl tedbiri almak zorundadrlar.

) yerinin fiziki koullar sebebiyle, sat nitesinin ierisinde bulunan ttn mamullerinin dardan grnmesinin engellenemedii durumlarda, iyerine yerletirilen sat nitesinin, ii grnmeyecek ekilde retilmi olmas gerekir. Herhangi bir sat nitesinin bulunmad ya da sat nitesinin samayaca kadar kk alanlarda sat yapan perakende satclar, ttn mamullerini grnr yz effaf olmayan dolaplarda bulundururlar.

d) Tketicilerin ieriye girmeksizin alveri yapabildii bfeler hari olmak zere, ttn mamulleri; ocuklara ynelik olan materyaller, ocuk dergileri, kitap ve yaynlar ile ocuk kyafetleri, krtasiye, oyuncaklar ile cips, ikolata, ekerleme benzeri ounlukla ocuklar tarafndan tketilen rnlerle bitiik olan alanlarda sata arz edilemez.

(3) Sat niteleri; hibir yazl veya grsel ve iitsel unsurlar iermeyecek, reklam ierikli ibare ve iaretleri tamayacak, birden fazla renk kombinasyonu ile dizayn edilmeyecek ekilde, sade olmak zorundadr. Birden fazla sat nitesinin bulunmas durumunda tm sat niteleri iin ayn renkte olma art aranr.

(4) Perakende sat yapan iyerlerinde sat niteleri ile rnlerin bulundurulma ekli ve satnn yapld yerler herhangi bir firmaya stnlk salayacak ekilde dzenlenemez. rnler sat nitelerinde, yatay ya da birleik uyarlarn resimli yzeylerinin grnmesi engellenmeyecek ekilde, dik olarak bulundurulur. Sat nitelerinde rnler grupman olarak bulundurulamaz.

(5) Ttn mamullerinin markalarn artracak ekilde szckler, ekiller, resim, renk kombinasyonlar ve harfler ile her trl alametler, i yerlerinin iinde, dnda, vitrinlerinde, tabelalarnda ve sat nitelerinde bulundurulamaz.

(6) Perakende satclar, iyerlerindeki sat nitelerini/alanlarn bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak dzenlemek zorundadrlar. reticiler, ithalatlar, pazarlama irketleri ve toptan satclar, perakende satclar bu Ynetmelik hkmlerine aykr olarak sat niteleri/alanlar dzenlemeye zorlayamaz veya zendiremez.

(7) Perakende satclar; sigara haricindeki dier ttn mamullerini iyerlerinde bulundurmak istemeleri halinde, bu maddede yer alan dzenlemelere uymak zorundadrlar.

(8) yerlerinde birden fazla alanda sigara sata sunulamaz.

Fiyat bildirimleri

MADDE 18 (1) Perakende satclarca iyerlerinde sata arz edilen ttn mamullerine ait fiyat bildirimleri;

a) Her bir ttn mamul markasnn bulunduu rafn altna gelecek ekilde, beyaz zemin zerine en fazla yirmi punto byklnde siyah renkli harf ve rakamlarla markann ve gncel fiyatn yazlmas veya,

b) Sata sunulan her bir ttn mamulnn birim fiyatnn ve markasnn yer ald, dikdrtgen beyaz zemin zerine ve en fazla yirmi punto byklnde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazrlanan listelerin ttn mamullerinin sat nitelerinde/alanlarnda bulundurulmas,

suretiyle uygulanr.

(2) Bu maddede belirtilen fiyat bildirimleri ve fiyat listeleri bir veya birka rne mnhasr bilgiler ieremez.

(3) retici ve satclar arasnda gerekletirilen ve tketiciye yansmayan tamamen ticari bilgileri ieren bildirimler hari olmak zere, her ne amala olursa olsun, ttn rnlerinin isim, amblem, logo, resim, fotoraf, alamet ve benzeri unsurlar kullanlarak bildirim yaplamaz, basn-yayn organlar ve internet araclyla ilan edilemez, fiyat duyurular yaplamaz.

(4) Bu maddeye aykr dzenlenen fiyat bildirimleri ve fiyat listeleri, tevik edici ierikte ve reklam mahiyetinde kabul edilir.

Reklam, kampanya, sponsorluk ve promosyon uygulamalar

MADDE 19 (1) Ttn rnlerinin ve retici firmalarn isim, marka veya alametleri kullanlarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tantm yaplamaz. Bu rnlerin kullanlmasn zendiren veya tevik eden kampanyalar dzenlenemez. Ttn rnleri reten ve pazarlamasn yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hibir etkinlie isimlerini, amblemlerini veya rnlerinin marka ya da iaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(2) Ttn rnleri sektrnde faaliyet gsteren firmalarn isimleri, amblemleri veya rnlerinin marka ya da iaretleri veya bunlar artracak almetleri kyafet, tak ve aksesuar olarak tanamaz. Her trl sakz, eker, erez, oyuncak, kyafet, tak, aksesuar ve benzeri rnler ttn rnlerine benzeyecek veya markasn artracak ekilde retilemez, datlamaz ve satlamaz.

(3) Ttn mamulleri; otomatik sat makineleri ile satlamaz, her nevi oyun makineleri veya farkl yntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Ttn mamullerinin dl, bahis, hediye ve benzeri adlarla datm yaplamaz.

(4) Firmalar her ne amala olursa olsun retilen ve pazarlamas yaplan ttn rnlerini bayilere veya tketicilere, tevik, hediye, eantiyon, promosyon, anket, tantm gibi adlar altnda bedelsiz veya yardm olarak datamaz.

(5) Ttn mamulleri belirlenen liste fiyatlarnn altnda veya bedelsiz olarak, perakende sata ve/veya her aamada datma konu edilemez.

(6) Herhangi bir ttn mamulnn alnmas kouluna bal kampanya ve promosyon dzenlenemez, eantiyon, hediye, yardm, piyango gibi uygulamalar yaplamaz.

(7) Perakende satclara ve tketicilere ynelik olarak bal sat uygulanamaz.

(8) Ttn rnlerinin, tketiciyle yz yze aktif sat yntemiyle elden sat ve datm yaplamaz. Bu nevi sat ve datmlar tantm hkmnde kabul edilir.

(9) Ttn rnleri sektrnde faaliyet gsteren firmalara ait aralarda, bu rnlere ilikin markalarn tannmasn salayacak bir uygulamaya gidilemez. Sz konusu aralar zerinde, ttn mamul markalar ile markalarn tannmasn salayacak her trl ibare iaretler ile renk kombinasyonlar kullanlamaz. Ticaret unvanlaryla firma bilgilerine, ancak bu aralarn yan yzeylerinde ve bir yan yzey alannn yzde onunu amayacak oranda yer verilebilir.

KNC BLM

Alkoll kilerin Sat ve Sunumunda Rekabet ve Reklam

Alkoll ikilerin sat, sunum ve tantmnda genel esaslar

MADDE 20 (1) Alkoll ikilerin kullanmn ve satn zendirici veya tevik edici kampanya, promosyon, reklam ve tantm yaplamaz.

Fiyat bildirimleri

MADDE 21 (1) yerlerinde; alkoll ikilerin fiyatlarnn bildirimi, alkoll ikilerin satna tahsis edilmi blmlerde yer almas ve rakam ile yazlarn elli puntoyu amamas artyla yaplabilir. Fiyat baskl ambalajlar ile fiyat bildirimi yaplmas mmkndr.

(2) Fiyat bildirimleri, bu Ynetmelik hkmleri ile belirlenen alkoll iki reklamlarna ve rn tehirine ilikin ilkelere aykrlk ieremez. Aykrln tespiti halinde fiyat bildirimlerinin zendirici ve tevik edici mahiyette olduu kabul edilir.

(3) Bu maddede belirtilen fiyat bildirimleri bir veya birka rne mnhasr bilgiler ieremez.

rn temini ve rn bulundurma

MADDE 22 (1) Alkoll iki perakende satclar; tketici talebine konu alkoll ikileri, piyasa koullarn ve tketici taleplerini de dikkate alarak ve tketicilerin seeneklerini azaltmayacak nicelikte, ayn kategorideki birden fazla firmann rnleri arasndan tercih imkan sunabilecei eitlilikte iyerlerinde bulundurur. Alkoll iki kategorilerinin tamamnn iyerinde bulundurulmas zorunlu deildir.

(2) Toptan satclar, belgeli satclarn sipari verdikleri rnleri ticari teamllere uygun olan makul srelerde talep eden belgeli satcya temin etmek zorunda olup talep edilmesine ramen belgeli satclara rnn makul srelerde temin edilmemesinden toptan satc sorumludur. retici ve ithalatlar, toptan satclarn bu ykmllklerini yerine getirmeleri hususunda gerekli tedbirleri alr. Bu gibi durumlarda Kurumca yazl olarak bilgilendirilmesi artyla, retici ve ithalatlar da toptan satclar ile birlikte sorumlu kabul edilir.

(3) Perakende sat belgesini haiz alkoll iki retici ve ithalat firmalarnn, kendi ticari unvanlarn kullanarak ilettikleri perakende sat yaplan iyerlerinde, mnhasran kendi rnlerinin sata sunulmas halinde, bu maddede yer alan rn teminine ve bulundurmaya ynelik ykmllkler aranmaz.

(4) Vergisiz sat maazalar, mnhasr alkoll iki sat yerleri, liman, hava liman, hava meydanlarnda bulunan perakende satclar haricinde; hacmi 20 cl ve altnda bulunan ambalajlardaki alkoll ikiler, iyeri ama ve alma ruhsatnda belirtilen faaliyet konusu bakkal, market, spermarket, hipermarket, kuruyemii, bfe olan iyerlerinde bulundurulamaz ve bu yerlerde sata sunulamaz. Toptan satclarn, perakende satclara datm ykmlln yerine getirirken bu snrlamaya uymas zorunludur.

(5) retici, ithalat ve toptan satclar;

a) Piyasa istikrarn bozacak, tketici seeneklerini azaltacak, perakende satcnn rn bulundurma zorunluluunu yerine getirmesini engelleyecek, dier firmalarn faaliyetlerini kstlayacak ya da zorlatracak ekilde uygulamalar yapamaz.

b) Perakende satclarla yaplacak her trl anlamalarda; herhangi bir firmann rnleri lehine mnhasr uygulama getiren veya stnlk salayan ya da rekabeti dier firmalar aleyhine kstlayc veya zorlatrc koullar yer alamaz. Bu tip anlamalarn taraf olanlar birlikte sorumlu kabul edilir.

c) Perakende satclara rn temininde bal sat ieren pazarlama yntemlerini uygulayamaz.

Tehir

MADDE 23 (1) Alkoll ikiler, sadece bu rnlerin satna tahsis edilmi alanda bulunan sat nitelerinde sergilenir. rne tahsis edilmi muhafaza ve soutma amal niteler de sat nitesi kapsamndadr. Alkoll ikiler, birden fazla sat nitesinde sata sunulabilir ancak sat niteleri birden fazla alanda/reyonda konumlandrlarak alkoll ikilere tahsis edilmi alan btnl bozulamaz. yerindeki alkoll iki reklamlar, 24 nc maddedeki ilkelere uygun olmak kouluyla, alkoll ikilere tahsis edilmi bulunan alan ierisinde yaplabilir.

(2) Perakende sat yapan iyerlerinde, tketici seeneklerini azaltacak ekilde herhangi bir firmann rnleri ve markalar tehir edilemez.

(3) Tketicilerin al veriini ieriye girmeksizin yapabildii bfeler hari olmak zere, alkoll ikiler; ocuklara ynelik olan her trl materyallere bitiik alanlarda sata arz edilemez.

(4) Perakende satclar bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak tehir dzenlemesi yapmaktan sorumludurlar. reticiler, ithalatlar ve toptan satclar, perakende satclar bu Ynetmelik hkmlerine aykr olarak tehirde bulunmaya zorlayamaz veya zendiremez.

Reklam, sponsorluk ve promosyon uygulamalar

MADDE 24 (1) Her eit alkoll ikinin televizyon, kablolu yayn, radyo ve kamu yayn aralaryla reklamnn yaplmas yasaktr. Bunlar haricinde yaplacak reklam ve tantmn, alkoll iki tketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tbbi herhangi bir zararl etki oluturmayacak ierikte, rnn zelliklerini tantmaya, tketiciyi doru bilgilendirmeye, istismar edici, tevik edici ve zendirici olmakszn marka seimini kolaylatrmaya ynelik olmas gerekir. ocuklar ve genleri hedef alarak ve sportif faaliyetler ile ba kurulmak suretiyle reklam yaplamaz.

(2) Aadaki ilkelere uygun yaplmayan sponsorluk, kampanya, promosyon, reklam ve reklam ierikli her trl faaliyetlerin, istismar edici, tevik edici ve zendirici nitelikte bulunduu, kamu saln bozucu ve ocuklar ile genleri etkileyecek ierikte olduu kabul edilir:

a) Alkoll ikiler bedelsiz, hediye, yardm, dl, eantiyon veya promosyon olarak datlamaz. retici ve ithalatlara ait tesisler ile toptan satclara ait iyerlerinde ve ak alkoll iki sat belgesini haiz iyerlerinde sunum uygulamas mmkndr.

b) Perakende satclara, ak alkoll iki satclarna ve tketicilere ynelik bal sat uygulamas yaplamaz.

c) Alkoll iki sat, ambalaj, sunumu ve tantmlarnda; din, rk, bayrak, siyasi parti, teekkl, dernek ve vakflar ile spor kulpleri ve takmlarnn amblem, flama, sembol ve dier alametleri ile spor ierikli ifade, ekil ve semboller kullanlamaz.

) Alkoll iki markalar ile sportif ierikli her trl faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ile irket eklindeki yaplanmalar da dahil olmak zere, spor kulpleri ve takmlar arasnda ba kurulmasna neden olacak uygulamalar yaplamaz. Sz konusu spor kulpleri ve takmlarnn isim ve tantmlarnda alkoll iki markalarn artran isim, logo, amblem ve iaretler kullanlamaz.

d) ocuklar ve genleri hedef alan veya bu kiilerin ilgi alanna giren etkinlikler ile bu nevi etkinliklerin tantmnda ve etkinliin gerekletirilecei meknlarda, alkoll iki markalar veya alkoll iki markalarn artracak nitelikteki unsurlar kullanlamaz ve bu etkinliklerde sat ve sunum yaplamaz.

e) Alkoll iki reklamlarnda, bireysel ya da toplumsal nitelikli zel olaylara vurgu yaplarak, alkoll iki imeyi zel olaylarn bir paras olarak ilikilendiren ierik kullanlamaz.

f) Alkoll iki reklamlarnda hedef kitle olarak genler ve ocuklar seilemez; genler, ocuklar ile gen veya ocuk olmad halde byle bir imaj veren veya verdirilen kimseler alkoll iki reklamlarnda kullanlamaz.

g) Alkoll iki reklamlarnda, alkol tketiminin sportif baarlar artrd vurgulanamaz.

) Alkoll ikilerin reklamnn sinema filmleri gsterimi vastasyla yaplmas halinde; bu tr reklamlar sadece Kltr ve Turizm Bakanlnn (18+) olarak snflandrd sinema filmleri gsterimlerinde yaymlanabilir.

h) Alkoll ikilerin tantmna mnhasr neriyat hari olmak zere; gazete, dergi, bror, katalog, ilan ile dier yazl medya ve elektronik iletiim aralar vastasyla reklam yaplmas halinde; ocuklara ve genlere ynelik hazrlanan sayfa, ek, program, blmler ile spor sayfalarnda ve bu yaynlarn ilk ve son kapak ve sayfalarnda alkoll iki reklamlar yer alamaz.

) Alkoll iki reklamlarnda, rn, nemli derecede yetenek, dikkat veya zihin akl gerektiren faaliyetlerle birlikte tantlamaz.

i) Alkoll iki reklamlarnda, alkoll iki tketiminin ara kullanm ile ilikilendirilmesine dair ierik kullanlamaz.

j) Alkoll iki reklamlarnda, alkoll ikilerin tedavi edici zelliklere sahip olduu, uyarc, rahatlatc, glendirici, stnlk salayc etkilerinin bulunduuna dair ierik kullanlamaz.

k) Alkoll iki reklamlarnda, alkoll ikilerin kiisel sorunlar zebilecei veya tbbi koruyucu etkiye sahip olabilecei temalar ilenemez.

l) Alkoll iki tketmemenin zihinsel ve sosyal bakmdan bir eksiklik olduunu gsteren reklamlara yer verilemez.

m) Alkoll iki reklamlarnda alkoln braklmas, az iilmesi veya hi iilmemesini olumsuz ynde etkileyebilecek bir ierik kullanlamaz.

n) Alkoll iki reklamlarnda iki imemek bir zafiyet olarak gsterilemez.

o) Alkoll iki reklamlarnda, ikilerin alkol derecesi tketiciyi yanltmayacak ekilde ve doru olarak gsterilir; alkoll ikinin kalitesi ile etkisini ierdii alkol oran ile ilikilendirecek ynde mesaj verilemez.

) Alkoll iki reklamlarnda doru, ak ve anlalabilir bir Trke kullanlr, argo kelimelere yer verilemez; eitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin aldatc nitelikteki anlam ya da anlamlar kullanlamaz.

p) Alkoll iki reklamlarnda, iki imenin stat sembol olduu mesaj verilemez.

r) Alkoll iki reklamlarnda, iki imenin yetikinlik iareti olduu mesaj verilemez.

s) Alkoll iki reklamlarnda, alkoll ikilerin susuzluu giderici etkisi olduu mesaj verilemez.

) Alkoll iki reklamlarnda, herhangi bir alanda zel baarya sahip veya kamuoyunun gvenini kazanm veya yardm kurulular ile ibirlii iinde olan veya ocuk ve genler yararna faaliyette bulunan veya medyada isim yapmas gibi nedenlerle, ocuk ve genler iin aka veya zmnen rnek tekil eden veya edebilecek herhangi bir kii, karakter veya grup yer alamaz.

t) Alkoll iki reklamlar cinselliin istismar ile pornografi ieren ifade ya da grntler ieremez.

u) Alkoll iki reklamlarnda, alkoll ikinin, dier gda maddelerinin tketiminin vazgeilmez bir tamamlaycs olduunu ima eden ierik kullanlamaz.

DRDNC KISIM

Denetim, Yaptrmlar, eitli ve Son Hkmler

BRNC BLM

Denetim ve Yaptrmlar

Denetim

MADDE 25 (1) Ttn mamulleri ve alkoll ikiler piyasasnda mal veya hizmet reten, pazarlayan, satan gerek ve tzel kiiler, rnlere ve ilgili faaliyetlerine ilikin olarak, mevzuatla verilen yetki erevesinde Kurum, mlki amirlikler ile dier kamu kurum ve kurulular tarafndan lzum grlen hallerde incelenebilir ve denetlenebilir. Kurum dndaki ilgili merciler tarafndan yaplan inceleme ve denetimler srasnda tespit edilen Kurum mevzuatna aykr hususlar ve aykrlklara ilikin olarak yaplan ilemler Kuruma ve/veya yetkili mercilere bildirilir.

(2) Ttn mamulleri ve alkoll ikiler piyasasnda mal veya hizmet reten, pazarlayan, satan gerek ve tzel kiiler, yaplacak inceleme ve denetime mani olamaz. Bu kiiler; inceleme ve denetim yapmakla grevlendirilmi ve/veya yetkilendirilmi kiilerce gerekli grlen ve istenilen her trl bilgiyi ve belgeyi ibraz etmek zorundadr. Sz konusu bilgi ve belgelerin yazl istenmesi halinde tebli tarihinden itibaren belirtilen sre ierisinde vermek zorundadr.

(3) Belgesiz sata ilikin yaplan denetimlerde, sat belgesini haiz olduunu beyan eden kiilerin, iyerinde mevcut olmas gereken sat belgesi ile birlikte, her yl sre uzatm ilemini yaptrmak suretiyle geerlilik kazanan belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. Sz konusu belgenin ibraz edilemedii hallerde Kurumun internet sitesinden sorgulamas yaplan kiinin, denetime konu iyerine dair alnm sat belgesinin faal grnmemesi durumunda, kiinin belgesiz sat yapmakta olduu tespit edilmi olur.

Yaptrmlar ve yaptrm sonras uygulanacak dier hkmler

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik veya dier ilgili mevzuat ile belirlenen dzenlemelerin ihlal edildiinin tespit edilmesi halinde, aykrlk ieren fiilin niteliine gre; ilgili mevzuat hkmleri uyarnca adli mercilere su duyurusunda bulunulur ve/veya idari meyyideler uygulanr.

(2) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnda saylan kabahat fiilleri ile su kapsamnda olan fiiller dnda; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanun ve 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl Kanuna veya bu kanunlara gre yrrle konulmu ynetmeliklere ya da Kurumca verilen belgelerde yer alan artlara uyulmadnn tespiti halinde;

a) lgili gerek ve tzel kiiler yazl olarak uyarlr ve aykrln giderilmesi iin uygun bir sre verilir. Bu Ynetmelikte sresi belirlenmeyen ilemler iin verilebilecek sre Kurumca belirlenir.

b) Verilen sre sonunda aykrln devam etmesi halinde veya aykrln giderilmesinin mmkn olmad hallerde sre verilmeksizin Kurumca, gerek ve tzel kiilerin aykrla konu iyerine verilmi bulunan sat belgesi iptal edilir.

c) Bu fkra uyarnca sat belgesi iptal edilen gerek ve tzel kiilerin, iptale konu iyerine ilikin yeni belge bavurular otuz gnden nce deerlendirmeye alnmaz.

(3) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkras uyarnca uygulanan idari yaptrmlarda;

a) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (a), (b), (d), (e), (f), (j), (k), (l), (m) ve (n) bentlerinde saylan fiillerin, ilk fiilin ilenmesinden sonraki be yl iinde nc defa ilenmesi halinde belgelerin iptaline karar verilir.

b) Adna birden fazla sat belgesi dzenlenmi bulunan gerek ve tzel kiilerin bu fiilleri, belirli bir iyerine matuf olmayp kiinin tm iyerlerini kapsayan bir eylem ise Kurumdan alnm sat belgelerinin tamamnn, aksi halde aykrla konu iyerine verilmi olan sat belgesinin iptaline karar verilir.

c) Bu fkra uyarnca sat belgesi iptal edilmi olan gerek ve tzel kiiler, iptal tarihini takip eden iki yl sresince iptale konu iyerlerine ilikin yeniden sat belgesi alamaz.

) Bu fkrada belirtilen fiiller nedeniyle sat belgesi iptaline konu iyerinde, ayn adreste ve ayn iletme ad altnda faaliyette bulunmak zere bavuran gerek ve tzel nc kiiler de, iptal ilemine konu iyerine ilikin iptal tarihini takip eden iki yl sresince sat belgesi alamaz.

d) Bu fkrada belirtilen fiiller nedeniyle belge iptaline konu iyeri, farkl iletme ad altnda gerek ve tzel nc kiiler adna kaytl bulunsa dahi sat belgesi iptal edilen gerek ve tzel kii satclar tarafndan fiilen iletildiinin tespiti halinde, anlan nc kiiler sz konusu iyeri iin iki yl sresince sat belgesi alamaz.

e) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn; (f), (g), (h), () ve (j) bentlerinde yazl fiiller hakknda idari yaptrm uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluturan her trl eyann mlkiyetinin kamuya geirilmesi kararn vermeye mahalli mlki amirler, dier bentlerde yazl fiiller hakknda idari para cezas vermeye Kurum yetkilidir.

(4) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl Kanuna veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa aykrlktan dolay yarglanmas devam edenler ile mahkm olanlara veya ayn kanunlara aykrlktan dolay iki defadan fazla n demede bulunmas nedeniyle haklarnda kamu davas almam ya da dm olanlara sat, datm veya uygunluk belgesi verilmez; verilmi olanlar da iptal edilir.

(5) Depolar dhilinde gerekleen mevzuata aykrlklar, iyerinde gereklemi kabul edilir.

(6) yeri ama ve alma ruhsatlar ile yetkili idarelerce ak alkoll iki satclarna verilen ruhsatlar ve izinlerin iptal edildiinin bildirilmesi veya tespiti halinde, Kurum tarafndan verilen sat belgeleri de iptal edilir.

(7) 17 nci, 18 inci, 21 inci, 22 nci ve 23 nc maddelerde dzenlenen hususlara aykrln tespiti ve sz konusu aykrln ilk kez ilenmi olmas halinde; satclar yazl olarak uyarlr ve aykrln giderilmesi iin onbe gn sre verilir. Bu sre sonunda aykrln giderilmediinin anlalmas halinde, dier idari yaptrmlar uygulanr.

Yetki devri

MADDE 27 (1) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun ek 1 inci maddesi erevesinde; yetki devri suretiyle Kurum adna 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Kanunun uygulamasna ilikin olarak bu Ynetmelik hkmlerinin konusunu ieren denetimlerin ve tespit edilen aykrln giderilmesi iin sre verilmesi ilemleri ile uyar ve idari para cezas uygulanmasnn yaplmas konularnda ilgili kamu kurum ve kurulularyla protokoller yaplabilir. Protokol yaplan kamu kurum ve kuruluu, protokol hkmlerini ve bu Ynetmelik hkmlerini esas alarak denetimleri yerine getirir, idari yaptrmlar uygular ve ilemi takip eden otuz gn ierisinde Kuruma bilgi verir.

KNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 29 (1) 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri, Alkol ve Alkoll kilerin Toptan ve Perakende Sat ile Sat Belgelerine likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlkten nce yaplm olan belge bavurular

GEC MADDE 1 (1) 12 nci maddenin yrrle girecei tarihe kadar yaplan sat belgesi bavurular, 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri, Alkol ve Alkoll kilerin Toptan ve Perakende Sat ile Sat Belgelerine likin Ynetmeliin 5 inci ve 6 nc maddeleri hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlkten nce verilmi sat belgeleri

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilmi olan ve geerlilii bulunan sat belgelerinin geerlilik sreleri ile 2011 yl sre uzatm ilemlerine ilikin usul ve esaslar Ynetmeliin yaymland tarihten sonra Kurul karar ile belirlenir.

Yrrlkten nce sat belgesi alm olan kiilerin, faaliyetine veya iyerine ilikin aykrlk durumu

GEC MADDE 3 (1) lgili kanunlarda yer alan hkmlere ak aykrlk hallerinde derhal adli/idari yaptrm uygulanmasn gerektiren haller ile bu Ynetmelikte ayr sre ngrlen haller sakl kalmak kaydyla; bu Ynetmeliin yaymndan nce sat belgesi alm olan kiilerin faaliyetine veya iyerine ilikin mevcut durumlarnn bu Ynetmelik hkmlerine aykrlk iermesi halinde, sz konusu hususlarn, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren 6 ay ierisinde Ynetmelie uygun hale getirilmesi zorunludur.

(2) 24 nc maddenin ikinci fkrasnn (c) ve () bentlerinde yer alan hususlara ilikin aykrlklarn, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl ierisinde giderilmesi zorunludur.

Alkol sat

GEC MADDE 4 (1) Nihai tketicinin kullanmna ynelik ambalajl genel amal etil alkol ve evsel kullanm alkol, bu rnlerin satna ilikin mstakil bir dzenleme yaplana kadar, toptan alkoll iki sat belgesini ve perakende alkoll iki sat belgesini haiz kiilerce bu Ynetmelik hkmleri erevesinde satlabilir.

Elektronik imza

GEC MADDE 5 (1) 12 nci maddenin birinci fkrasndaki elektronik imza uygulamas, gerekli alt yapnn Kurumca tamamlanmasn mteakiben balar.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 12 nci maddesi, yaym tarihinden doksan gn sonra,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.